Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

63

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14 i 116/18) ministar nadležan za energetiku, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom pregledu velikih poduzeća (»Narodne novine«, broj 123/15) u članku 3. stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. velika poduzeća – trgovačka društva koja tijekom poslovne godine prosječno zapošljavaju najmanje 250 osoba i ispunjavaju još jedan od druga dva uvjeta za svrstavanje poduzeća u kategoriju veliko poduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »sedam«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5. i 6. postaju točke 1., 2., 3., 4. i 5.

Članak 4.

U članku 27. stavku 1. alineja 7. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/19-01/317

Urbroj: 517-06-2-1-19-1

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.