Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

28

Na temelju članka 92. stavka 5., članka 93. stavka 6. i članka 98. stavka 4. točke 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:

– dodatni uvjeti koje mora ispunjavati imovina za pokriće tehničkih pričuva u koju je mirovinskom osiguravajućem društvu dopušteno ulagati,

– dodatna ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva i način izračuna izloženosti te

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave izvještaja o ulaganjima imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hanfe.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Na ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva iz drugih poslova vezanih za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona primjenjuju se posebni propisi koji uređuju te poslove i odredbe ovoga Pravilnika kada je to propisano ovim Pravilnikom.

DODATNI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA

Načela ulaganja imovine za pokriće
tehničkih pričuva

Članak 2.

(1) Imovina za pokriće tehničkih pričuva ulaže se u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom, pravilima struke te načelima urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Kod ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, mirovinsko osiguravajuće društvo uzima u obzir vrstu poslova koje obavlja uz uvažavanje načela sigurnosti, isplativosti i utrživosti ulaganja te smanjenja rizika raspršenošću ulaganja.

Sigurnost ulaganja

Članak 3.

(1) Ulaganje imovine za pokriće tehničkih pričuva mora kontinuirano ispunjavati ekonomski i pravni aspekt sigurnosti.

(2) Ekonomski aspekt sigurnosti podrazumijeva očuvanje vrijednosti uložene imovine gdje se za ocjenu sigurnosti, uz uvažavanje načela raspršenosti, isplativosti i utrživosti ulaganja,uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

– trajanje obveza s osnove ugovora o mirovini,

– rizičnost ulaganja,

– očekivani prinos,

– trgovanje na uređenom tržištu ili na drugim mjestima trgovanja u smislu propisa koji uređuju tržište kapitala te

– kreditni rejting izdavatelja financijskih instrumenata.

(3) Pravni aspekt sigurnosti podrazumijeva neograničenu mogućnost korištenja i raspolaganja imovinom odnosno pravima koja iz nje proizlaze.

Isplativost ulaganja

Članak 4.

Mirovinsko osiguravajuće društvo prilikom ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dužno je rukovoditi se načelom isplativosti ulaganja, uz uvažavanje načela sigurnosti, raspršenosti i utrživosti ulaganja. Ulaganje imovine za pokriće tehničkih pričuva isplativo je ako je moguće uz realne pretpostavke dokazati da je očekivani prinos na takvo ulaganje u skladu s očekivanim tržišnim prinosom imovine sa sličnom razinom rizika.

Utrživost ulaganja

Članak 5.

Mirovinsko osiguravajuće društvo prilikom ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dužno je rukovoditi se načelom utrživosti ulaganja, uz uvažavanje načela sigurnosti, raspršenosti i isplativosti ulaganja. Imovina za pokriće tehničkih pričuva utrživa je ako se brzo može prodati odnosno unovčiti u kratkom roku, u skladu s prirodom i trajanjem obveza iz ugovora o mirovini.

Raspršenost ulaganja

Članak 6.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo prilikom ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dužno je rukovoditi se načelom raspršenosti ulaganja imovine kojemu je cilj očuvanje vrijednosti imovine te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo prilikom ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva uz uvažavanje načela sigurnosti, isplativosti i utrživosti ulaganja, uzima u obzir sljedeće kriterije:

– ulaganje u različite izdavatelje financijskih instrumenata, različita zemljopisna područja u kojima izdavatelji imaju svoja sjedišta i/ili različite djelatnosti i područja poslovanja u kojima izdavatelji posluju,

– specifične vrste rizika i profil izdavatelja, odnosno rizik gubitka i umanjenja vrijednosti pojedine vrste imovine,

– očekivani prinos,

– vremenski horizont ulaganja te

– korelaciju između različitih vrsta ulaganja.

Interni akti o ulaganjima

Članak 7.

(1) U okviru politika i procedura za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika poslovanja, mirovinskom osiguravajuće društvo donosi interne akte o ulaganjima kojima određuje strategiju ulaganja, načela ulaganja, organizaciju, postupak ulaganja, praćenje i izvještavanje o ulaganjima.

(2) Interni akti o ulaganjima iz stavka 1. ovoga članka osobito sadržavaju:

– načela i ciljeve ulaganja te pripadajuće računovodstvene politike,

– metode praćenja načela ulaganja, kao i način provedbe zakonskih i podzakonskih odredbi uz naglasak na način praćenja dozvoljenih ulaganja, ograničenja ulaganja i izračuna izloženosti u skladu s ograničenjima ulaganja,

– opise korištenih metoda vrednovanja,

– upute, ograničenja i dozvoljene vrijednosti koje se utvrđuju na temelju individualne procjene rizika,

– opis procedure ulaganja,

– organizacijsku strukturu: definiciju zadataka, nadležnosti i odgovornosti pojedinih organizacijskih jedinica,

– opis zadataka osoba nadležnih za ulaganje,

– stručna znanja i kvalifikacije osoba nadležnih za ulaganja,

– opise načina internog izvještavanja između organizacijskih jedinica te vremensko razdoblje i rokove izvještavanja,

– načine obavljanja nadzora i provjere procedure ulaganja, odnosno uspostavu odgovarajućih internih kontrolnih mehanizama radi osiguranja prepoznavanja potencijalnog rizika i utvrđivanja rizika te mjere za sprječavanje rizika i kumulaciju značajnih rizika,

– pravila vezana uz organizaciju, čuvanje i dostupnost računovodstvene i druge dokumentacije vezane uz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(3) Provedbu politike ulaganja mirovinsko osiguravajuće društvo osigurava i odgovarajućim organizacijskim ustrojem u skladu s vrstom, opsegom i složenosti poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(4) Interni akti o ulaganjima mirovinskog osiguravajućeg društva moraju biti u skladu sa svim važećim propisima.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je odluku o ulaganju imovine za pokriće tehničkih pričuva donijeti u skladu sa svojim internim aktima o ulaganjima i na temelju prethodno obavljene procjene izdavatelja čije prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili instrumente s dugoročnom perspektivom ulaganja namjerava steći, kreditne institucije s kojom namjerava sklopiti depozit odnosno druge ugovorne strane s kojom namjerava sklopiti transakciju s izvedenim financijskim instrumentom. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dokumentirati sve procjene temeljem kojih je donesena odluka.

(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je najmanje jednom godišnje obaviti procjene izdavatelja, kreditnih institucija i drugih ugovornih strana iz stavka 5. ovoga članka u koje je uložilo imovinu za pokriće tehničkih pričuva te o tome voditi evidenciju.

(7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je Hanfi na njezin zahtjev dostaviti odluku o ulaganju i dokumentirane procjene izdavatelja prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili instrumenata s dugoročnom perspektivom ulaganja, te kreditnih institucija i drugih ugovornih strana iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

DODATNA OGRANIČENJA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA I NAČIN IZRAČUNA IZLOŽENOSTI

Ograničenja ulaganja s obzirom na vrstu imovine

Članak 8.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo u okviru ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje može steći najviše:

1. 10% jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

2. 10% jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 92. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

3. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

4. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

5. 20% udjela u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 6. Zakona,

6. 10% udjela, poslovnih udjela ili pojedinog izdanja dionica u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 7. Zakona,

7. izloženost u vrijednosti od 30% jamstvenog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 92. stavka 1. točke 8. Zakona ulaganjem u depozite.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo u okviru ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje može steći najviše:

1. 10% jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

2. 10% jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 92. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

3. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

4. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

5. 5% jednog izdanja prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koji se smatraju neuvrštenima u smislu odredbi članka 92. stavka 3. i članka 92. stavka 4. točke a) Z akona,6. 20% udjela u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 6. Zakona,

7. 10% udjela, poslovnih udjela ili pojedinog izdanja dionica u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 7. Zakona,

8. izloženost u vrijednosti od 30% jamstvenog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 92. stavka 1. točke 8. Zakona ulaganjem u depozite.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo u okviru ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva može steći najviše:

1. 15% jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

2. 15% jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 92. stavka 1. točaka 2.,3. i 4. Zakona,

3. 15% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

4. 15% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 92. stavka 1. točke 5. Zakona,

5. 25% udjela u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 6. Zakona,

6. 15% udjela, poslovnih udjela ili pojedinog izdanja dionica u pojedinom fondu iz članka 92. stavka 1. točke 7. Zakona,

7. izloženost u vrijednosti od 30% jamstvenog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 92. stavka 1. točke 8. Zakona ulaganjem u depozite.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je pri izračunu ograničenja ulaganja iz stavka 3. ovoga članka uzeti u obzir i ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva iz drugih poslova vezanih za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona u skladu s posebnim propisima koji uređuju te poslove.

(5) Ulaganje imovine za pokriće tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca te prenosive vlasničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske iz članka 93. stavka 5. Zakona ograničeno je na najviše 10% ukupnih ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(6) Ulaganje imovine za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u instrumente s dugoročnom perspektivom ulaganja, kojima se ne trguje na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama (MTP) ili organiziranim trgovinskim platformama (OTP) iz članka 92. stavka 4. točke b) Zakona ograničeno je na najviše 10% ukupnih ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(7) Ulaganje imovine za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u instrumente koje izdaje ili za koje jamči Europska investicijska banka u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja, europskih fondova za dugoročna ulaganja, europskih fondova za socijalno poduzetništvo i europskih fondova poduzetničkog kapitala iz članka 92. stavka 4. točke c) Zakona ograničeno je na najviše 10% ukupnih ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

Ograničenje ulaganja u nekretnine

Članak 9.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva u nekretnine dopuštena su samo ako nakon upisa vlasništva ili drugih stvarnih prava mirovinskog osiguravajućeg društva na nekretnini u zemljišnim knjigama neće postojati ograničenja u pravnom prometu odnosno raspolaganju, zabrane opterećenja ili otuđenja niti stvarna prava kojima je nekretnina opterećena u korist trećih osoba.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi evidenciju nekretnina za svaku pojedinu nekretninu koju je klasificiralo kao imovinu za pokriće tehničkih pričuva, a koja treba sadržavati:

– zemljišnoknjižni izvadak,

– izvadak iz katastra,

– dokaz o osiguranju nekretnine,

– presliku ugovora o kupoprodaji,

– izračun i osnove izračuna vrednovanja,

– procjenu vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka,

– slike nekretnine i opis nekretnine koji ovisno o vrsti nekretnine sadržava primjerice godinu izgradnje, podatke o adaptaciji, račun građevinskih radova za novo izgrađene nekretnine, broj stanova i prostorija (ako nije obuhvaćeno procjenom stalnog sudskog vještaka).

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je redovito ažurirati evidencije iz stavka 2. ovoga članka, a najmanje jednom godišnje.

Način izračuna izloženosti

Članak 10.

(1) Ako je upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova iz članka 92. stavka 1. točke 6. Zakona, izračunavati na način da udjele UCITS fonda tretira kao pozicije u ulaganjima UCITS fonda te ih na taj način uključiti u izračun ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(2) Ako nije upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova iz članka 92. stavka 1. točke 6. Zakona izračunavati na način:

1. da strukturu ulaganja UCITS fonda temelji na pretpostavci da UCITS fond najprije ulaže u kategoriju imovine koja prema politici ulaganja propisanoj prospektom i pravilima UCITS fonda predstavlja najrizičniju kategoriju imovine UCITS fonda te potom ulaže u druge manje rizične kategorije imovine padajućim redoslijedom do ispunjenja ukupnih ograničenja ulaganja. Tako dobivena pozicija u UCITS fondu tretirat će se kao pozicija u pretpostavljenim ulaganjima UCITS fonda, i

2. da uzme u obzir najveću posrednu izloženost koja može proizaći iz ulaganja UCITS fonda tako da proporcionalno poveća poziciju u pretpostavljenim ulaganjima do razine najveće moguće izloženosti u pojedinom pretpostavljenom ulaganju u skladu s politikom ulaganja propisanom prospektom i pravilima UCITS fonda.

(3) Za potrebe izračuna izloženosti udjelima UCITS fondova u koje je uložilo imovinu za pokriće tehničkih pričuva, mirovinsko osiguravajuće društvo može koristiti izvještaje i izračun društva za upravljanje ili depozitara dotičnih UCITS fondova.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u izvedene financijske instrumente iz članka 92. stavka 1. točke 9. Zakona, kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu temeljne imovine, izračunavati na način da, izvedene financijske instrumente tretira kao pozicije u temeljnoj imovini izvedenog financijskog instrumenta te ih na taj način uključiti u izračun ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

STRUKTURA, SADRŽAJ, NAČIN I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA O ULAGANJIMA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Struktura i sadržaj izvještaja

Članak 11.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o ulaganjima izvještavati na sljedećim obrascima:

1. Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje s analitičkim podacima (Obrazac MOD-PU OMO),

2. Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje s analitičkim podacima (Obrazac MOD-PU DMO),

3. Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za druge poslove s analitičkim podacima (Obrazac MOD-PU DP),

4. Pregled ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava s analitičkim podacima (Obrazac MOD-PU KOS),

5. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje (Obrazac MOD-VU OMO),

6. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (Obrazac MOD-VU DMO),

7. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničkih pričuva za druge poslove (Obrazac MOD-VU DP).

(2) Struktura i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Datumi izvještavanja

Članak 12.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 13.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika usklađene s revidiranim financijskim izvještajima, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti Hanfi najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 14.

(1) Izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za primanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

Stupanje na snagu

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« br. 98/14 i 121/16).

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-12

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.