Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

35

Na temelju članka 150. stavka 3. i članka 151. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. točki 2. iza riječi »»Narodne novine« broj 19/2014 dodaju se riječi »29/18, 115/18.

U članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U smislu članka 149. Zakona i ovoga Pravilnika, poslovi ponude mirovinskih programa kada se radi o isplati mirovine obuhvaćaju isključivo sljedeće radnje:

1. dostava odnosno ponuda brošura ili sličnog informativnog odnosno marketinškog materijala mirovinskog društva, kao i ostalih relevantnih dokumenata i podataka, što uključuje i dokumente iz stavka 6a. ovoga Pravilnika, koje mirovinsko društvo osobama koje nude mirovinske programe stave na raspolaganje bez davanja dodatnih informacija u odnosu na sadržaj tog materijala ili naknadno pružanje savjeta u odnosu na mirovinske programe korisnicima i potencijalnim korisnicima mirovina

2. prikupljanje zahtjeva za sklapanjem ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda

3. prosljeđivanje zahtjeva za sklapanjem ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda mirovinskom društvu.«

Članak 2.

U članku 3. Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 101/14 i 41/17, dalje: Pravilnik). iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako osoba koja obavlja poslove nuđenja mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ujedno obavlja poslove ponude mirovinskih programa za mirovinsko osiguravajuće društvo sukladno zakonu kojim su uređena mirovinska osiguravajuća društva, ili za više mirovinskih društava istovremeno, ta je osoba dužna učinkovito upravljati sukobima interesa koji proizlaze iz obavljanja tih poslova i o tome prethodno obavijestiti potencijalnog korisnika mirovine.«

Članak 3.

U članku 4. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba može obavljati poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja pod uvjetom da ona i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi:

1. nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili kazneni postupak za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te, za odgovornu osobu u pravnoj osobi, nad kojom nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

2. ne postoje zakonski razlozi zbog kojih ne smije obavljati ponudu mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

3. ima sklopljen pisani ugovor s mirovinskim društvom o obavljanju poslova ponude mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

4. fizičke osobe koje na temelju ugovora o radu rade za tu pravnu osobu ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.«

U članku 4. Pravilnika, iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Fizička osoba može obavljati poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja pod uvjetom da:

1. zna hrvatski jezik,

2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu ili drugim odgovarajućim ispravama, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik i dokumentom o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanom od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj),

3. nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija, nad tom osobom nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača te ne postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih ne smije obavljati ponudu mirovinskih programa,

4. ima sklopljen ugovor s mirovinskim društvom o obavljanju poslova ponude mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 3. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Republike Hrvatske odnosno države sjedišta/prebivališta, koje nije starije od tri mjeseca, a ako to nije primjenjivo, pisanom izjavom odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno fizičke osobe, na kojoj je potpis izdavatelja ovjeren kod javnog bilježnika, da ispunjava navedene uvjete.«

U članku 4. Pravilnika, dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. Pravilnika, iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. kada se radi o isplati mirovine, sve Zakonom propisane informacije te informacije koje bi mirovinsko društvo bilo dužno dati članu ili potencijalnom članu u smislu Pravilnika Hanfe kojim se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda, kao i informacije iz članka 6a ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Iza članka 6. Pravilnika dodaje se novi članak 6a., koji glasi:

»Ponuda mirovinskih programa

Članak 6a.

(1) Kada se radi o isplati mirovine, mirovinsko društvo, odnosno osoba koja za mirovinsko društvo obavlja posao ponude mirovinskog programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja dužni su, pravodobno, prije potpisivanja ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda, korisniku mirovine dostaviti:

1. prospekt, statut i ključne podatke za članove fonda,

2. prikaz svih mogućih opcija isplate mirovine putem mirovinskog društva, kao i opće informacije o drugim opcijama isplate mirovine,

3. informativne izračune mirovine prilagođene tom korisniku mirovine, kao i s time povezane troškove i

4. relevantne informacije koje su mu potrebne za razumijevanje ponude i donošenje informirane odluke o sklapanju ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda.

(2) Relevantne informacije iz stavka 1. ovoga članka uključuju najmanje:

– podatke o najvažnijim rizicima povezanima s isplatom mirovine putem mirovinskog društva, posebice u odnosu na vjerojatnost promjene mjesečnog iznosa isplate mirovine zbog promjene cijene udjela u fondu

– podatke o mirovinskom društvu i osobi koja nudi mirovinski program

– postupak izbora mirovinskog društva za isplatu mirovine

– postupak po kojem se sklapa ugovor o uvjetima isplate mirovine putem fonda,

– uvjete i rok za odustanak od sklapanja ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda te postupak izbora mirovinskog društva za isplatu mirovine

– o vremenu trajanja ugovora i mogućnosti odnosno nepostojanju mogućnosti raskida ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda

– internetsku stranicu na kojoj se mogu pronaći prospekt, statut i ključni podaci za članove fonda,

– visinu i vrstu naknada koje pripadaju mirovinskom društvu i načinima njihovog plaćanja kao i drugim troškovima koji se naplaćuju od korisnika

– uvjete za isplatu mirovine koju mirovinsko društvo isplaćuje korisniku

– uvjete za isplatu djelomične jednokratne isplate

– informaciju o pravu koje se primjenjuje na ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda,

– informacije o mogućnosti podnošenja pritužbi te izvansudskom rješavanju sporova između mirovinskog društva i korisnika mirovine,

– obveze mirovinskog društva i potencijalnog korisnika mirovine odnosno korisnika mirovine, na početku ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda i obveze za vrijeme trajanja ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda,

– informaciju o nadzornom tijelu nadležnom za nadzor poslovanja mirovinskog društva.«

Članak 6.

Dosadašnji članak 6a. Pravilnika postaje članak 6b.

Članak 7.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/06
Urbroj: 326-01-70-72-19-8
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.