Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

65

Na temelju članka 142., točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED I PROVJERU PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade za izvršeni pregled plovidbenosti zrakoplova, ovisno o vrsti pregleda, kategoriji zrakoplova i vrsti operacija za koje se zrakoplov koristi.

Članak 2.

(1) Naknada za izvršeni pregled plovidbenosti zrakoplova plaća se ovisno o vrsti pregleda, kategoriji zrakoplova i vrsti operacija za koje se zrakoplov koristi.

(2) Visine naknada iz stavka 1. ovoga članka dane su u Tablici 1.

Tablica 1.

Vrsta pregledaVrsta operacijeKategorija zrakoplova
SloženiSportsko-rekreativniOstali
Prvo izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumentaKomercijalna5.600,001.400,002.800,00
Nekomercijalna2.800,00700,001.400,00
Redovno produženje Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumentaKomercijalnaN/P700,001.400,00
NekomercijalnaN/P300,00700,00


(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova.

Članak 3.

Naknade predviđene odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u kunama na žiro-račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova osigurava sredstva na ime dnevnica i troškova putovanja osobama ovlaštenim za pregled plovidbenosti zrakoplova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju organiziranog pregleda plovidbenosti većeg broja zrakoplova koji se koriste za nekomercijalne operacije, a u svrhu redovnog produženja Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta, podnositelji zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova oslobođeni su plaćanja troškova na ime dnevnica i troškova putovanja ovlaštenim osobama ako najkasnije 15 dana prije početka organiziranog pregleda plovidbenosti zrakoplova dostave zahtjev za pregled plovidbenosti zrakoplova Agenciji.

(3) Agencija objavljuje točnu lokaciju pregleda na svojoj internetskoj stranici 60 dana prije organiziranog pregleda plovidbenosti zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima (»Narodne novine«, br. 55/09).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/181
Urbroj: 530-07-1-1-19-2
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.