Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

62

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13, 95/15, 102/15 i 68/18) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i kriteriji za izdavanje energetskog odobrenja za mala decentralizirana i/ili distribuirana proizvodna postrojenja, kao i za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja električne energije i/ili toplinske energije (u daljnjem tekstu: proizvodna postrojenja).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na izgradnju novog proizvodnog postrojenja na odgovarajući način primjenjuju se na rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(3) Na postupke propisane ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija, te ostalim zakonima kojima se uređuje energetski sektor, zakonima kojim se uređuje prostorno planiranje i gradnja, te propisima donesenima na temelju tih zakona.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. nositelj projekta – podnositelj zahtjeva kojem je izdano energetsko odobrenje i čije je proizvodno postrojenje upisano u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP),

2. rekonstrukcija rekonstrukcija građevine prema propisu kojim se uređuje gradnja, za koju se izdaje građevinska dozvola,

3. revitalizacija izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini, pri čemu se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Članak 3.

(1) Energetsko odobrenje za izgradnju proizvodnog postrojenja izdaje Ministarstvo na zahtjev fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Nakon ishođenja energetskog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju, može steći status povlaštenog proizvođača električne energije sukladno propisu kojim se uređuju pitanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(3) Za proizvodna postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama, nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje.

(4) Energetsko odobrenje ne stvara pravne učinke na vlasništvo i druga stvarna prava na prostoru (nekretnini) za koji je odobren, odnosno ne predstavlja pravnu osnovu za stjecanje vlasništva ili za ulazak u posjed nekretnine.

II. KRITERIJI ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA

Članak 4.

(1) Kriteriji za postupak izdavanja energetskog odobrenja za građenje proizvodnih postrojenja su javni, a temelje se na načelima objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti u cilju osiguranja:

1. sigurnosti elektroenergetskog sustava, postrojenja i prateće opreme,

2. zaštite javnog zdravlja i javne sigurnosti,

3. zaštite okoliša i osiguranja trajne kontrole utjecaja na okoliš,

4. odgovarajućeg korištenja državnog zemljišta i lokacije u skladu s podacima u prostornom planu,

5. odgovarajuće uporabe javne površine,

6. energetske učinkovitosti prema načelu »energetska učinkovitost prvo«,

7. određene vrste primarne energije i/ili goriva,

8. usklađenosti s mjerama koje se poduzimaju glede obveza javne usluge i zaštite krajnjih kupaca,

9. doprinosa proizvodnog kapaciteta u relativnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

(2) Na istoj lokaciji može se izdati energetsko odobrenje za korištenje obnovljivih izvora energije za dva ili više proizvodnih postrojenja, ukoliko postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehno-ekonomskih kriterija i ako postoji suglasnost iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(3) Podnositelj zahtjeva za energetsko odobrenje mora biti sposoban tehnički, gospodarski i financijski i u planiranom roku realizirati izgradnju proizvodnog postrojenja za koje traži energetsko odobrenje.

III. IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA

Članak 5.

(1) Ako je za izgradnju proizvodnog postrojenja prema posebnom propisu propisano ishođenje lokacijske dozvole, energetsko odobrenje izdaje se nakon izdavanja lokacijske dozvole, u suprotnom energetsko odobrenje se izdaje nakon izdavanja građevinske dozvole.

(2) Ako je lokacijskom dozvolom i/ili aktom na temelju kojeg se može graditi definirana etapna i/ili fazna izgradnja proizvodnog postrojenja, etape i/ili faze će se utvrditi energetskim odobrenjem.

Zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva iz Priloga I. ovoga Pravilnika, a minimalno mora sadržavati:

– naziv projekta,

– podatke o podnositelju zahtjeva i odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva,

– podatke o lokaciji na kojoj se planira izgradnja postrojenja,

– osnovne podatke o proizvodnom postrojenju (instalirana električna i/ili toplinska snaga [MW], priključna snaga [MW], nazivni napon na mjestu priključenja [kV], grupa postrojenja, godišnju planiranu proizvodnju električne i/ili toplinske energije),

– planirani datum izgradnje, odnosno ishođenja uporabne dozvole,

– osnovne financijske podatke o investiciji,

– planirani radni vijek proizvodnog postrojenja,

– informacije o fazama i/ili etapama gradnje te informacije o proizvodnim jedinicama koje čine proizvodno postrojenje,

– podatke o jediničnom planiranom smanjenu emisija stakleničkih plinova i uštedama primarne energije.

(2) Zahtjevu za izdavanje energetskog odobrenja podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

1. potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba,

2. potvrdu Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva,

3. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja,

4. ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu i/ili elektroenergetsku suglasnost ili drugi odgovarajući akt sukladno propisima koji uređuju priključenje na elektroenergetsku i/ili toplinsku mrežu,

5. lokacijsku dozvolu, ako je izdana za proizvodno postrojenje ili odgovarajući akt sukladno propisima koji uređuju gradnju u elektroničkom obliku,

6. grafički prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u kojem je podnositelj zahtjeva utvrdio minimalan potreban neprekinuti prostor razvoja projekta i/ili poziciju na kojoj planira izgraditi proizvodno postrojenje određenu koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM projekcija), u elektroničkom obliku:

– za sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW, geotermalne elektrane, mora biti utvrđen prostor razvoja projekta te vršne točke prostora razvoja projekta,

– za hidroelektrane mora biti utvrđen prostor razvoja projekta te vršne točke prostora razvoja projekta, te pozicija strojarnice hidroelektrane mora biti utvrđena s jednom vršnom točkom,

– za vjetroelektrane mora biti utvrđen prostor razvoja projekta te vršne točke prostora razvoja projekta koji sadrži planirani raspored vjetroagregata, te po potrebi poziciju mjernog stupa i trafostanice,

– za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 50 kW, elektrane na biomasu, elektrane na bioplin, elektrane na tekuća biogoriva, elektrane na ostale obnovljive izvore energije, kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad i druga obnovljiva goriva, hibridna proizvodna postrojenja, mora biti utvrđena pozicija postrojenja s jednom vršnom točkom, te ostala proizvodna postrojenja za proizvodnju toplinske energije,

7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

(3) Za postrojenja hidroelektrana uz priloge iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže i ugovor o koncesiji za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije, sukladno propisima u području vodnog gospodarstva i koncesija.

(4) Za postrojenja geotermalne elektrane uz priloge iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva prilaže i ugovor o eksploataciji geotermalnih voda, sukladno propisima u području istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.

(5) Za proizvodna postrojenja za koje je zakonom kojim se uređuje tržište toplinske energije propisana obveza provođenja analize koristi i troškova, uz priloge iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže i analizu koristi i troškova izrađenu sukladno propisu kojim se uređuje izrada analize troškova i koristi.

(6) U slučaju promjene podataka iz stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga članka ili priloga dostavljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva je dužan Ministarstvu prijaviti promjenu podataka, odnosno dostaviti izmijenjeni prilog u roku od 30 dana od dana promjene.

(7) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

Članak 7.

U slučaju kada je za proizvodno postrojenje i/ili proizvodnu jedinicu izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, uz zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja za rekonstrukciju ili revitalizaciju, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i prethodnu suglasnost Agencije na planirane promjene za predmetno proizvodno postrojenje odnosno proizvodnu jedinicu.

Članak 8.

(1) Za postrojenja vjetroelektrana minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata za vjetroelektranu mora biti 2000 m od najbližeg vjetroagregata druge planirane i/ili izgrađene vjetroelektrane, osim ako to nije drugim aktima usklađeno.

(2) Minimalna udaljenost najbližeg vjetroagregata planirane vjetroelektrane iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ukoliko se zahtjevu priloži i suglasnost nositelja projekta ili vlasnika proizvodnog postrojenja, koji je već ranije ishodio energetsko odobrenje i/ili izgradio proizvodno postrojenje, na čiji se vjetroagregat odnosi propisani uvjet.

(3) Za postrojenja vjetroelektrana zatraženi prostor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– sigurnosna udaljenost mjernog stupa od elektroenergetskog voda mora biti minimalno 50 m,

– prostor razvoja projekta može biti pridijeljen samo jednom neprekinutom prostoru razvoja projekta, ali se može preklapati s već ranije odobrenim prostorom izgrađenog proizvodnog postrojenja uz suglasnost vlasnika proizvodnog postrojenja ili uz suglasnost nositelja projekta koji je ranije ishodio energetsko odobrenje,

– prostor razvoja projekta obuhvaća minimalno potreban prostor za planiranje vjetroelektrane, odnosno prostornu cjelinu prikladnu za gradnju vjetroelektrana prema uvjetima utvrđenim u tablici koja je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) U postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje energetskog odobrenja za postrojenja obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije Ministarstvo provjerava u Registru OIEKPP zahvaća li traženi prostor razvoja projekta već odobreni prostor nekog drugog projekta i/ili proizvodnog postrojenja.

(2) U slučaju da zatraženi prostor razvoja projekta zahvaća već odobreni prostor razvoja projekta drugog nositelja projekta i/ili izgrađenog postrojenja taj se prostor može odobriti ukoliko postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehno-ekonomskih kriterija te uz suglasnost nositelja projekta i/ili povlaštenog proizvođača.

Sadržaj energetskog odobrenja

Članak 10.

(1) Energetsko odobrenje minimalno sadrži: podatke o nositelju projekta, podatke o lokaciji projekta, podatke o grupi postrojenja, primarnom izvoru, osnovnom tehnološkom rješenju proizvodnog postrojenja odnosno proizvodnim jedinicama, podatke o planiranoj električnoj snazi i priključnoj električnoj snazi postrojenja [MW], podatke o planiranoj toplinskoj snazi postrojenja [MW], podatke o nazivnom naponu na mjestu priključka [kV], vršne točke prostora razvoja projekta i/ili poziciju postrojenja u HTRS96/TM projekciji, rok važenja energetskog odobrenja, pridržaj ukidanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika, registarski broj za postrojenja za koja je propisan upis u Registar OIEKPP, te klasifikacija proizvodnog postrojenja sukladno uredbi kojom se uređuje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

(2) U slučaju gradnje proizvodnog postrojenja u fazama i/ili etapama, odnosno gradnje proizvodnog postrojenja po proizvodnim jedinicama, energetsko odobrenje sadržava i informacije o proizvodnim jedinicama koje čine proizvodno postrojenje te informacije o etapama i fazama iz akata prostornog uređenja i gradnje.

IV. ROKOVI VAŽENJA ENERGETSKOG ODOBRENJA

Članak 11.

(1) Nositelj projekta mora u roku od 2 godine od dana izvršnosti energetskog odobrenja dostaviti Ministarstvu građevinsku dozvolu ili drugi akt temeljem kojeg se može graditi sukladno propisima o gradnji.

(2) Energetsko odobrenje će se ukinuti ako prestane važiti građevinska dozvola, koncesija ili drugi akt temeljem kojeg se može graditi ili ako nositelj projekta nije ispunio druge obveze iz energetskog odobrenja ili ih nije ispunio u roku.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju prestanka važenja građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta koji je izdan za rekonstrukciju proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice, Ministarstvo donosi rješenje kojim će uskladiti energetsko odobrenje stvarnoj situaciji.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, energetsko odobrenje se neće ukidati ako se radi o ukidanju građevinske ili lokacijske dozvole, koncesije ili drugog akta nastale kao posljedica izdavanja novog akta kojima se uređuje izmjena tijekom gradnje iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se za građenje proizvodnog postrojenja za koje je izdano jedno energetsko odobrenje izdaje više građevinskih dozvola, rok iz stavka 1. ovoga članka prestaje teći izdavanjem prve građevinske dozvole.

Izmjene i dopune energetskog odobrenja tijekom gradnje

Članak 12.

(1) U slučaju da se tijekom gradnje, pojavi potreba izmjene lokacijske dozvole i/ili građevinske dozvole, glavnog projekta ili druge dokumentacije kojima se mijenja usklađenost planiranog proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice s podacima utvrđenim u energetskom odobrenju, nositelj projekta dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu energetskog odobrenja.

(2) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni energetskog odobrenja dostavljaju se samo oni prilozi na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

(3) U slučaju izmjene lokacijske i/ili građevinska dozvola tijekom gradnje, nositelj projekta dužan je dostaviti izmijenjeni akt u roku 30 dana od dana pravomoćnosti izdanog akta.

(4) Ministarstvo može na temelju dostavljenog akta iz stavka 3. ovog članka donijeti rješenje kojim će se uskladiti energetsko odobrenje prema stvarnoj situaciji.

V. PROMJENA NOSITELJA PROJEKTA

Članak 13.

(1) U slučaju promjene nositelja projekta, osim kada je za proizvodno postrojenje izdano rješenje o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije, novi nositelj projekta dužan je zatražiti izmjenu energetskog odobrenja u roku od 15 dana od dana promjene.

(2) Novi nositelj projekta zahtjevu za izmjenu iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o prijenosu prava i obveza iz energetskog odobrenja na novog nositelja projekta,

2. potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, za podnositelja zahtjeva fizičku osobu,

3. potvrdu Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva,

4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za izmjenu energetskog odobrenja,

5. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

(3) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

(4) Rješenje o promjeni nositelja projekta u energetskom odobrenju dostavlja se prijašnjem i novom nositelju projekta.

VI. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12).

Članak 15.

Za one projekte za koje je energetsko odobrenje izdano sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/07) i koji su temeljem tog energetskog odobrenja upisani u Registar OIEKPP brisat će se iz Registra ­OIEKPP ako je akt kojim su stekli pravo građenja prestao važiti.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 517-06-2-2-19-3

Zagreb, 24. prosinca 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I/ILI TOPLINSKE ENERGIJE

Podnosim zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju energetskog postrojenja za proizvodnju:

a) električne energije

b) električne i toplinske energije

c) toplinske energije.

1. Naziv projekta za koji se podnosi zahtjev:
2. Vrsta i tip energetskog postrojenja:
3. Osnovno i rezervno gorivo (gdje je primjenjivo):
4. Lokacija projekta
županija:
općina ili grad:
adresa:
katastarska općina:
katastarska čestica:
5. Električna snaga postrojenja
instalirana električna snaga postrojenja (kW):
priključna električna snaga postrojenja (kW):
nazivni napon na mjestu priključka (kV)
planirana godišnja proizvodnja električne energije (kWh):
planirana godišnja količina isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu (kWh):
6. Toplinska snaga postrojenja
planirana toplinska snaga postrojenja (kW):
planirana godišnja proizvodnja korisne toplinske energije (kWh):
7. Osnovne informacije o proizvodnom postrojenju:
broj faza i/ili etapa:
broj proizvodnih jedinica koje čine proizvodno postrojenje:
jedinično planirano smanjenje emisija stakleničkih plinova:
planirana ušteda primarne energije:
8. Podnositelj zahtjeva
naziv ili ime i prezime:
OIB:
sjedište ili prebivalište:
9. Odgovorna osoba
ime i prezime:
OIB:
adresa:
telefon:
telefaks
e-mail:
10. Osnovni financijski podaci
ukupni iznos investicije:
interna stopa rentabilnosti (IRR):
prosječni ponderirani trošak kapitala (WACC):
razdoblje povrata investicije:
11. Planirani datum izgradnje postrojenja:
12. Planirani radni vijek proizvodnog postrojenja:


Izjavljujem da su svi podaci, navedeni u ovom zahtjevu i priloženim ispravama istiniti i ispravni, te snosim odgovornost za neistinitost podataka.

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG II.

KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE VELIČINE POTREBNOG PROSTORA RAZVOJA PROJEKTA ZA POSTROJENJE VJETROELEKTRANE

Planirana snaga [MW]Površina tlocrtne projekcije prostora razvoja [km2]
0 – 100 – 4
10 – 204 – 8
20 – 508 – 20
50 – 10020 – 40