Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

NN 7/2020 (17.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

154

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 56/15 i 32/19) te članka 62. stavka 8. i članka 132. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE

Članak 1.

U Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (»Narodne novine«, br. 84/15, 100/15, 14/16 i 98/18) u članku 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Ribarnica s više korisnika – samostojeći objekt koji može uključivati više maloprodajnih objekata, odvojenih jedinica (štandovi i klupe) u kojima se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi, te obavlja djelatnost pripreme proizvoda ribarstva na zahtjev kupca«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. Skladište s više korisnika – samostojeći objekt koji može uključivati više odvojenih jedinica (prostora za skladištenje) i/ili više korisnika objekta«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točkama b) i c) iza riječi »ovoga Pravilnika« dodaju se riječi: »ili iz primarne proizvodnje«.

Članak 3.

U članku 9. u uvodnom dijelu iza riječi »na gospodarstvu podrijetla« dodaju se riječi: »i mesnicama«.

Članak 4.

U Prilogu III. u tablici »Obavezne aktivnosti službenih kontrola i učestalost provođenja prema djelatnosti/kapacitetu objekta i prema procijenjenom riziku objekta«, definicija »objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature – skladišta velikog kapaciteta – više od jednog korisnika mijenja se i glasi:

»objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature – skladište s više korisnika«.

U Prilogu III. u tablici »Obavezne aktivnosti službenih kontrola i učestalost provođenja prema djelatnosti/kapacitetu objekta i prema procijenjenom riziku objekta«, definicija objekt za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva – ribarnice velikog kapaciteta – više od jednog korisnika mijenja se i glasi:

»objekt za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva – ribarnica s više korisnika«.

Članak 5.

U Prilogu V. u tablici »Izvješće o poslovima certificiranja i postupanja po certifikatima«, u zadnjoj koloni » Ovjera subjekta« riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/60
Urbroj: 525-10/0526-19-10
Zagreb, 8. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.