Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 7/2020 (17.1.2020.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

153

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2020. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje uključuju:

– ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu

– maksimalni uzgojni kapacitet i ulaznu količinu divljih tuna na uzgajališta u Republici Hrvatskoj

– vremenska ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata

– raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2020. godini

– pravila vezana uz prilov.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota u 2020. godini predstavlja ukupnu ulovnu kvotu za ribolov plavoperajne tune.

(2) Raspodjela Državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova, te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 3.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) kako slijedi:

Kategorija plovilaUlovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)
Plivaričari tunolovci preko 40 m70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m33,68
Tunolovci udičari5


(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovog članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovog Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

UZGOJNI KAPACITET

Članak 4.

(1) Maksimalna ulazna količina divljih tuna koja može biti stavljena u uzgojne kaveze u Republici Hrvatskoj iznosi 2947 tona.

(2) Maksimalni uzgojni kapacitet Republike Hrvatske iznosi 7880 tona.

(3) Maksimalna ulazna količina divljih tuna i maksimalni uzgojni kapacitet po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu prikazani su u tablici u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu u 2020. godini ne smije biti veća od 208,365 t.

PRILOV

Članak 5.

(1) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare.

(2) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo koje je autorizirano za ribolov igluna plutajućim parangalom u tekućoj godini smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi plutajućeg parangala.

(3) Prilov tune iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veći od 5 % mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka tune.

(4) Prilov tune iz stavka 2. ovog članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i tune, a po iskrcaju se smiju iskrcati najviše 3 primjerka tune.

(5) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj internetskoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, nakon čega ovlaštenicima povlastica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljeno izvući na plovilo, zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov.

(6) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju tuna iz pravilnika kojim se regulira ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, odredbe pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu, kao i odredbe pravilnika kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune i igluna.

(7) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 2. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju tuna iz pravilnika kojim se regulira ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima, odredbe pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu, kao i odredbe Pravilnika kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune i igluna.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ribolov tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata.

(4) Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/01
Urbroj: 525-13/0737-20-1
Zagreb, 10. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2020. godini

Kategorija ribolovaPotkategorijaUkupno (t)
GOSPODARSKI
RIBOLOV
PLIVARICE TUNOLOVKE833,46
UDIČARSKI ALATI90
PRILOV10,57
NEGOSPODARSKI RIBOLOVŠPORTSKI RIBOLOV5
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE12,5
RIBOLOV U ZNANSTVENE SVRHE1
UKUPNO952,53


PRILOG 2.

Maksimalna ulazna količina divljih tuna i uzgojni kapacitet po nositelju dozvole za akvakulturu

Nositelj dozvole za akvakulturuBroj dozvoleMaksimalni ulaz divljih tuna (t)Uzgojni kapacitet (t)
Jadran tuna d.o.o.139736,751110
Pelagos Net Farma d.o.o.138736,75900
Sardina d.o.o.86736,751400
Kali tuna d.o.o.220736,754470
UKUPNO29477880