Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

37

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN 128/17, 114/18 i 124/2019), u članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Fer vrijednost deviznih terminskih transakcija vrednuje se primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ako isto nije dostupno, na način da se za svaki dan vrednovanja, ugovoreni dnevni forward poeni (razlika ugovorenog forward tečaja i srednjeg tečaja na dan sklapanja terminske transakcije, podijeljena s brojem dana do dospijeća forwarda) kumulativno pripisuju/oduzimaju od srednjeg tečaja na dan sklapanja terminske transakcije, a tako dobivena vrijednost uspoređuje sa srednjim tečajem HNB-a na dan vrednovanja primjenom close-out metode. Razlika te dvije vrijednosti predstavlja fer vrijednost za dan vrednovanja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-19-3
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.