Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

36

Na temelju članka 97. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18, 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 5. stavku 3. prva rečenica se briše.

Članak 2.

U članku 7. Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 103/2014, dalje: Pravilnik), dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, a pod uvjetima iz stavka 5. ovoga članka, dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a te za koje se ne može utvrditi radi li se o aktivnom tržištu mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativne ili obvezujuće kotacije.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ako isto nije dostupno, na način da se za svaki dan vrednovanja koristi krivulja prinosa izvedena iz kamatnih stopa primarne emisije (on-the-run) trezorskih zapisa Ministarstva financija s time da se kao početna točka uzima prekonoćna kamatna stopa HNB-a ostvarena u trgovini depozitima na međubankovnom tržištu.«

Članak 4.

Članak 9. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, kojima se trguje na neaktivnom tržištu, mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, te indikativnim ili obvezujućim kotacijama.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06
Urbroj: 326-01-70-72-19-11
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.