Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

64

Na temelju članka 142. točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina sljedećih naknada:

a) naknada za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, ovisno o vrsti dozvole i ovlaštenja za koje se polaže ispit,

b) naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja i

c) naknada na koju ima pravo predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i visina naknade za obrasce, registre i dnevnike školovanja te knjižica letenja zrakoplovnog osoblja.

NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 2.

(1) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota aviona i helikoptera visina naknade iznosi 150,00 kuna po prijavljenom modulu ispita.

(2) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole, dodatne kategorije ili uklanjanje ograničenja u dozvoli osoblja za održavanje zrakoplova (Part-66 dozvola) visina naknade iznosi 150,00 kuna po prijavljenom modulu ispita.

(3) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota jedrilice, balona ili sportsko-rekreativnog zrakoplova visina naknade iznosi 100,00 kuna po prijavljenom modulu ispita.

(4) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole osoblja koje obavlja poslove pripreme, otpreme i praćenja leta (dalje: dispečer leta/operativni kontrolor leta) visina naknade iznosi 200,00 kuna po prijavljenom ispitu.

(5) Naknada za polaganje popravnog ispita ista je kao i za prvo polaganje.

Članak 3.

Prilikom utvrđivanja stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, predsjedniku i članovima ispitnog povjerenstva, podnositelj zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica, troškova prijevoza i noćenja sukladno propisu kojim se određuje visina dnevnice i naknade za službeno putovanje za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 4.

(1) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu po ispitnom roku.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna.

(3) Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje dozvole ili ovlaštenja za teoretski dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 130,00 kuna.

(4) Ukoliko je predsjednik povjerenstva ujedno i ispitivač, ima pravo na naknadu koja je veća.

Članak 5.

(1) Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje dozvole ili ovlaštenja prometnog pilota, profesionalnog pilota i sportskog pilota aviona i helikoptera za praktični dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 130,00 kuna.

(2) Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota slobodnog balona, pilota zračnog broda, pilota jedrilice – motorne jedrilice i pilota zrakoplovno-sportske letjelice za praktični dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna.

NAKNADA ZA UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJA UVJETIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE, PRODUŽAVANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI
ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja plaća se ovisno o vrsti dozvole.

(2) Visine naknada iz stavka 1. ovoga članka dane su u tablicama od 1. do 9. ovoga članka.

Tablica 1. Za pilote aviona i helikoptera

Dozvola/ovlaštenje/privilegija/ certifikat/priznavanje/konverzija/zamjenaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje/
proširenje
privilegija
Dozvola pilota800,00 knN/P
Ovlaštenje500,00 kn100,00 kn
Certifikat instruktora500,00 kn100,00 kn
Certifikat ispitivača500,00 kn100,00 kn
Razina jezične sposobnosti50,00 kn50,00 kn
Priznavanje (validacija)2500,00 knN/P
Konverzija dozvole iz treće zemlje2500,00 knN/P
Zamjena dozvole iz EU zemlje članice2500,00 knN/P


Tablica 2. Za studente kontrolore i kontrolore zračnog prometa

Dozvola/ovlaštenje/posebna ovlastIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa800,00 knN/P
Dozvola kontrolora zračnog prometa800,00 knN/P
Ovlaštenje/posebna ovlast ovlaštenja500,00 kn100,00 kn
Posebna ovlast za lokaciju500,00 kn100,00 kn
Posebna ovlast instruktora za praktično osposobljavanje (OJTI, STDI)500,00 kn100,00 kn
Posebna ovlast ocjenjivača (assessori)500,00 kn100,00 kn
Posebna ovlast jezične sposobnosti50,00 kn50,00 kn
Zamjena dozvole iz EU zemlje članice2500,00 knN/P


Tablica 3. Za osoblje za održavanje zrakoplova

Dozvola/kategorija/tip/ograničenje/zamjena/konverzijaIzdavanje/ dopunaProdužavanje/ obnavljanje/proširenje privilegija/uklanjanje ograničenja
Dozvola600,00 kn100,00 kn
Kategorija500,00 knN/P
Tip500,00 knN/P
Uklanjanje ograničenjaN/A300,00 kn
Zamjena EU dozvole/konverzija inozemne dozvole2500,00 knN/P


Tablica 4. Za pilote sportsko-rekreativnih zrakoplova

Dozvola/ovlaštenje/priznavanje/konverzijaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola300,00 knN/P
Ovlaštenje200,00 kn100,00 kn
Priznavanje (validacija)/konverzija strane dozvole1000,00 knN/P


Tablica 5. Za pilote jedrilica

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/ priznavanje/konverzijaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola500,00 knN/P
Ovlaštenje400,00 knN/P
Nastavnici/instruktori400,00 kn100,00 kn
Povlastica/privilegija200,00 knN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole1000,00 knN/P


Tablica 6. Za pilote balona

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/priznavanje/konverzijaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola500,00 knN/P
Nastavnici/instruktori400,00 kn100,00 kn
Povlastica/privilegija200,00 knN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole1000,00 knN/P


Tablica 7.     Za pilote parajedrilica, ovjesnih jedrilica, padobrana s pogonom i jedrilica prazne mase 80/100 kg

Dozvola/ovlaštenja/privilegija/priznavanje/konverzijaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola300,00 knN/P
Ovlaštenje200,00 kn100,00 kn
Povlastica/privilegija100,00 knN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole1000,00 knN/P


Tablica 8. Za padobrance

Dozvola/ovlaštenje/priznavanjeIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola300,00 knN/P
Ovlaštenje200,00 kn100,00 kn
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole1000,00 knN/P


Tablica 9. Za dispečere leta/operativne kontrolore leta

Dozvola/priznavanjeIzdavanje
Dozvola500,00 kn
Priznavanje dozvole (validacija)700,00 kuna


OSTALE NAKNADE

Članak 7.

(1) Naknada za obrazac dozvole zrakoplovnog osoblja iznosi 20,00 kuna.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne naplaćuje se kada je propisana naknada iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za dnevnik (registar) osposobljavanja iznosi 200,00 kuna.

(4) Naknada za knjižicu letenja iznosi 120,00 kuna.

(5) Naknada za ostale knjižice iznosi 80,00 kuna.

(6) Naknada za dnevnik padobranskih skokova iznosi 200,00 kuna.

Članak 8.

Naknade predviđene odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u kunama na žiro-račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine« broj 18/03 i 49/09).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/180
Urbroj: 530-07-1-1-19-2
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.