Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN 7/2020 (17.1.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

93

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM

Članak 1.

U Uredbi o gospodarenju otpadnom ambalažom (»Narodne novine«, broj 97/15), u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ova se Uredba donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).«.

Članak 2.

U članku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 1. do 4.

Dosadašnja točka 6. koja postaje točka 5. mijenja se i glasi:

»5. piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, prirodna mineralna voda i prirodna izvorska voda, voćni sirupi, voćni sokovi i nektari, mlijeko i tekući mliječni proizvodi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Dosadašnja točka 8. koja postaje točka 7. mijenja se i glasi:

»7. proizvođač i uvoznik proizvoda (u daljnjem tekstu: pro­izvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. riječi: »u suradnji s Agencijom« zamjenjuju se riječima: »u suradnji s Ministarstvom«, riječi: »otpadnog stakla i otpadne plastike« zamjenjuju se riječima: »otpadnog metala, stakla i plastike«, a riječi: »trošak zbrinjavanja« zamjenjuju se riječima: »trošak obrade«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos povratne naknade iznosi 0,50 kuna po komadu ambalažne jedinice od pića.

(2) Na iznos povratne naknade ne obračunava se porez.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač je obvezan Fondu uplatiti iznos povratne naknade iz članka 5. ove Uredbe prilikom stavljanja na tržište pića u ambalaži koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade.

(2) Obračun obveze iz stavka 1. ovoga članka obavlja se tromjesečno u skladu s Pravilnikom.

(3) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su prilikom preuzimanja otpadne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade potrošaču (posjedniku) isplatiti iznos povratne naknade iz članka 5. ove Uredbe.

(4) Fond je obvezan prodavatelju i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem vratiti isplaćeni iznos povratne naknade potrošaču kao i sljedeće troškove preuzimanja i predaje otpadne ambalaže od pića sakupljaču:

1. za ručno preuzimanje otpadne ambalaže od pića:

– 0,08 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2020. godinu

– 0,06 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2021. godinu

– 0,05 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2022. godinu i nadalje

2. za preuzimanje otpadne ambalaže od pića putem aparata:

– 0,14 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2020. godinu

– 0,16 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2021. godinu

– 0,18 kuna (PDV uključen) po jedinici otpadne ambalaže za 2022. godinu i nadalje.

(5) Popis prodavatelja i reciklažnih dvorišta koji su obvezni preuzimati otpadnu ambalažu od pića od potrošača Fond objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za evidentirane količine ambalaže za pića stavljene na tržište iznosi 0,10 kuna po jedinici prodajne ambalaže za pića u jednokratnoj PET, Al/Fe i staklenoj ambalaži volumena jednakog i većeg od 0,2 l.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za mlijeko i tekuće mliječne proizvode iznosi 0,02 kuna.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i za ambalažu volumena jednakog 0,2 l plaćaju se od 1. siječnja 2021. godine.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/02
Urbroj: 50301-25/16-20-3
Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.