Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

69

Na temelju odredbi članka 375. stavka 9., članka 381. stavka 8. i članka 383. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU O IZUZEĆIMA OD PRIMJENE POZICIJSKIH LIMITA U ROBNIM IZVEDENICAMA I O IZVJEŠTAVANJU O POZICIJAMA U ROBNIM IZVEDENICAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

1. obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja od izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima;

2. oblik, način i rokovi dostave pojedinih izvještaja koji se odnose na izvještavanje o robnim izvedenicama ili emisijskim jedinicama i izvedenicama na emisijske jedinice.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala.

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA OD IZUZEĆA OD PRIMJENE OGRANIČENJA POZICIJA U ROBNIM IZVEDENICAMA

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja od izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima sukladno članku 375. stavku 9. Zakona propisan je Prilogom I. koji je sastavio dio ovoga Pravilnika.

OBLIK IZVJEŠTAJA IZ ČLANKA 381. STAVKA 1. TOČKE 2. ZAKONA

Članak 4.

(1) Za potrebe izrade izvještaja iz članka 381. stavka 1. točke 2. Zakona koristi se oblik propisan tablicama iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1093 od 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 21. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 2017/1093).

(2) Pravila izrade izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisana su člancima 2. i 3. Provedbene uredbe (EU) br. 2017/1093.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOJI SE ODNOSE NA IZVJEŠTAVANJE O ROBNIM IZVEDENICAMA

Članak 5.

(1) Obveznici izrade izvještaja iz članka 381. stavka 1. i članka 383. stavka 1. Zakona dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je obveznik dostave izvještaja dostavio izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, obveznik dostave izvještaja je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Obveznik dostave izvještaja je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOJI SE ODNOSE NA IZVJEŠTAVANJE O ROBNIM IZVEDENICAMA

Članak 6.

(1) Investicijska društva, kreditne institucije ili tržišni operateri iz članka 381. stavka 1. Zakona dužni su tjedno izvješće iz članka 381. stavka 1. točke 1. Zakona dostaviti Hanfi najkasnije do srijede sljedećeg tjedna do 17:30 sati.

(2) Ako ponedjeljak, utorak ili srijeda u tjednu kada treba dostaviti izvješće iz stavka 1. nisu radni dani investicijskog društva, kreditne institucije ili tržišnog operatera iz stavka 1., to investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater dostavljaju izvješće što prije, a najkasnije do četvrtka u 17.30 sati u istom tjednu.

(3) Investicijska društva, kreditne institucije ili tržišni operateri iz članka 381. stavka 1. Zakona dužni su izvješće iz članka 381. stavka 1. točke 2. Zakona dostaviti Hanfi što je prije moguće, a najkasnije od kraja sljedećeg radnog dana.

(4) Investicijska društva ili kreditne institucije iz članka 383. stavka 1. Zakona dužni su izvješće iz članka 383. stavka 1. Zakona dostaviti Hanfi što je prije moguće, a najkasnije od kraja sljedećeg radnog dana.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-23
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZUZEĆE OD PRIMJENE OGRANIČENJA POZICIJA U ROBNIM IZVEDENICAMA

Ovaj obrazac namijenjen je nefinancijskim subjektima kako bi podnijeli zahtjev za jednokratnim izuzećem od primjene ograničenja pozicija za pozicije koje drže u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima (članak 375. Zakona o tržištu kapitala) ili za poništavanje postojećeg izuzeća od primjene ograničenja pozicija. Ovaj obrazac sadrži tri odjeljka: 1. Opće informacije, 2. Pozicije koje ispunjavaju uvjete za izuzeće od primjene ograničenja pozicija i 3. Potpis.

1. Opće informacije

1.1 Tvrtka nefinancijskog subjekta koji podnosi zahtjev za izuzeće:

1.2 Identifikator pravne osobe (dalje: LEI) Ako ne postoji LEI, potrebno je unijeti Osobni identifikacijski broj (OIB):

1.3 Ime i funkcija kontakt osobe prijavitelja:

1.4 Vrsta zahtjeva: Odaberite razlog za prijavu označivanjem jednog od dolje prikazanih okvira:

– Novi zahtjev za izuzeće

– Novi zahtjev za izuzeće kao rezultat znatne promjene; sukladno članku 8. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591. Navedite KLASU predmeta u sklopu kojeg je trenutno važeće odobrenje izdano:

– Otkazivanje postojećeg odobrenja za izuzeće od primjene ograničenja pozicija. Idite izravno na odjeljak »3. Potpis«. Navedite KLASU predmeta u sklopu kojeg je trenutno važeće odobrenje izdano:

2. Pozicije koje ispunjavaju uvjete za izuzeće od primjene ograničenja pozicija

U svrhu provođenja procjene pozicija koje ispunjavaju uvjete za izuzeće, važno je dati jasno objašnjenje o razdoblju na koje se navedene informacije odnose. Pružene informacije trebaju jasno pokazati kako pozicija smanjuje rizike koji se odnose na poslovnu aktivnost tog nefinancijskog subjekta.

2.1 Tablica ugovora

U Tablici 1. navedite detalje ugovora o robnim izvedenicama za koje tražite izuzeće. Iz ove tablice vidljivo je da tražimo podatke za koje je razumno očekivati da ih podnositelj zahtjeva ima. Dva zadnja retka u Tablici 1. odnose se na dospijeće pozicija koje smanjuju rizike (hedge pozicije) izraženih u jedinicama u kojima se trguje, pri čemu je potrebno razlikovati ugovore koji dospijevaju u prvom nadolazećem mjesecu nakon promatranja (promptni mjesečni ugovori) i ugovora koji istječu u nekom od kasnijih mjeseci (drugi mjesečni ugovori); članak 2. točke 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591.

Tablica 1.

Naziv robne izvedenice/ ekonomski jednakovrijednog OTC ugovora
Naziv mjesta trgovanja
Identifikacijski kod tržišta (MIC)
Kod proizvoda dodijeljen od tržišta
Jedinica trgovanja
Pozicija koja smanjuje rizik kod promptnih mjesečnih ugovora
Pozicija koja smanjuje rizik kod drugih mjesečnih ugovora


Podaci koji se traže u odjeljcima 2.2. – 2.5. temelje se na članku 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591. Kada je ovaj zahtjev rezultat znatne promjene u prirodi ili vrijednosti poslovnih i/ili trgovinskih aktivnosti povezanih s robnim izvedenicama nefinancijskog subjekta kako je opisano u članku 8. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591, navedite tražene informacije s tim na umu.

2.2 Opišite prirodu i vrijednosti vaše poslovne aktivnosti vezane uz robu na kojoj se temelji ova robna izvedenica / ekonomski jednakovrijedan OTC ugovor; uz opis specificirajte robnu izvedenicu.

2.3 Opišite prirodu i vrijednost vaše aktivnosti u trgovanju i pozicijama na mjestima trgovanja na kojima se trguje robnim izvedenicama/ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima (Napomena: u ovaj opis uključite aktivnosti na mjestima trgovanja):

2.4 Opišite prirodu i iznos izloženosti i rizika u primjenjivoj robi koju kao nefinancijski subjekt imate ili očekujete kao posljedicu svojih poslovnih aktivnosti te koji se smanjuju ili bi se mogli smanjiti upotrebom robnih izvedenica:

2.5 Navedite kako vaša uporaba robne izvedenice izravno smanjuje vaše izloženosti i rizike koji se odnose na vaše poslovne aktivnosti:

2.6 Prateći dokumenti

Niste obvezni prilagati dodatne dokumente uz ovaj zahtjev, ali ako mislite da ti dokumenti potkrepljuju Zahtjev (na primjer podaci o trgovanju, podaci koji se koriste za obavijest o pomoćnim aktivnostima i/ili podaci koji se koriste za EMIR izvještavanje), molimo da nam ih dostavite sa sljedećim detaljima:

Broj priloženih pratećih dokumenata:

Naziv dokumenta 1Broj stranica
Naziv dokumenta 2Broj stranica
Naziv dokumenta 3Broj stranica
Naziv dokumenta 4Broj stranica
Naziv dokumenta 5Broj stranica3. Potpis

Potpisnik mora biti odgovarajuća osoba u organizaciji koja može potvrditi točnost i valjanost dostavljenih podataka u ovom obrascu. Dostavljanjem ovog obrasca dolje potpisani potvrđuje da nefinancijski subjekt kojeg predstavlja podnosi zahtjev za izuzeće od primjene ograničenja pozicija kako je utvrđeno u članku 375. Zakona o tržištu kapitala.

Ime ovlaštenog potpisnika:

Potpis ovlaštenog predstavnika podnositelja zahtjeva:

Datum: