Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

27

Na temelju članka 121. stavka 3. i članka 122. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O PONUDI MIROVINSKIH PROGRAMA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe da bi kao prodajni zastupnici obavljali poslove ponude mirovinskih programa mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo),

2. uvjeti vezani uz način poslovanja osoba iz točke 1. ovoga članka

3. uvjeti vezani uz izvještavanje o ponudi mirovinskih programa osoba iz točke 1. ovoga članka i

4. obveze Društva koje se odnose na način i rokove dostavljanja obavijesti podnositeljima zahtjeva za sklapanje ugovora o mirovini i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) u vezi s ugovorima o mirovini.

(2) U smislu članka 120. stavka 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika, poslovi ponude mirovinskih programa obuhvaćaju isključivo sljedeće radnje:

1. dostava odnosno ponuda brošura ili sličnog informativnog odnosno promidžbenog materijala Društva, kao i ostalih relevantnih dokumenata i podataka, što uključuje i dokumente iz stavka 2. članka 6. ovoga Pravilnika, koje Društvo osobama koje nude mirovinske programe stavi na raspolaganje bez pružanja savjeta o odabiru konkretnog mirovinskog programa korisnicima i potencijalnim korisnicima mirovina

2. prikupljanje zahtjeva za sklapanjem ugovora o mirovini

3. prosljeđivanje zahtjeva za sklapanjem ugovora o mirovini Društvu.

Ugovor o ponudi mirovinskih programa

Članak 2.

(1) Pravna i fizička osoba obavljaju poslove ponude mirovinskih programa Društva na temelju pisanog ugovora sklopljenim s Društvom.

(2) Prije sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom iz stavka 1. ovoga članka Društvo je dužno utvrditi da ta osoba ispunjava zakonske uvjete i uvjete propisane ovim Pravilnikom za obavljanje poslova ponude mirovinskih programa.

(3) Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s Društvom sklopila ugovor o obavljanju poslova ponude mirovinskih programa Društva ne smije obavljanje navedenih poslova prenijeti na treću osobu.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati odredbu sukladno kojoj Društvo u potpunosti odgovara za poslove koje je povjerilo pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka i odredbu da ta pravna i fizička osoba odgovara Društvu za postupanje protivno sklopljenom ugovoru o ponudi mirovinskih programa Društva.

(5) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati odredbu o naknadi koju Društvo plaća osobi koja za njega obavlja ponudu mirovinskih programa uključujući i sve druge troškove na koje ima pravo u skladu s tim ugovorom.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe ovlaštene za ponudu mirovinskih programa

Članak 3.

(1) Pravna osoba može obavljati poslove ponude mirovinskih programa Društva pod uvjetom da ona i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi:

1. nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili kazneni postupak za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te, za odgovornu osobu u pravnoj osobi, nad kojom nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

2. ne postoje zakonski razlozi zbog kojih ne smije obavljati ponudu mirovinskih programa i prosljeđivati zahtjeve za sklapanje ugovora o mirovinama Društvu,

3. ima sklopljen pisani ugovor s Društvom o obavljanju poslova ponude mirovinskih programa Društva,

4. fizičke osobe koje na temelju ugovora o radu rade za tu pravnu osobu ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Fizička osoba može obavljati poslove ponude mirovinskih programa Društva pod uvjetom da:

1. zna hrvatski jezik,

2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu ili drugim odgovarajućim ispravama, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik i dokumentom o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanom od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj),

3. nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija, nad tom osobom nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača te ne postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih ne smije obavljati ponudu mirovinskih programa,

4. ima sklopljen ugovor s Društvom o obavljanju poslova ponude mirovinskih programa.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 3. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Republike Hrvatske odnosno države sjedišta/prebivališta, koje nije starije od tri mjeseca, a ako to nije primjenjivo, pisanom izjavom odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno fizičke osobe, na kojoj je potpis izdavatelja ovjeren kod javnog bilježnika, da ispunjava navedene uvjete.

(4) Društvo je dužno osigurati da osobe koje obavljaju poslove ponude mirovinskih programa imaju potrebna znanja o bitnim karakteristikama mirovinskog programa kojeg nude i značaju svih rizika povezanih s mirovinskim programom.

(5) Ako osoba koja obavlja poslove ponude mirovinskog programa ujedno obavlja poslove ponude mirovinskih programa za mirovinsko društvo sukladno zakonu kojim su uređeni dobrovoljni odnosno obvezni mirovinski fondovi, ta je osoba dužna o tome prethodno obavijestiti potencijalnog korisnika mirovine i učinkovito upravljati sukobima interesa koji proizlaze iz obavljanja tih poslova.

Način poslovanja osoba ovlaštenih za ponudu mirovinskih programa

Članak 4.

(1) Osoba koja obavlja poslove ponude mirovinskih programa Društva, dužna je postupati sukladno uvjetima propisanima člankom 123. Zakona, kao i u skladu sa sklopljenim ugovorom o ponudi mirovinskih programa i u skladu sa ostalim primjenjivim odredbama Zakona, te:

1. potencijalnog korisnika mirovine informirati o svom imenu i prezimenu, ako je obrtnik i o nazivu obrta, a ako je zaposlenik pravne osobe o nazivu i adresi te pravne osobe te o informaciji za koje Društvo obavlja poslove ponude mirovinskih programa,

2. postupati s podacima o potencijalnim korisnicima mirovine i korisnicima mirovine Društva u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu osobnih podataka i odredbama članka 68. Zakona,

3. za cijelo vrijeme obavljanja ponude mirovinskih programa ispunjavati uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika, a u slučaju prestanka tih uvjeta bez odgađanja o tome obavijestiti Društvo,

4. u oglašavanju odnosno promidžbi postupati u skladu s člankom 69. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

5. u obavljanju poslova za Društvo postupati po načelu opreznog i savjesnog gospodarstvenika

6. postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Društvo je dužno osigurati da osoba iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju ponude mirovinskih programa raspolaže vjerodostojnim podacima i dokumentacijom Društva radi informiranja potencijalnih korisnika mirovina o relevantnim značajkama mirovinskih programa koje Društvo nudi i mogućnostima koje im se pružaju sklapanjem ugovora o isplati mirovina s Društvom, te s pravima i obvezama korisnika mirovina, u skladu s člankom 71. Zakona.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka prikupljenu dokumentaciju potencijalnih korisnika mirovine dužne su, do njene dostave Društvu, čuvati u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i pravilnika koji uređuje organizacijske zahtjeve Društva u dijelu koji se odnosi na vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije te voditi evidenciju o proslijeđenim zahtjevima Društvu.

(4) Osobe koje za Društvo obavljaju poslove ponude mirovinskih programa pravo na naknadu za obavljeni posao ostvaruju od Društva i nemaju pravo od potencijalnog korisnika mirovine naplatiti bilo kakvu naknadu ili trošak.

Izvještavanje o ponudi mirovinskih programa

Članak 5.

(1) Društvo je dužno voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima s pravnim i fizičkim osobama iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Hanfi dostaviti popis osoba s kojima ima sklopljen važeći ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine,

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o nazivu/imenu i prezimenu, OIB-u i sjedištu/prebivalištu osobe iz stavka 1. ovoga članka te datumu sklapanja ugovora.

(3) Društvo i pravna i fizička osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su voditi evidenciju o zaprimljenim i Društvu proslijeđenim zahtjevima za sklapanje ugovora o mirovini.

(4) Društvo može Hanfi dostavljati dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska osiguravajuća društva.

(5) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(6) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 4. ovoga članka, Društvo može dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo može dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 4. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(7) Osim dokumentacije propisane stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu Hanfe.

(8) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Ponuda mirovinskih programa

Članak 6.

(1) Prilikom ponude mirovinskih programa, Društvo odnosno osoba koja za Društvo obavlja posao ponude mirovinskog programa dužni su, pravodobno, prije potpisivanja ugovora o isplati mirovine, potencijalnom korisniku mirovine dostaviti:

1. pravila pojedinog mirovinskog programa,

2. prikaz svih mogućih opcija isplate mirovine putem Društva,

3. informativne izračune mirovine prilagođene tom korisniku mirovine, kao i s time povezane troškove i

4. relevantne informacije koje su mu potrebne za razumijevanje ponude i donošenje informirane odluke o sklapanju ugovora s mirovinskim osiguravajućim društvom.

(2) Relevantne informacije iz stavka 1. ovoga članka uključuju najmanje:

– podatke o mirovinskom osiguravajućem društvu i osobi koja nudi mirovinski program

– postupak po kojem se sklapa ugovor o mirovini

– uvjete i rok za odustanak od sklapanja ugovora o mirovini te postupak izbora mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovine

– o vremenu trajanja ugovora i mogućnosti odnosno nepostojanju mogućnosti raskida ugovora o mirovini

– internetsku stranicu na kojoj se mogu pronaći pravila mirovinskog programa mirovinskog osiguravajućeg društva koja se primjenjuju na pojedini ugovor

– visinu i vrstu naknada koje pripadaju mirovinskom osiguravajućem društvu i načinima njihovog plaćanja kao i drugim troškovima koji se naplaćuju od korisnika

– uvjete za isplatu mirovine koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku

– uvjete za isplatu djelomične jednokratne isplate

– informaciju o pravu koje se primjenjuje na ugovor o mirovini

– informacije o mogućnosti podnošenja pritužbi te izvansudskom rješavanju sporova između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine

– obveze Društva i potencijalnog korisnika mirovine odnosno korisnika mirovine, na početku ugovora o mirovini i obveze za vrijeme trajanja ugovora o mirovini

– informaciju o nadzornom tijelu nadležnom za nadzor poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(3) Informacije iz stavka 2. ovoga članka Društvo dostavlja potencijalnom korisniku mirovine na dokumentu kojeg sastavlja za svaki mirovinski program koji nudi u skladu s člankom 71. Zakona, a potpisom ugovora o isplati mirovine putem Društva podnositelj zahtjeva ujedno potvrđuje da je prethodno bio upoznat sa svim mogućim opcijama isplate mirovine putem Društva i s time povezanim troškovima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Odredbe ovoga pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice kada u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima nude mirovinski program u Republici Hrvatskoj.

Stupanje na snagu

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Mirovinska osiguravajuća društva dužna su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (»Narodne novine«, broj 98/14 i 91/16).

Klasa: 011-02/19-04/06
Urbroj: 326-01-70-72-19-10
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.