Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

NN 9/2020 (22.1.2020.), Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

171


Na temelju članka 157. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje naziv i oblik vodopravnih akata, potrebni dokazi za izdavanje, obvezni sadržaj, rok važenja vodopravnih akata, ovlasti vodnoga nadzora, pohrana i čuvanje vodopravnih akata te druga pitanja na koja upućuje Zakon.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Izdavatelj« je pravna osoba koja izdaje vodopravni akt; izdavatelji su Hrvatske vode ili javni isporučitelj vodnih usluga ovisno kako je za pojedini vodopravni akt propisano Zakonom

2. »Zakon« je Zakon kojim se uređuju vode

3. »Stranka« je pravna ili fizička osoba po čijem se zahtjevu vodi ili vodio postupak za izdavanje vodopravnih akata; ako se postupak za izdavanje određenog vodopravnog akta vodi ili vodio po zahtjevu nadležnog javnopravnog tijela, a u korist pravne ili fizičke osobe, ta se osoba smatra strankom

4. »Korisnik« je pravna ili fizička osoba na ime koje je izdan izvršan vodopravni akt koji je na snazi

5. »Lokacija onečišćivača« je jedna ili više povezanih zemljišnih čestica na određenom području s kojeg se otpadne vode prikupljaju i odvode sustavom koji čini tehničku i tehnološku funkcionalnu cjelinu, neovisno ispušta li se otpadna voda u prijamnik putem jednog ili više ispusta; lokacija onečišćivača za ispuštanje komunalnih otpadnih voda je područje aglomeracije na kojem se prema koncepcijskom rješenju odvodnje otpadne vode prikupljaju i odvode građevinama za javnu odvodnju koje čine tehnički i tehnološki povezani funkcionalni sustav s uređajem za pročišćavanje i ispuštanjem u prijamnik

6. »Druge usluge i radovi koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama određene propisima i planovima iz područja vodnoga gospodarstva« su:

– zahvati na već izvedenim vodozahvatnim građevinama kao što su revitalizacija zdenaca, testiranje bušotina, zatvaranje postojećih bušotina i dr.

– mikrozoniranje, u skladu s propisom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta i

– druge građevine i radovi, za čije izvođenje, u skladu sa propisima o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, nije potrebna lokacijska dozvola ili akt kojim se odobrava građenje.

Naziv i oblik vodopravnih akata, zahtjev

Članak 3.

(1) Vodopravni uvjeti koji su upravni akti i vodopravna dozvola imaju sastavne dijelove propisane za rješenje i nose naziv »VODOPRAVNI UVJETI« odnosno »VODOPRAVNA DOZVOLA ZA KORIŠTENJE VODA« i »VODOPRAVNA DOZVOLA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA«.

(2) Ostali vodopravni akti, koji nisu upravni akti, nose nazive određene Zakonom i izdaju se u obliku kako je to propisano ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata podnosi stranka na obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

II. VODOPRAVNI UVJETI

Vrste vodopravnih uvjeta

Članak 4.

Vrste vodopravnih uvjeta propisane su Zakonom.

Dokazi potrebni za izdavanje vodopravnih uvjeta kao posebnih uvjeta

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta kao posebnih uvjeta dostavljaju se samo dokazi koji su određeni propisima o prostornom uređenju i propisima o gradnji.

Dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta kao zasebnih akata

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta kao zasebnih akata stranka, ovisno o pravnom statusu, dostavlja i:

– za pravnu osobu, obrt: naziv, sjedište i OIB

– za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: kopija Rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, OIB nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i

– za fizičku osobu: kopiju osobne iskaznice.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka ne dostavlja se kad zahtjev podnosi nadležno tijelo, prema propisima o poljoprivredi, energetici i rudarstvu, a za nepoznatog korisnika.

(3) Ovisno o značajkama zahvata uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta kao zasebnog akta stranka dostavlja i posebne dokaze sukladno ovom Pravilniku.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za korištenje voda za gospodarski uzgoj riba i drugih vodenih organizama u postupku davanja u zakup izgrađenih ribnjaka

Članak 7.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za korištenje voda za gospodarski uzgoj riba i drugih vodenih organizama dostavlja se dokumentacija propisana propisom kojim se uređuju uvjeti i postupak za stjecanje prava za korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za istraživanje mineralnih sirovina iz neobnovljivih ležišta iz članaka 110. stavak 4. i članka 111. Zakona o vodama prije izdavanja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina prema propisima o rudarstvu

Članak 8.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za istraživanje u svrhu eksploatacije šljunka i pijeska u neuređenom inundacijskom području ili u zonama sanitarne zaštite izvorišta izvan područja značajnog za vodni režim, uz dokaze iz članka 6. ovoga Pravilnika, stranka dostavlja i podatke o obuhvatu planiranog istražnog prostora (HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj ili drugoj podlozi).

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za eksploataciju mineralnih sirovina iz neobnovljivih ležišta iz članaka 110. stavak 4. i članka 111. Zakona o vodama prije izdavanja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina prema propisima o rudarstvu

Članak 9.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta u svrhu eksploatacije šljunka i pijeska u neuređenom inundacijskom području ili u zonama sanitarne zaštite izvorišta izvan područja značajnog za vodni režim, uz dokaze iz članka 6. ovoga Pravilnika, stranka dostavlja i:

1. prethodnu suglasnost Ministarstva

2. podatke o lokaciji eksploatacijskog polja (HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj ili drugoj podlozi)

3. elaborat vađenja – početno stanje koji se sastoji od obrađenih geodetskih snimki prije početka radova na mjestu vađenja s ucrtanim gabaritima iskopa, planiranim količinama i dokaznicom mjera

4. podatke o lokaciji deponije (HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj ili drugoj podlozi), ako se materijal privremeno odlaže na deponiju

5. obrađene geodetske snimke uređene obalne deponije prije početka odlaganja, ako se materijal privremeno odlaže na deponiju

6. analiza granulometrijskog sastava materijala planiranog za vađenje, gdje je primjenjivo i

7. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za vađenje mineralnih sirovina iz članka 110. stavak 5. Zakona o vodama

Članak 10.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za vađenje šljunka, pijeska, kamena i zemlje, uključujući glinu, u području značajnom za vodni režim radi građenja građevina iz članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o vodama, stranka, osim dokaza iz članka 6. ovoga Pravilnika, dostavlja i:

1. podatke o lokaciji eksploatacijskog polja (HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj ili drugoj podlozi)

2. elaborat vađenja – početno stanje koji se sastoji od obrađenih geodetskih snimki prije početka radova na mjestu vađenja s ucrtanim gabaritima iskopa, planiranim količinama i dokaznicom mjera

3. podatke o lokaciji deponije (HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj podlozi), ako se materijal privremeno odlaže na deponiju

4. obrađene geodetske snimke uređene obalne deponije prije početka odlaganja, ako se materijal privremeno odlaže na deponiju

5. analizu granulometrijskog sastava materijala planiranog za vađenje i

6. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za vodoistražne radove za korištenje voda iz tijela podzemnih voda

Članak 11.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za vodoistražne radove za korištenje voda iz tijela podzemnih voda stranka, uz dokaze iz članka 6. ovoga Pravilnika, dostavlja i:

1. iskaz svrhe predmetnih radova te planirani opseg korištenja

2. podatke o lokaciji vodoistražnih radova (opis lokacije, pregledna situacija s ucrtanim postojećim vodnim građevinama, HTRS96/TM koordinate ili označeno na katastarskoj podlozi)

3. iskaz podataka o prethodnim istražnim radovima ako su provedeni i lokacijom provedenih istraživanja ucrtanom na geodetskoj ili drugoj odgovarajućoj podlozi

4. program vodoistražnih radova izrađen od pravne ili fizičke osobe-obrtnika ovlaštene za obavljanje hidrogeoloških istražnih radova

5. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za zemljišne čestice na kojima se planiraju izvesti vodoistražni radovi, gdje je primjenjivo

6. dokaz o suglasnosti upravitelja zaštićenim područjem za izvođenje vodoistražnih radova, gdje je primjenjivo i

7. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

(2) Sadržaj i oblik programa vodoistražnih radova iz stavka 1. ovoga članka određuju Hrvatske vode smjernicama iz članka 55. ovoga Pravilnika. Smjernice obuhvaćaju i sadržaj programa geoloških istražnih radova i drugih radova koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravnih uvjeta za druge usluge i radove koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama

Članak 12.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za druge usluge i radove koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama, a koji se odnose na zahvate iz članka 2. točke 6. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika stranka dostavlja dokaze iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za druge usluge i radove koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama, a koji se odnose na građevine i radove iz članka 2. točke 6. podstavka 3. ovoga Pravilnika stranka dostavlja i:

1. tehničku dokumentaciju koja opisuje namjeravani zahvat u prostoru, najmanje na razini idejnog projekta

2. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za zemljišne čestice na kojima se planiraju izvesti radovi

3. dokaz o suglasnosti upravitelja zaštićenog područja na izvođenje radova, gdje je primjenjivo i

4. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi za zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta.

Sadržaj i oblik vodopravnih uvjeta

Članak 13.

(1) Vodopravni uvjeti kao posebni uvjeti izdaju se u obliku neupravnog akta, a sastoje se od uvoda, općeg i posebnog dijela.

(2) Sadržaj vodopravnih uvjeta, kao posebnih uvjeta propisan je u Prilogu I. ovom Pravilniku.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na vodopravne uvjete koji se izdaju kao zasebni akti.

Važenje vodopravnih uvjeta

Članak 14.

Vodopravni uvjeti kao zasebni akti važe dvije godine od dana njihovog izdavanja.

III. MIŠLJENJE NA UVJETE OKOLIŠNE DOZVOLE

Dokazi i sadržaj mišljenja

Članak 15.

(1) Mišljenje na uvjete okolišne dozvole izdaje se na temelju dokaza u postupku izdavanja okolišne dozvole, sukladno propisima o zaštiti okoliša te na temelju posebnih dokaza iz članka 37. ovoga Pravilnika.

(2) Sadržaj i oblik mišljenja na uvjete okolišne dozvole određuje se propisima o zaštiti okoliša i člankom 162. Zakona o vodama.

(3) Potvrda na utvrđene uvjete okolišne dozvole izdaje se u obliku mišljenja na način određen propisima o zaštiti okoliša. Potvrdom se potvrđuje da je prijedlog uvjeta okolišne dozvole usklađen sa Zakonom, provedbenim propisima i planovima donesenim na temelju Zakona te zaključcima o NRT-u.

IV. VODOPRAVNA POTVRDA

Posebni dokazi uz zahtjev za izdavanje vodopravne potvrde

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravne potvrde prilažu se:

1. glavni projekt, gdje je primjenjivo

2. dokazi iz članka 152. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), gdje je primjenjivo

3. dokazi iz propisa o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama, gdje je primjenjivo

4. elaborat vađenja – izvedeno stanje koji se sastoji od obrađenih geodetskih snimki na mjestu vađenja nakon završetka radova, uspoređenih sa stanjem prije početka radova i dokaznicom mjera izvedenog stanja, gdje je primjenjivo

5. elaborat o izvedenim vodoistražnim radovima, gdje je primjenjivo

6. snimka izvedenog stanja drugih radova koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve upravljanja vodama, gdje je primjenjivo i

7. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

(2) Sadržaj elaborata o provedenim vodoistražnim i drugim istražnim radovima određuju Hrvatske vode smjernicama iz članka 55. ovoga Pravilnika.

Oblik i sadržaj vodopravne potvrde

Članak 17.

Vodopravna potvrda se izdaje u obliku neupravnog akta sa sadržajem kako je to propisano u Prilogu II. ovom Pravilniku.

Važenje vodopravnih potvrda

Članak 18.

(1) Vodopravna potvrda iz članka 163. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. Zakona o vodama važi dvije godine od dana izdavanja.

(2) Vodopravna potvrda iz članka 163. stavka 1. točaka 4., 5. i 6. Zakona o vodama smatra se izvršnom na dan izdavanja.

(3) Stranka je dužna ishoditi vodopravnu potvrdu na provedene radove iz članka 163. stavka 1. točaka 4., 5. i 6. Zakona o vodama u roku od 90 dana od završetka radova.

(4) Korisnik je dužan u roku od dvije godine od ishođenja vodopravne potvrde za provedene vodoistražne radove ishoditi pravo korištenja voda sukladno člancima 169. i 177. Zakona o vodama ili zatražiti vodopravne uvjete za zatvaranje bušotine.

V. VODOPRAVNA DOZVOLA ZA KORIŠTENJE VODA

Vrste vodopravnih dozvola za korištenje voda

Članak 19.

Vodopravna dozvola za korištenje voda izdaje se za:

1. zahvaćanje površinskih ili podzemnih voda (osim geotermalnih voda) za različite namjene:

– javna vodoopskrba

– tehnološke i slične potrebe u količini jednakoj ili manjoj od 10.000 m3 godišnje

– tehnološke potrebe – za potrebe hlađenja u tehnološkom procesu u količini jednakoj ili manjoj od 10.000 m3 godišnje

– grijanje i hlađenje poslovnih i stambenih prostorija na način da se sva voda vraća u isto vodno tijelo nepromijenjene količine i kakvoće, (osim temperature) i

– navodnjavanje za različite namjene.

2. zahvaćanje voda za različite namjene sukladno članku 178. stavku 1. točki 1. Zakona o vodama

3. korištenje vodne snage za pogonske namjene i

4. korištenje voda (vodenih površina):

– za postavljanje plutajućih objekata ili za ploveće objekte na vodama i

– za splavarenje, uključujući rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima

kada se te djelatnosti obavljaju kao gospodarske djelatnosti.

Dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda

Članak 20.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda, stranka ovisno o pravnom statusu dostavlja opće i posebne dokaze:

– za pravnu osobu, obrt: naziv, sjedište i OIB

– za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: kopija rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, OIB nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

– za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice

– lokacijska dozvola, građevinska i uporabna dozvola, gdje je primjenjivo

– zapisnik i rješenje o nalazu vodopravne inspekcije, ako je inspekcijski nadzor proveden i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Dodatni dokazi za zahvaćanje iz tijela podzemnih voda za različite namjene

Članak 21.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za zahvaćanje podzemnih voda, uz dokumentaciju iz članka 20. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i:

1. iskaz planirane namjene korištenja voda i opis procesa u kojem se voda koristi

2. podaci o potrebama za vodom sukladno tehnološkom ili drugom projektu (maksimalna godišnja količina koja se namjerava zahvaćati u m3 godišnje i l/s)

3. podaci o instaliranoj ili planiranoj opremi za crpljenje vode (tip crpki, snaga u kW i kapacitet u l/s) i podaci o načinu mjerenja zahvaćenih količina vode (vrsta mjernog uređaja, atesti i potvrda o baždarenju/umjeravanju istog)

4. točna lokacija zahvata vode (HTRS96/TM koordinate) i/ili označena lokacija na katastarskoj ili sličnoj podlozi

5. lokacija korištenja voda (prikaz internog sustava vodoopskrbe, mjesta korištenja voda)

6. podaci o klasi ranije izdanih vodopravnih akta za zahvat i elaborat o provedenim vodoistražnim radovima (hidrogeološki elaborat) i

7. dokaz da je stranka vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi vodozahvat.

(2) Iznimno za vodozahvate izgrađene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika za koje nisu ishođeni akti iz stavka 1., točke 6., ovoga članka potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (ovisno o vrsti vodozahvata) izrađenu u skladu s uputom Hrvatskih voda s nužnim podacima o raspoloživim količinama vode.

Dodatni dokazi za zahvaćanje iz tijela površinskih voda za različite namjene

Članak 22.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda, zahvaćanjem površinskih voda uz dokumentacije iz članka 20. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i:

1. iskaz planirane namjene korištenja voda i opis procesa u kojem se koristi voda

2. podaci o potrebama za vodom sukladno tehnološkom ili drugom projektu, gdje je primjenjivo (maksimalna godišnja količina koja se namjerava zahvaćati u m3 godišnje i u l/s) i dinamika zahvaćanja vode (mjesečno, dnevno, satno gdje je primjenjivo)

3. podaci o instaliranoj ili planiranoj opremi za crpljenje vode (tip crpki, snaga u kW i kapacitet u l/s) i o načinu mjerenja zahvaćenih količina vode (vrsta mjernog uređaja, atesti i potvrda o baždarenju/umjeravanju istog)

4. točna lokacija zahvata vode (HTRS96/TM koordinate) ili lokacija označena na katastarskoj ili sličnoj podlozi

5. lokacija korištenja voda (prikaz internog sustava vodoopskrbe, mjesta korištenja voda), gdje je primjenjivo

6. dokazi o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na katastarskim česticama na kojima su izgrađene trajne vodne građevine kojima se zahvaća voda

7. hidrološki elaborat, za zahvaćanje voda u količini većoj od 10.000 m3/god. i

8. tehnička i druga dokumentacija akumulacije, gdje je primjenjivo.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za javnu vodoopskrbu

Članak 23.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za javnu vodoopskrbu, uz dokumentaciju iz članka 20. ovoga Pravilnika te dodatnih dokaza iz članka 21. ili 22. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i:

1. podaci o izgrađenom vodoopskrbnom sustavu s popisom naselja koja se opskrbljuju vodom s predmetnog izvorišta, pregledna situacija s oznakom izvorišta i drugih objekta korištenja voda, detaljna situacija izvorišta

2. analize potreba za vodom za ljudsku potrošnju na uslužnom području

3. analize kakvoće sirove vode

4. operativni plan mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja izvorišta i

5. rješenje dispozicije otpadnih voda i mulja iz procesa kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, gdje je primjenjivo.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za zahvaćanje voda za grijanje i hlađenje poslovnih i stambenih prostorija

Članak 24.

(1) Vodopravna dozvola za zahvaćanje voda za grijanje i hlađenje poslovnih i stambenih prostorija izdaje se uz uvjet da se sva zahvaćena voda vraća u isto vodno tijelo nepromijenjene količine i kakvoće (osim temperature).

(2) Uz dokumentaciju iz članka 20. ovoga Pravilnika te dodatnih dokaza iz članka 21. ili članka 22. ovoga Pravilnika, dostavlja se i dokaz upojnosti vodnog tijela iz kojeg se zahvaća i u koji se voda utiskuje.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za navodnjavanje

Članak 25.

Za korištenje voda za navodnjavanje, uz dokumentaciju iz članka 20. te dodatne dokaze iz članka 21. ili članka 22. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i:

1. podaci o katastarskim česticama odnosno dijelovima katastarskih čestica koje se navodnjavaju uz podatak o ukupnoj navodnjavanoj površini i

2. dokazi da je stranka vlasnik ili nositelj drugog stvarnog prava na poljoprivrednom zemljištu koje se navodnjava.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za različite namjene sukladno članku 178. stavku 1. točki 1. Zakona o vodama

Članak 26.

Za korištenje voda za različite namjene sukladno članku 178. stavku 1. točke 1. Zakona o vodama, pored dokumentacije iz članka 20. te dodatnih dokaza iz članka 21. ili članka 22. ovoga Pravilnika, potrebno je dostaviti i dokumentaciju sukladno propisu iz članka 185. Zakona o vodama, gdje je primjenjivo.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje vodenih površina

Članak 27.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za splavarenje uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima radi obavljanja gospodarske djelatnosti pored dokumentacije iz članka 20. ovoga Pravilnika dostavljaju se i:

1. iskaz planirane namjene

2. planirane rute plovidbe, ulazi i izlazi, pristupi označeno na katastarskoj ili drugoj podlozi

3. planirano razdoblje korištenja u godini

4. planirani dnevni termini

5. broj i vrsta plovila, broj sjedećih mjesta po plovilu i ukupan broj mjesta

6. pisano odobrenje vlasnika ili posjednika katastarske čestice koja se koristi za pristup ulazu i izlazu na vodenu površinu, osim ako je pristup na javnoj površini u općoj uporabi i

7. ugovor o prostornom i vremenskom zoniranju aktivnosti na području na kojem je dano ribolovno pravo sklopljen s ovlaštenicima ribolovnog prava ili pismo namjere ovlaštenika ribolovnog prava o sklapanju ugovora, gdje je primjenjivo.

(2) Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata radi obavljanja gospodarske djelatnosti uz dokumentaciju iz članka 20. ovoga Pravilnika dostavljaju se i:

1. iskaz planirane namjene i način rješavanja vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada

2. vrsta plovila ili plutajućeg objekta s iskazanom tlocrtnom površinom plovila/plutajućeg objekta

3. točna lokacija postavljanja objekta (HTRS96/TM koordinate) ili lokacija označena na katastarskoj ili drugoj podlozi

4. pisano odobrenje vlasnika čija se nekretnina koristi za pristup objektu, osim ako je pristup na javnoj površini u općoj uporabi i

5. ugovor o prostornom i vremenskom zoniranju aktivnosti na području na kojem je dano ribolovno pravo sklopljen s ovlaštenicima ribolovnog prava ili pismo namjere ovlaštenika ribolovnog prava o sklapanju ugovora, gdje je primjenjivo.

(3) U slučaju korištenja vodene površine koja se nalazi unutar vodnoga puta, potrebno je ishoditi mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za plovidbu unutarnjim vodama.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje vodne snage za pogonske namjene

Članak 28.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje vodne snage za pogonske namjene, uz dokumentaciju iz članka 20. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i:

1. iskaz planirane namjene korištenja vodne snage te tehnički opis pogona

2. idejni projekt i/ili druga projektna dokumentacija za namjeravani zahvat u prostoru, odnosno snimak izvedenog stanja za postojeće objekte, koja između ostaloga mora sadržavati i opis lokacije s hidrotehničkim objektima

3. hidrološki elaborat, gdje je primjenjivo i

4. dokaz o pravu služnosti ili građenja na vodnom dobru.

Oblik i dostava dokaza

Članak 29.

(1) Dokumentacija (zahtjev i dokazi) potrebna za izdavanje vodopravnih akata treba biti dostavljena Hrvatskim vodama u fizičkom i/ili digitalnom obliku koji moraju biti istovjetni, a zadržava se dokumentacija zaprimljena u digitalnom obliku.

(2) Ako je dostavljena dokumentacija nejasna ili nepotpuna izdavatelj će zatražiti pojašnjenje ili dopunu u razumnom roku, ali ne duljem od 90 dana.

Sadržaj vodopravne dozvole za korištenje voda

Članak 30.

Sadržaj vodopravne dozvole za korištenje voda određen je u Prilogu III. ovom Pravilniku.

Rok važenja vodopravne dozvole za korištenje voda

Članak 31.

(1) Vodopravna dozvola za korištenje površinskih i podzemnih voda izdaje se na rok od najviše 12 godina.

(2) Vodopravna dozvola za korištenje vodne snage izdaje se na rok od najviše 30 godina.

(3) Vodopravna dozvola za korištenje vodene površine za postavljanje plutajućih objekata ili plovećih objekata na vodama radi obavljanja gospodarske djelatnosti izdaje se na rok od najviše 12 godina.

(4) Vodopravna dozvola za korištenje vodene površine za splavarenje, uključujući rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima radi obavljanja gospodarske djelatnosti izdaje se na rok od najviše šest godina.

Ukidanje i izmjena vodopravne dozvole

Članak 32.

(1) Vodopravna dozvola za korištenje voda ukinut će se, u skladu s člankom 172. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o vodama, po osnovi djelomičnog nekorištenja prava iz vodopravne dozvole u velikoj mjeri:

– ako korisnik koristi vodu, osim za navodnjavanje, u količini od 1/4 ili manjoj u odnosu na vodopravnom dozvolom dozvoljene godišnje količine vode unutar jedne godine ili u količini od 1/3 ili manjoj u odnosu na vodopravnom dozvolom dozvoljene godišnje količine vode unutar dvije godine, ovisno što je povoljnije za korisnika i

– ako korisnik koristi vodu za navodnjavanje, u količini od 1/3 ili manjoj odnosu na vodopravnom dozvolom dozvoljene godišnje količine vode unutar četiri godine.

(2) Vodopravna dozvola za korištenje voda izmijenit će se, u skladu s člankom 172. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o vodama, po osnovi djelomičnog nekorištenja prava iz vodopravne dozvole u manjoj mjeri, ako korisnik koristi vodu u količini većoj od propisanih u stavku 1. ovoga članka, a u količini do najviše 3/4 vodopravnom dozvolom dozvoljene godišnje količine vode unutar jedne godine, odnosno za navodnjavanje dozvoljene godišnje količine vode unutar četiri godine.

(3) Vodopravna dozvola za korištenje voda može se izmijeniti na zahtjev korisnika u slučaju da postojeći korisnik dokaže potrebu zahvaćanja većih količina vode u odnosu na količine dane važećom vodopravnom dozvolom.

VI. VODOPRAVNA DOZVOLA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

Vrste vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda

Članak 33.

(1) Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda izdaje se za:

1. ispuštanje industrijskih otpadnih voda nastalih pri obavljanju gospodarskih i drugih poslovnih djelatnosti u prijamnik (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda)

2. ispuštanje sanitarnih otpadnih voda nastalih pri obavljanju gospodarskih i drugih poslovnih djelatnosti u vode, kada je njihovo organsko biorazgradivo opterećenje veće od 50 ES te u iznimnim slučajevima iz stavka 3. ovoga članka (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda)

3. ispuštanje komunalnih otpadnih voda u prijamnik (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda) i

4. raspršeno ispuštanje otpadnih voda s farmi (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje s farmi).

(2) U slučaju da se ispušta više vrsta otpadnih voda s lokacije onečišćivača izdaje se jedinstvena vodopravna dozvola kojom se reguliraju sva ispuštanja s te lokacije.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda nastalih pri obavljanju gospodarskih i drugih poslovnih djelatnosti, u vode na zaštićenom području, kada je njihovo organsko biorazgradivo opterećenje veće od 10 ES, izdaje se vodopravna dozvola ako se otpadna voda ispušta:

– na području nacionalnog parka

– na području parka prirode s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznošću tla

– na području II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznošću tla te vrlo velikom i velikom prirodnom ranjivošću tla

– na području II. zone sanitarne zaštite izvorišta međuzrnske poroznosti s vrlo visokom i visokom prirodnom ranjivosti tla i

– u vodu koja je proglašena vodom za kupanje i rekreaciju.

Vrste vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda

Članak 34.

(1) Vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda s obzirom na utjecaj ispuštanja otpadnih voda s lokacije onečišćivača na ostvarenje ciljeva zaštite voda izdaju se za:

1. ispuštanje otpadnih voda koje može imati značajan utjecaj na ostvarenje ciljeva zaštite voda; ova vodopravna dozvola izdaje se s cjelokupnim sadržajem iz Priloga IV. – Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ovom Pravilniku.

2. ispuštanje otpadnih voda koje ima poznat ograničen utjecaj na ostvarenje ciljeva zaštite voda; ova vodopravna dozvola izdaje se s dijelom sadržaja iz Priloga IV. – Sadržaj i oblik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ovom Pravilniku.

3. ispuštanje otpadnih voda koje ima neznatan utjecaj na ostvarenje ciljeva zaštite voda; ova vodopravna dozvola izdaje se s dijelom sadržaja iz Priloga IV. – Sadržaj i oblik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ovom Pravilniku bez provođenja redovnog monitoringa otpadnih voda.

(2) Način određivanja značaja utjecaja ispuštanja otpadnih voda na postizanje ciljeva zaštite voda propisuje se propisom iz članka 70. Zakona o vodama i smjernicama Hrvatskih voda.

Izdavanje vodopravne dozvole u odnosu na lokaciju onečišćivača

Članak 35.

(1) Jedna vodopravna dozvola izdaje se jednoj stranci po lokaciji onečišćivača kojom se reguliraju sva ispuštanja s lokacije.

(2) Ako dvije ili više stranaka namjeravaju ispuštati ili nastaviti ispuštati svoje otpadne vode putem zajedničkog ispusta, ispusta u suvlasništvu, tuđeg ispusta ili ispusta s više korisnika, izdaje se jedna vodopravna dozvola jednoj od stranaka, na način da se propiše mjesto, način, opseg i uvjeti ispuštanja te obveze i mjere za lokacije svih korisnika ispusta, kao jedinstvene lokacije.

(3) Stranka koja namjerava ispuštati ili nastaviti ispuštati otpadne vode iz stavka 2. ovoga članka putem tuđega ispusta mora o tome s vlasnikom ispusta ili drugim zakonitim posjednikom ispusta (zakupnik, plodouživatelj) imati sklopljen ugovor koji uređuje tko je ovlaštena stranka u postupku izdavanja vodopravne dozvole i sva druga prava i obveze.

(4) Stranke koje namjeravaju ispuštati ili nastaviti ispuštati otpadne vode iz stavka 2. ovoga članka putem ispusta u suvlasništvu odnosno drugog ispusta s više korisnika moraju o tome imati sklopljen međusobni ugovor koji uređuje tko je ovlaštena stranka u postupku izdavanja vodopravne dozvole i sva druga prava i obveze.

(5) Vodopravna dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda izdaje se za sustav javne odvodnje na području jedne aglomeracije prema usvojenom koncepcijskom rješenju, i to jedna vodopravna dozvola jednoj stranci.

(6) Ako sustavom javne odvodnje koji čini tehničku i tehnološku funkcionalnu cjelinu prema usvojenom koncepcijskom rješenju, upravlja više isporučitelja vodnih usluga, isporučitelji moraju o tome imati sklopljen međusobni ugovor koji uređuje tko je korisnik vodopravne dozvole te sva njihova prava i obveze.

(7) Korisnik vodopravne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda može biti samo javni isporučitelj vodnih usluga na čijem je uslužnom području koncepcijskim rješenjem određeno da se pročišćavaju komunalne otpadne vode na centralnom uređaju za pročišćavanje.

(8) Ugovor iz stavaka 3., 4. i 6. ovoga članka dostavlja se uz dokaze za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda iz članka 36. ovoga Pravilnika.

Dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 36.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, stranka ovisno o pravnom statusu dostavlja opće dokaze:

– za pravnu osobu, obrt: naziv, sjedište i OIB

– za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva

– za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice

– studija izvodljivosti odnosno dokumentacija kojom je definirano koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja, s analizom troškova i koristi provedbe projekta, te akt kojim je studija odnosno koncepcijsko rješenje odvodnje prihvaćeno

– lokacijska dozvola, građevinska dozvola i uporabna dozvola, gdje je primjenjivo

– ugovor između javnog isporučitelja usluge javne odvodnje i korisnika koji svoje otpadne vode ispušta u sustav javne odvodnje iz kojeg su vidljivi zahtjevi ispuštanja u taj sustav

– zapisnik i rješenje o nalazu vodopravne inspekcije, ako je inspekcijski nadzor proveden i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

(2) Iznimno od stavka 1. za građevine za koje se vodi postupak ozakonjenja te za vodne građevine za javnu odvodnju koje se planira ozakoniti prema posebnom propisu, može se izdati vodopravna dozvola koja ne zamjenjuje akte kojima se dozvoljava gradnja građevina i ne ograničava njezino izdavanje.

Posebni dokazi za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 37.

Za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda u svrhu propisivanja osnovnih i dodatnih mjera, stranka ovisno o značajkama zahvata, vrsti otpadnih voda koje se ispuštaju i utjecaju ispuštanja otpadnih voda na ostvarenje ciljeva zaštite voda, uz dokaze iz članka 36. ovoga Pravilnika dostavlja i posebne dokaze:

1. opis djelatnosti na lokaciji po cjelinama s posebnim osvrtom na bilancu vode u tim postupcima i sirovinama koje se koriste (primarne i sekundarne sirovine)

2. popunjen Upitnik za izradu katastra emisija otpadnih voda, ako je primjenjivo

3. preglednu situaciju šireg područja s označenom granicom obuhvata lokacije onečišćivača odnosno aglomeracije, s prikazom postojećeg i budućeg rješenja odvodnje do mjesta ispuštanja u prijamnike i mjestima monitoringa utjecaja opterećenja na vode

4. preglednu situaciju lokacije onečišćivača odnosno aglomeracije s ucrtanim i označenim objektima na lokaciji i prikazom postojećeg i budućeg rješenja odvodnje do mjesta ispuštanja u prijamnike s naznakom razdjelnog, mješovitog odnosno drugog načina odvodnje, te prikazom građevina odvodnje i pročišćavanja s naznakom mjesta monitoringa otpadnih voda

5. izvatke iz projekta o vodnim građevinama za odvodnju (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s prikazom mjesta monitoringa, crpne stanice, kišni preljevi, retencijski bazeni i dr.)

6. rješenje ispusta otpadnih voda u prijamnik

7. opis tehnologije rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa shematskim prikazom linije toka vode i mulja

8. analitičko izvješće ovlaštene osobe o ispitivanju sastava otpadnih voda radi utvrđivanja sastava i određivanja karakterističnih pokazatelja u otpadnoj vodi (screening analiza), gdje je primjenjivo

9. izvješće ovlaštene osobe o izvršenoj kontroli ispravnosti sustava odvodnje osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti

10. interne akte vezano uz rad i održavanje sustava odvodnje i provođenje interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, te

11. program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije kada je potrebno uskladiti radnje i postupanje stranke s propisima iz područja vodnoga gospodarstva, posebice s programskim i planskim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva i aktima donesenim na temelju njega.

Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 38.

Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda propisuje se u Prilogu IV. ovom Pravilniku.

Rok važenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 39.

(1) Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda kojom je privremeno dopušteno ispuštanje emisija onečišćujućih tvari u otpadnoj vodi u količini iznad propisanih propisom iz članka 70. Zakona o vodama sukladno članku 167. stavku 2. Zakona o vodama, važi do propisanog krajnjeg roka prilagodbe.

(2) Ostale vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda izdaju se trajno, a njima se propisuju uvjeti ispuštanja u skladu s propisom iz članka 70. Zakona o vodama i Planom upravljanja vodnim područjima, do stjecanja preduvjeta za ukidanje iz članka 172. Zakona o vodama.

Preispitivanje i usklađenje vodopravnih dozvola

Članak 40.

(1) Preispitivanje i usklađivanje vodopravne dozvole obavlja Izdavatelj po službenoj dužnosti temeljem članka 171. stavka 1. Zakona o vodama.

(2) Hrvatske vode izdaju zajedničku obavijest o statusu sukladnosti vodopravnih dozvola. Obavijest se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

Djelomično nekorištenje prava iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 41.

Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda izmijenit će se, u skladu s člankom 172. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o vodama, po osnovi djelomičnog nekorištenja prava iz vodopravne dozvole u manjoj mjeri, ako se u prethodnom trogodišnjem razdoblju koriste dozvoljena prava u mjeri manjoj od 50%.

Dodatni dokazi za ukidanje ili izmjenu vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Članak 42.

(1) U postupku izmjene ili ukidanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, u skladu s člankom 172. Zakona o vodama, izdavatelj može pozvati korisnika da dostavi:

– dokaze o eventualnim promjenama nastalima za vrijeme važenja vodopravne dozvole

– dokaze o ispunjenju uvjeta, obveza i mjera iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda koji nisu dostavljeni izdavatelju i

– izmijenjen Upitnik za izradu katastra emisija otpadnih voda iz članka 37. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je dužan dostaviti dokaze iz stavka 3. ovoga članka u razumnom roku, koji ne može biti dulji od 30 dana.

VII. POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE I POTVRDA O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE

Dokazi uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine kao posebnih uvjeta

Članak 43.

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine kao posebnih uvjeta, stranka dostavlja samo dokaze koji su određeni propisima o prostornom uređenju i propisima o gradnji.

Sadržaj posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine

Članak 44.

Sadržaj i oblik posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine propisan je u Prilogu V. ovom Pravilniku.

Dokazi uz zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine

Članak 45.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine dostavlja se idejni odnosno glavni projekt građevine za čije su priključenje izdani posebni uvjeti priključenja koji mora sadržavati shemu instalacija s položajem vodomjera.

Sadržaj potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine

Članak 46.

Sadržaj potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine propisan je u Prilogu V. ovom Pravilniku.

Rok važenja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine

Članak 47.

Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine važi koliko važi i akt kojim se odobrava građenje.

Posebni uvjeti priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje

Članak 48.

Na posebne uvjete priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje i na potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe članaka 42. do 46. ovoga Pravilnika.

VIII. VODNI NADZOR

Ovlasti i dužnosti vodnoga nadzora

Članak 49.

(1) Vodni nadzor iz članka 199. stavka 2. točke 11. Zakona o vodama provode ovlašteni zaposlenici Hrvatskih voda koji ispunjavaju uvjete za izdavanje određenih vrsta vodopravnih akata.

(2) Vodni nadzor se provodi neovisno od inspekcijskog nadzora.

(3) Vodni nadzor:

– prati ispunjenje vodopravnih akata, kada je to predviđeno vodopravnim aktom

– upozorava stranku usmeno ili pisanim putem na nesukladnost njezinog postupanja s izdanim vodopravnim aktima i o mogućim materijalnim i pravnim posljedicama

– ukazuje nadležnim ustrojbenim jedinicama Hrvatskih voda na moguće postojanje razloga za ukidanje ili izmjenu vodopravnih akata iz članka 172. Zakona o vodama te

– prijavljuje i/ili obavještava vodopravnu inspekciju o odstupanju od izdanih vodopravnih akata.

IX. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Izmjena vodopravnih akata zbog promjene korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja važenja

Članak 50.

(1) Vodopravni akt će se izmijeniti zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev stranke ili nadležnog tijela gdje je primjenjivo.

(2) Uz zahtjev za izmjenu vodopravnog akta iz stavka 1. ovog članka dostavlja se odgovarajući akt o promjeni (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra ili obrtnica, izvod iz registra OPG-a, osobna iskaznica ili drugi akt).

(3) Vodopravni akt, osim vodopravne dozvole za korištenje voda i vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, će se izmijeniti radi produljenja njegovog važenja ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.

(4) Uz zahtjev za izmjenu vodopravnog akta iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se samo ona dokazna dokumentacija koja dokazuje promjenu.

(5) Vodopravni akt, osim vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, se produljuje na rok važenja prvobitnog vodopravnog akta, a može se iz opravdanih razloga produljiti do polovice trajanja toga roka.

(6) Zahtjev za izmjenu vodopravnog akta mora se podnijeti najkasnije 60 dana prije isteka važenja vodopravnog akta.

(7) Vodopravni akti koji su upravni akti mijenjaju se rješenjem o izmjeni vodopravnog akta.

(8) Vodopravni akti koji su neupravni akti mijenjaju se pisanom obavijesti s kratkim razlozima izmjene.

Pribavljanje dokaza po službenoj dužnosti

Članak 51.

Kada je u postupku izdavanja vodopravnih akata potrebno izvršiti uvid u drugi vodopravni akt ili drugu dokaznu dokumentaciju kojom raspolaže izdavatelj vodopravnog akta, istu pribavlja po službenoj dužnosti.

Dostava vodopravnih akata

Članak 52.

(1) Primjerak vodopravnih uvjeta kada se izdaju kao posebni uvjeti, vodopravne potvrde, posebnih uvjeta priključenja kada se izdaju kao posebni uvjeti i potvrde o posebnim uvjetima priključenja dostavljaju se nadležnom javnopravnom tijelu po čijem zahtjevu se vodi ili se vodio postupak izdavanja navedenih vodopravnih akata elektroničkim putem u skladu s propisima o prostornom uređenju i gradnji.

(2) Primjerak vodopravne dozvole, njezinih izmjena kao i ukidanja vodopravne dozvole dostavljaju se elektroničkom poštom vodopravnoj inspekciji i tijelu iz članka 213. Zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja akta. Vodopravne dozvole kojima se regulira ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje, dostavljaju se i javnom isporučitelju vodne usluge.

Pohrana i čuvanje dokaza

Članak 53.

(1) Hrvatske vode pohranjuju dokaze dostavljene u digitalnom obliku u ustrojstvenoj jedinici koja je izdala akt.

(2) Hrvatske vode propisat će način pohrane i čuvanja dokaza i objavit ga na svojim mrežnim stranicama.

X. PRILOZI

Prilozi

Članak 54.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su i prilozi:

1. Prilog I. Sadržaj vodopravnih uvjeta kao posebnih uvjeta

2. Prilog II. Sadržaj vodopravne potvrde

3. Prilog III. Sadržaj vodopravne dozvole za korištenje voda

4. Prilog IV. Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

5. Prilog V. Sadržaj posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine i građevine urbane oborinske odvodnje i potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine i građevine urbane oborinske odvodnje.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Smjernice

Članak 55.

(1) Hrvatske vode dužne su u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti smjernice kojima će se propisati obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravnih akata, sadržaj i oblik programa iz članka 11. ovoga Pravilnika, sadržaj elaborata iz članka 16. ovoga Pravilnika, obrasci upitnika za izradu katastra emisija u vodni okoliš iz članka 37. ovoga Pravilnika, kao i detaljniji sadržaji vodopravnih akata.

(2) Smjernice iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

(3) Do donošenja smjernica iz stavka 2. ovoga članka vodopravni akti izdaju se sa sadržajem kako je propisano prilozima od I. do V. ovom Pravilniku.

Dovršenje započetih upravnih postupaka

Članak 56.

Svi upravni postupci započeti po odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 78/10, 79/13 i 09/14) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja podzakonskog propisa

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 78/10, 79/13 i 09/14).

Stupanje na snagu

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/211

Urbroj: 517-07-1-1-3-20-7

Zagreb, 13. siječnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

SADRŽAJ VODOPRAVNIH UVJETA KAO POSEBNIH UVJETA

A) Uvod vodopravnih uvjeta sadržava pozivanje na odgovarajuće odredbe propisa o vodama, propisa o prostornom uređenju, propisa o gradnji, propisa o rudarstvu i drugih propisa na temelju kojih se isti izdaju, mjesto i datum izdavanja, naziv stranke (ime, prezime/naziv nadležnog tijela OIB, prebivalište i adresa odnosno naziv pravne osobe, OIB, sjedište, adresa/sjedište nadležnog tijela) te naziv »VODOPRAVNI UVJETI« smješten u središte teksta ispod navedenih dijelova uvoda.

B) Tekst akta sadržava odredbe koje se odnose na sve zahvate u prostoru (opći dio) koji se unosi u sve vodopravne uvjete i odredbe koje se odnose samo na određene zahvate u prostoru (posebni dio).

Naziv »Opći dio« se označava točkom 1. Odredbe općeg dijela se numeriraju od podtočke 1.1. nadalje, bez izostavljanja bilo koje odredbe. Ako se neka odredba ne primjenjuje na konkretan zahvat uz nju se upisuje »nije primjenjivo«.

Naziv »Posebni dio« se označava točkom 2. Odredbe posebnog dijela se numeriraju od podtočke 2.1. nadalje.

Tekst u zagradama služi samo kao podsjetnik na sadržaj vodopravnih uvjeta. U tekstu vodopravnih uvjeta podsjetnici se brišu.

B.1. Odredbe općeg dijela:

1. Opći dio

1.1. Lokacija (označiti županiju, grad/općinu, naselje, k.č.br.; k.o.)

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru

1.3. Opskrba vodom

– način vodoopskrbe: 1. iz sustava javne vodoopskrbe 2. vlastiti vodozahvat, individualni sustav vodoopskrbe, kvaliteta vode: 1. voda za ljudsku potrošnju, 2. druga voda npr. tehnološka, podaci o namjeni vode koja se zahvaća, potrebne količine i

– obveza ishođenja vodopravne dozvole za korištenje voda, koncesije ili okolišne dozvole

1.4. Odvodnja otpadnih voda

– koncepcijsko rješenje odvodnje (sanitarne otpadne vode – priključenje na sustav javne odvodnje/individualni sustav odvodnje, oborinske otpadne vode (čiste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih ili manipulativnih površina) i ostale industrijske otpadne vode (iz tehnološkog procesa, ostale industrijske vode)

– zahtjevi iz Odluke o odvodnji otpadnih voda ako je primjenjivo

– vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih kontrola

– obveza pražnjenja sabirne jame po ovlaštenom izvršitelju i

– obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole, gdje je primjenjivo

1.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda

– Analiza rizika i ocjena prihvatljivosti rizika od poplava, erozija i bujica za područje zahvata

– koncepcijsko rješenje zaštitnih mjera – ključne građevinske i negrađevinske mjere i

– upućivanje na obvezu dostave izvješća investitora o provedenim mjerama

1.6. Upućivanje na obvezu usklađenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš i prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima (studijom utjecaja na okoliš, rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, elaboratom zaštite okoliša i sl.)

1.7. Upućivanje na postupak utvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima

1.8. Obveza prijave početka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora

1.9. Pregledna situacija predmetnog zahvata s prikazom vodnih tijela i vodnih građevina na koje predmetni zahvat može imati utjecaj (postojećih i planiranih)

1.10. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru (pravo građenja, služnost, zakup, primjena članka 19. Zakona o vodama, obveza nuđenja prvokupa Republici Hrvatskoj)

1.11. Mogućnost izmjene vodopravnih uvjeta (zbog izmjene korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja vodopravnih uvjeta, uputa na zakonske odredbe i odredbe ovoga Pravilnika), te

1.12. Rok važenja vodopravnih uvjeta.

B.2. Odredbe posebnog dijela:

2. Posebni dio

Tekst posebnog dijela vodopravnih uvjeta odnosi se na specifične značajke koje nisu obrađene u općem dijelu, a koje mogu imati značajan negativan utjecaj na stanje vodnih tijela i koje onemogućuju postizanje dobrog stanja/potencijala vodnih tijela u području navedenog zahvata.

U posebnom dijelu utvrđuje se i usklađenost zahvata/aktivnosti s člankom 62. Zakona o vodama – neodstupanja od postizanja ciljeva zaštite voda te s člankom 63. stavak 3. do 10. – utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa.

PRILOG II.

SADRŽAJ VODOPRAVNE POTVRDE

A) Uvod vodopravne potvrde sadržava pozivanje na odgovarajuće odredbe propisa o vodama i drugih propisa na temelju kojih se ista izdaje, mjesto i datum izdavanja, te naziv »VODOPRAVNA POTVRDA« smješten u središte teksta ispod navedenih dijelova uvoda.

B) Tekst akta sadržava izjavu da je glavni projekt/drugi tehnički dokument/zahvat sukladan izdanim vodopravnim uvjetima/Zakonu i drugim propisima donesenim na temelju njega u slučaju da prethodno nisu izdani vodopravni uvjeti.

U slučaju da su vodopravni uvjeti izdani u vodopravnoj potvrdi se navodi njihov datum izdavanja, KLASA i URBROJ.

Osim gore navedenog vodopravna potvrda sadržava i:

– naziv zahvata u prostoru

– naziv stranke

– ime projektanta i datum projekta

– rok važenja, gdje je primjenjivo

– navod o sastavnicama glavnog projekta (broj i nazivi knjiga)

– konstataciju da je glavni projekt pohranjen u digitalnom obliku u informacijskoj zbirci podataka Hrvatskih voda te

– navod o naplati upravne pristojbe sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 8/17, 37/17,129/17 i 18/19) ili da je stranka oslobođena plaćanja upravne pristojbe na temelju Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).

Napomena: U slučaju kada se umjesto glavnog projekta dostavljaju elaborati ili snimka izvedenog stanja navode se sastavnice te dokumentacije i konstatira se da je ista pohranjena u digitalnom obliku u informacijskoj zbirci podataka Hrvatskih voda.

U spis predmeta ulaže se službena zabilješka s relevantnim podacima i obrazloženjem činjenica na temelju kojih je utvrđena sukladnost tehničke dokumentacije s izdanim vodopravnim uvjetima.

PRILOG III.

SADRŽAJ VODOPRAVNE DOZVOLE ZA KORIŠTENJE VODA

A) Izreka vodopravne dozvole sadržava odredbe koje se odnose na sve zahvate u prostoru (opći dio) koji se unosi u sve vodopravne dozvole za korištenje voda i odredbe koje se odnose samo na određene zahvate u prostoru/aktivnosti pri kojima se zahvaćaju i koriste vode (posebni dio).

A.1. Odredbe općeg dijela:

1. opći podaci:

– podaci o korisniku i

– namjena i opseg korištenja voda

2. mjesto i način korištenja voda

3. vrsta i naziv zahvata u prostoru/aktivnosti pri kojima se zahvaćaju i koriste vode

4. utjecaj na stanje vodnog tijela iz kojeg se voda zahvaća, mjere za sprječavanje/ublažavanje negativnog utjecaja što se utvrđuje na temelju podataka Hrvatskih voda o stanju vodnih tijela, podataka iz postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša)

5. uvjeti korištenja voda s rokovima ispunjenja tih uvjeta

6. obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje voda, gdje je primjenjivo te

7. ostale odredbe:

– rok važenja vodopravne dozvole

– pridržaj preispitivanja po službenoj dužnosti, ukidanja, izmjene, produženja i prijenosa vodopravne dozvole te

– obveza plaćanja naknade za korištenje voda.

B.2. Odredbe posebnog dijela:

2. Posebni dio

Tekst posebnog dijela vodopravne dozvole za korištenje voda sadržava odredbe koje se odnose na specifične značajke zahvaćanja i korištenja voda.

PRILOG IV.

SADRŽAJ VODOPRAVNE DOZVOLE ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

A) Izreka vodopravne dozvole sadržava odredbe koje se odnose na sva ispuštanja otpadnih voda ovisno o značajkama zahvata, vrsti otpadnih voda koje se ispuštaju i utjecaj ispuštanja otpadnih voda na ostvarenje ciljeva zaštite voda te se propisuje kao opći i posebni dio.

A.1. Odredbe općeg dijela:

1. opći podaci:

– podaci o korisniku i

– podaci o lokaciji onečišćivača i sustavu odvodnje

2. podaci o prijamnicima (uključujući stanje vodnog tijela utvrđeni na temelju podataka Hrvatskih voda), mjestu ispuštanja svih vrsta otpadnih voda i načinu pročišćavanja otpadnih voda te način, opseg i dinamika ispuštanja otpadnih voda uključujući količinu otpadne vode (m3/dan i m3/god, odnosno po razdobljima pojačane aktivnosti i preostalom dijelu godine i dr.)

3. podaci o utjecaju na stanje vodnog tijela utvrđeni na temelju podataka iz postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (studija o utjecaju zahvata na okoliš, elaborat zaštite okoliša, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, rješenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ostalo)

4. uvjeti ispuštanja (granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari, (koncentracija onečišćujućih tvari, opterećenje u otpadnim vodama te postotak smanjenja onečišćenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, gdje je primjenjivo i drugo), ispunjenje zahtjeva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sustava odvodnje s rokovima ispunjenja tih uvjeta)

5. obveza postupnog ukidanja emisija prioritetnih opasnih tvari te smanjenja onečišćenja prioritetnim i specifičnim onečišćujućim tvarima

6. obveza i način provođenja monitoringa otpadnih voda (emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama s definiranjem načina utvrđivanja količine otpadnih voda) i monitoringa utjecaja opterećenja na stanje voda, dostava podataka te način vrednovanja rezultata monitoringa

7. primjena internih akata vezano uz rad i održavanje sustava odvodnje i mjere u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

8. obveza provođenja i učestalost ispitivanja vodonepropusnosti građevina odvodnje te strukturne stabilnosti i funkcionalnosti sustava te druge obveze

9. mjere zaštite voda s rokovima realizacije (u svrhu usklađivanja s uvjetima i obvezana, otklanjanja nepovoljnih posljedica na okoliš te radi ispunjenja ciljeva zaštite voda) te

10. ostale odredbe:

– rok važenja vodopravne dozvole

– pridržaj preispitivanja po službenoj dužnosti, ukidanja, izmjene i prijenosa vodopravne dozvole i

– obveza plaćanja naknade za zaštitu voda.

B.2. Odredbe posebnog dijela:

2. Posebni dio

Tekst posebnog dijela vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda sadržava odredbe koje se odnose na specifične zahvate odnosno slučajeve ispuštanja otpadnih voda, gdje je to primjenjivo.

Detaljnija razrada sadržaja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda propisuje se smjernicama iz članka 55. ovoga Pravilnika. Do donošenja smjernica vodopravna dozvola izdaje se sa sadržajem kako je propisano ovim Prilogom.

PRILOG V.

SADRŽAJ POSEBNIH UVJETA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE I POTVRDE O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE

A) Uvod posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine sadržava pozivanje na odgovarajuće odredbe propisa o vodama i drugih propisa na temelju kojih se isti izdaju, mjesto i datum izdavanja, naziv stranke (ime prezime, OIB, prebivalište i adresa odnosno naziv pravne osobe) te naziv »POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE« smješten u središte teksta ispod navedenih dijelova uvoda.

B) Posebni uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine moraju biti u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga iz članka 40. Zakona o vodnim uslugama, a osobito sadrže:

1. tehničko-tehnološke uvjete priključenja uključujući i uvjete ugradnje vodomjera i mjerača protoka

2. odredbu o obvezi ugradnje vodomjera, gdje je primjenjivo

3. plaćanje troškova priključka

4. obvezu prijave početka radova na izvedbi priključka isporučitelju vodne usluge te prijavu priključka uz potrebnu dokumentaciju

5. obvezu isporučitelja vodne usluge o preuzimanju i stavljanju u funkciju priključka u određenom roku pod uvjetom da je isti izveden u skladu s tehnološko-tehničkim uvjetima priključenja

6. tehničke uvjete u odnosu na postojeće i novoplanirane komunalne vodne građevine te

7. odredbu o početku korištenja vodnih usluga.

C) Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine sadržava uvod u kojem se poziva na odgovarajuće odredbe propisa o vodama i drugih propisa na temelju kojih je ista izdana, mjesto i datum izdavanja, naziv stranke (ime prezime, OIB, prebivalište i adresa odnosno naziv pravne osobe) te naziv »POTVRDA O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE« smješten u središte teksta ispod navedenih dijelova uvoda.

Tekst akta sadržava izjavu javnog isporučitelja vodne usluge da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s izdanim posebnim uvjetima priključenja kao i rok važenja potvrde.

U spis predmeta ulapže se službena zabilješka s relevantnim podacima i obrazloženjem činjenica na temelju kojih je utvrđena sukladnost tehničke dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima priključenja.

Sadržaj posebnih uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine i potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine odgovarajuće se primjenjuje i na građevine urbane oborinske odvodnje.