Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 8/2020 (21.1.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

165

Na temelju članka 1021. stavka 3. podstavka 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16 i 72/17) u članku 1.a stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavka 3. koji glasi:

» – Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP) (SL L 25, 31. 1. 2017.).«.

Članak 2.

Iza Glave II. dodaje se Glava II.a i članci 8.a i 8.b koji glase:

»II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA

Članak 8.a

(1) Za potrebe ove Glave Pravilnika, voditelj ribarske brodice je voditelj brodice kako je definiran Glavom IX. ovog Pravilnika.

(2) Kako bi se osigurala sigurnost članova posade i siguran rad na ribarskoj brodici, odgovornosti voditelja ribarske brodice uključuju:

– pružanje takvog nadzora i osiguravanje da, koliko je moguće, članovi posade obavljaju svoj posao u najboljim uvjetima koji se odnose na sigurnost i zdravlje

– vođenje članova posade na način kojim se ispunjavaju uvjeti sigurnosti i zdravlja, uključujući sprječavanje umora

– omogućavanje osposobljavanja na ribarskoj brodici koje se odnosi na sigurnost i zdravlje na radu i

– osiguranje usklađenosti sa standardima sigurnosti plovidbe i povezanim standardima dobre pomorske prakse.

(3) Radi ispunjavanja obveza iz stavka 2. ovog članka, korisnik ribarske brodice dužan je voditelju ribarske brodice osigurati potrebna sredstva i infrastrukturu.

(4) Korisnik ribarske brodice dužan je osigurati i da je svaki član posade na ribarskoj brodici upoznat s osnovnim postupcima sigurnosti na brodici.

(5) Korisnik ribarske brodice ne smije ograničavati voditelja ribarske brodice u donošenju bilo koje odluke koja je, prema stručnoj procjeni voditelja ribarske brodice, potrebna za sigurnost članova posade, siguran rad i sigurnu plovidbu ribarske brodice.

(6) Članovi posade dužni su postupati u skladu sa zakonitim naredbama voditelja ribarske brodice i mjerama koje se odnose na njihovu sigurnost i zdravlje.

Članak 8.b

(1) Članu posade ribarske brodice koja uplovljava u stranu luku, a kojem je zbog isteka ili drugog opravdanog razloga ugovor o radu prestao ili koji više nije u mogućnosti obavljati dužnosti definirane ugovorom o radu ili od kojeg se ne može očekivati da će ih obavljati zbog posebnih okolnosti, korisnik ribarske brodice dužan je osigurati povratno putovanje u mjesto njegova prebivališta.

(2) Povratno putovanje iz stavka 1. ovog članka, korisnik ribarske brodice dužan je osigurati i onom članu posade ribarske brodice koji je iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka već iskrcan u stranu luku.

(3) Ako korisnik ribarske brodice ne osigura povratno putovanje iz stavaka 1. i 2. ovog članka, povratno putovanje članu ribarske brodice dužno je osigurati diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u toj zemlji na teret korisnika ribarske brodice.

(4) Trošak povratnog putovanja iz stavaka 1. i 2. ovog članka snosi korisnik ribarske brodice.

(5) Radi namirenja troškova povratnog putovanja, korisnik ribarske brodice ne smije se naplatiti od člana posade ribarske brodice ni u obliku predujma na početku zaposlenja niti iz plaća koje mu je je dužan isplatiti, osim u slučaju težih povreda obveza iz ugovora o radu od strane tog člana posade ribarske brodice.

(6) Pravo na osiguranje povratnog putovanja iz ovog članka imaju samo oni članovi posade ribarske brodice čiji je razdoblje rada na odnosnoj ribarskoj brodici trajalo najmanje šest mjeseca do dana povratnog putovanja.

(7) Odredbe o povratnom putovanju propisane Pomorskim zakonikom na odgovarajući se način primjenjuju i na ribarske brodice.«.

Članak 3.

U članka 49. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na svakoj ribarskoj brodici mora se nalaziti popis članova posade, čiju se preslika predaje nadležnoj lučkoj kapetaniji prije isplovljavanja ili odmah nakon isplovljavanja ribarske brodice koja plovi u međunarodnoj plovidbi.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/19-01/81

Urbroj: 530-03-1-1-2-19-6

Zagreb, 24. prosinca 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.