Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje

NN 3/2020 (8.1.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje

Općina Bilje

49

Na temelju članka 20. Stavak 2 članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17) članka 34. Statuta Općine Bilje (»Službeni glasnik« broj 5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen tekst 3/18.), Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. g. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

Članak 1.

Članak 3. Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje (»Narodne novine«, broj 125/17) mijenja se i glasi:

»Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Bilje.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke se briše.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porez na dohodak plaća se po stopi od 5 % od utvrđene osnovice.«

Članak 4.

Članak 10. Odluke se briše.

Članak 5.

Članak 13. Odluke se briše.

Članak 6.

U članku 18. Odluke dodaje se točka 4. koja glasi:

(4) Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđenju poreza.

Članak 7.

Članak 19. Odluke se briše.

Članak 8.

Članak 21. Odluke se briše.

Članak 9.

Članak 23. Odluke se briše.

Članak 10.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Općina Bilje poslove utvrđenja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate, općinskih poreza propisanih ovom odlukom u cijelosti prenosi na poreznu upravu Osijek, Ispostava Beli Manastir.«

Članak 11.

Članak 29. Odluke se briše.

Članak 12.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Općine Bilje«.

Klasa: 410-19/17-01/2
Urbroj: 2100/02-01-19-12
Bilje, 17. prosinca 2019.

Predsjednik
Srećko Tatrević, v. r.