Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

31

Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«« broj 128/17 i 114/18, dalje: Pravilnik) riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. točka e) mijenja se i glasi:

»e) ostalih obveza za nepodmirene troškove sukladno članku 87. stavku 1. točki 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine««, broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018, dalje: Zakon).«

Članak 3.

U članku 9. stavku 4. riječi »obvezujućih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječima »obveznih i dobrovoljnih ponuda za preuzimanje«.

U stavku 7. ispred riječi »priznaju« dodaju se riječi »te dividende u dionicama«.

U stavku 8. ispred riječi » u imovini« dodaju se riječi »ili dividende u dionicama«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. zagrada i riječi »ne uključujući blok transakcije« brišu se.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te neuvršteni prenosivi vrijednosni papiri i udjeli iz članka 125. stavka 1. točke 11. i 12. Zakona vrednuju se sukladno odredbama članka 14. ovoga Pravilnika.«

Dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, a pod uvjetima iz stavka 5. ovoga članka, dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a te za koje se ne može utvrditi radi li se o aktivnom tržištu mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativne ili obvezujuće kotacije.«.

Članak 5.

Članak 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ako isto nije dostupno, na način da se za svaki dan vrednovanja koristi krivulja prinosa izvedena iz kamatnih stopa primarne emisije (on-the-run) trezorskih zapisa Ministarstva financija s time da se kao početna točka uzima prekonoćna kamatna stopa HNB-a ostvarena u trgovini depozitima na međubankovnom tržištu.

Članak 6.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, kojima se trguje na neaktivnom tržištu, mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativnim ili obvezujućim kotacijama.«

Članak 7.

U članku 18. stavku 2. broj 11. zamjenjuje se brojem 13.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-19-9
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.