Odluka o lokalnim porezima Grada Našica

NN 3/2020 (8.1.2020.), Odluka o lokalnim porezima Grada Našica

Grad Našice

47

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/2016. i 101/17.) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13. – pročišćeni tekst i 2/18.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 20. sjednici od 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA NAŠICA

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom utvrđuju se: lokalni porezi koji su izvori prihoda Grada Našica, visina stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju. visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

II. VRSTE POREZA

Članak 1.

Lokalni porezi Grada Našica su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 8 % (osam posto).

2. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % (tri posto).

Članak 4.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju je Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 5.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 156/09. i »Službeni glasnik Grada Našica« broj 10/09.), Odluka o gradskim porezima Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 3/17.) i Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 2/18.).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Našica« i »Narodnim novinama«. Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Našica«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/2
Urbroj: 2149/01-01-19-2
Našice, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Krešimir Kašuba, dr. med. vet., v. r.