Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

NN 6/2020 (16.1.2020.), Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

Ministarstvo pravosuđa

85

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje iznos naknade koji Hrvatska gospodarska komora naplaćuje za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra.

Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje su u sljedećim iznosima:

Red. brUslugaCijena
1.Pohrana poslovne dokumentacije mjesečno po dužnom metru20 kn
2.

Stručna i tehnička pomoć i usluge kod preuzimanja gradiva,

Za svakih započetih ½ sata

50 kn
3.

Arhivističko sređivanje gradiva po dužnom metru

Za gradivo u rastepenom stanju cijena se uvećava za 50%

200 kn
4.Izrada popisa tehničkih jedinica (registrator, knjiga, arhivska mapa) po tehničkoj jedinici uključuje određivanje roka čuvanja5 kn
5.Protočno skeniranje razlučivosti format A4 od 300 DPI0,20 kn
6.Protočno skeniranje razlučivosti formata do A30,25 kn
7.Protočno skeniranje razlučivosti do formata A08 kn
8.Izrada digitalnog zapisa arhivskog gradiva DVD40 kn
9.Izrada digitalnog zapisa arhivskog gradiva CD30 kn


Na ostale usluge koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka, naknada se utvrđuje prema važećem Cjeniku usluga Hrvatskog državnog arhiva.

Na naknade iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka obračunava se porez na dodanu vrijednost u skladu s propisom koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije iz članka 1. ovoga Pravilnika koja se čuva trajno plaća se naknada iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje od 10 godina.

Dokumentarno gradivo u digitalnom obliku pohranjuje se i čuva bez naknade.

Članak 4.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa, na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, donijet će odluku o ispunjavanju uvjeta za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra, kad se za to ispune uvjeti.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/21

Urbroj: 514-05-01-02-02/3-19-02

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.