Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

38

Na temelju odredbi članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. točka a), članka 155. stavka 9. i članka 214. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (»Narodne novine« br. 114/18 i 124/2019) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Fer vrijednost deviznih terminskih transakcija vrednuje se primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ako isto nije dostupno, na način da se za svaki dan vrednovanja, ugovoreni dnevni forward poeni (razlika ugovorenog forward tečaja i srednjeg tečaja na dan sklapanja terminske transakcije, podijeljena s brojem dana do dospijeća forwarda) kumulativno pripisuju/oduzimaju od srednjeg tečaja na dan sklapanja terminske transakcije, a tako dobivena vrijednost uspoređuje sa srednjim tečajem HNB-a na dan vrednovanja primjenom close-out metode. Razlika te dvije vrijednosti predstavlja fer vrijednost za dan vrednovanja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-23

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.