Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

NN 3/2020 (8.1.2020.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

44

Na temelju članka 210. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 66/19.) ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA

I. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, koji uključuju tehničku opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika.

II. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA

Članak 2.

Usluge na sprječavanju širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra može obavljati pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja ispunjava uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za djelatnosti u zaštiti okoliša

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja

5. da ima najmanje jednog zaposlenika zaposlenoga na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem ili VŠS iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti, s najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i da ima završen tečaj za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama, propisan posebnim propisom koji uređuje uvjete i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

6. da ima najmanje dva zaposlenika tehničke struke, najmanje SSS, zaposlena na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i da imaju završen tečaj za neposrednog izvršitelja poslova s opasnim kemikalijama, propisan posebnim propisom koji uređuje uvjete i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

7. da svi radnici na poslovima s opasnim kemikalijama moraju imati završen tečaj za neposrednog izvršitelja poslova s opasnim kemikalijama, propisan posebnim propisom koji uređuje uvjete i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

8. da ima najmanje dva zaposlenika tehničke struke, najmanje SSS, zaposlena na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme; da najmanje jedan od njih ima tri godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja; te da najmanje jedan od njih ima potvrdu o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR potvrda)

9. da u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta dostavi izjavu o mogućnosti organizacije 24 satnog dežurstva i žurnog pristupa do mjesta izvođenja usluga

10. da ima u vlasništvu, leasingu ili najmu osnovnu opremu za obavljanje poslova sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, kako je određeno u Prilogu 1. ovoga Pravilnika

11. da ima sljedeće akte propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom:

– dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja odgovarajućeg otpada – potvrdu odnosno rješenje o upisu u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom

– potvrdu odnosno rješenje o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada i

12. da ima potvrde o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 izdane od certifikacijskog zastupnika akreditiranoga pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Članak 3.

Posebni uvjeti iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA

Tijelo i postupak

Članak 4.

(1) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (u daljnjem tekstu: certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

(2) Certifikacijski postupak je upravni postupak.

(3) Certifikacijski postupak se provodi kao posebni ispitni postupak.

(4) Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Zahtjev za pokretanje postupka

Članak 5.

(1) Certifikacijski postupak pokreće se na zahtjev stranke.

(2) Zahtjev stranke za donošenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati njezin naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta.

Prilozi uz zahtjev

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta prilaže se:

1. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe

2. potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom presliku

3. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom presliku

4. popis zaposlenih sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem i radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 2. točaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe

5. radni životopis osoba iz članka 2. točaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je ostvareno traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz tih odredaba; u izvorniku potpisanom od strane osobe/a iz članka 2. točaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika

6. potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7. osobne iskaznice osoba s popisa iz točke 5. ovoga stavka, u presliku

8. izjavu o mogućnosti organizacije 24 satnog dežurstva i žurnog pristupa do mjesta izvođenja usluga; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe

9. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing ili najam) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe

10. dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja odgovarajućeg otpada; potvrdu odnosno rješenje o upisu u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom; potvrdu odnosno rješenje o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, izdane sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom

11. potvrde o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 izdane od certifikacijskog zastupnika akreditiranog pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji; u javnobilježnički ovjerenom presliku

12. ADR potvrde i dokazi o osposobljavanjima iz članka 2. točaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika; u javnobilježnički ovjerenom presliku i

13. propisana upravna pristojba.

(2) Uz zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika prilaže se i izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su isprave iz točaka 4., 5. i 6. stavka 1. ovoga članka vjerodostojne i sadržajno istinite; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 7.

(1) Dokazni dio certifikacijskog postupka obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, ugovore, karticu dugotrajne imovine i sl.) i ocjenu istih

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled strojeva, vozila i sredstava.

(2) Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Donošenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 8.

Ispunjenje posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se rješenjem o ispunjenju posebnih uvjeta.

Članak 9.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Troškovi postupka

Članak 10.

Troškove certifikacijskog postupka snosi stranka.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 11.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje i

4. datum isteka rješenja.

Popis donesenih rješenja

Članak 12.

(1) Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta donesenih temeljem ovoga Pravilnika.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži datum izdavanja i podatke iz članka 11. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

IV. UKIDANJE RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA

Članak 13.

(1) Izvršno ili pravomoćno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. u slučaju iz članka 211. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama ili

2. ako je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu.

(2) Hrvatske vode su ovlaštene i dužne ukazati vodopravnoj inspekciji na okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

V. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 14.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je Prilog 1. u kojem su navedeni uvjeti tehničke opremljenosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja i širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra donesena na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (»Narodne novine« br. 1/11. i 118/12.) važe do isteka roka u tim rješenjima.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (»Narodne novine« br. 1/11. i 118/12.)

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/209

Urbroj: 517-07-2-19-5

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Tehnička opremljenostNajmanji broj
1.STROJEVI I VOZILA
1.1.Obirač kapaciteta do 15 m3/h1 komad
1.2.Obirač kapaciteta od 15 m3/h1 komad
1.3.Teretno vozilo s ADR opremom1 komad
1.4.Vakuum cisterna s ADR opremom1 komad
1.5.Otvoreni ili zatvoreni nepropusni kontejneri5 komada
1.6.Rolo kontejneri nepropusni3 komada
1.7.Visokotlačna pumpa do 500 bara – mobilna1 komad
1.8.Visokotlačna pumpa od 500 bara – mobilna1 komad
1.9.Visokotlačna pumpa s toplom vodom
500 – 800 bara – mobilna
1 komad
1.10.Pumpa za prepumpavanje opasnih tvari (gorivo, kiseline, lužine)1 komad
1.11.Kompresor mobilni kapaciteta minimalno 3 m3/min1 komad
1.12.Elektroagregat mobilni minimalno 5 kV1 komad
2.SREDSTVA
2.1.Zaštitne plutajuće brane visine do 0,6 m100 m
2.2.Zaštitne plutajuće brane visine iznad 0,6 m100 m
2.3.Zaštitne upijajuće brane promjera do 13 cm100 m
2.4.Zaštitne upijajuće brane promjera iznad 13 cm100 m
2.5.Apsorbensi0,5 t
2.6.Ekološki odmašćivači0,5 t