Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

NN 6/2020 (16.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

87

Na temelju članka 5. stavka 3. točke 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Članak 1.

U Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 115/18), u Prilogu »Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta« točka 10. mijenja se i glasi:

10.Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima

Neprihvatljivo za EFRR i KF, osim:

– za EFRR i KF – ako je riječ o nadoknadi troškova prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim/međumjesnim prijevozom, nadoknadi troškova prijevoza i noćenja na službenom putovanju odnosno troškova prijevoza i noćenja tijekom rada na terenu, dnevnicama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, dnevnicama za rad na terenu (terenski dodatak) u zemlji i inozemstvu, korištenju privatnog/službenog automobila u poslovne svrhe, sve do iznosa neoporezivog primitka, u skladu s nacionalnim pravilima o porezu na dohodak, pod uvjetom da su ti troškovi utvrđeni kao prihvatljivi u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava te da su povezani s projektom

– za EFRR u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć – materijalna prava radnika u smislu nadoknade troškova, potpora i nagrada sve do iznosa neoporezivog primitka, u skladu s nacionalnim pravilima o porezu na dohodak, ako je navedeno utvrđeno u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, u odnosu na troškove koji su utvrđeni prihvatljivima

Otpremnine su neprihvatljiv izdatak, bez izuzetka

Predmetni troškovi izravno su povezani s provedbom projektnih aktivnosti te se utvrđuju, nastaju i plaćaju u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja


Točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12. – 29. postaju točke 11. – 28.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/14-01/168
Urbroj: 538-05-1-1-1/123-19-37
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
mr. sc. Marko Pavić, v. r.