Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva

NN 9/2020 (22.1.2020.), Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva

Ministarstvo zdravstva

173

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 17/19), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Cilj ovoga Pravilnika je učinkovita zaštita prava prijavitelja nepravilnosti u Ministarstvu.

Članak 2.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(a) povjerljiva osoba je službenik Ministarstva kojeg, uz njegovu suglasnost, imenuje ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(b) prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova iz nadležnosti Ministarstva.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Povjerljiva osoba iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika ima zamjenika koji se imenuje na način propisan u članku 5. stavku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe koje se odnose na zaštitu, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe, kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 4.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Poziv) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti« te slanjem elektroničke obavijesti službenicima Ministarstva o objavi Poziva.

(2) Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe biti će naznačen u Pozivu, uz naznaku da svaki zaposlenik može predložiti povjerljivu osobu iz reda službenika Ministarstva.

(3) Pozivom se poziva zaposlenike da u roku od 15 dana od dana objave Poziva predlože povjerljivu osobu ili podrže imenovanje predložene povjerljive osobe navedene u Pozivu, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.

(4) Postupak imenovanja povjerljive osobe provodi povjerenstvo od minimalno tri člana koje odlukom imenuje ministar.

Članak 5.

(1) Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe povjerenstvo iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika pribavit će njihov prethodni pristanak.

(2) Kao povjerljivu osobu ministar će imenovat osobu koju podrži najmanje 20% zaposlenika.

(3) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika.

(4) Na prijedlog povjerljive osobe, ministar će imenovat i zamjenika povjerljive osobe, koji ne može biti osoba čije imenovanje ne podrži najmanje 20% zaposlenika i/ili se imenovanju usprotivi najmanje 20% zaposlenika.

Članak 6.

(1) Nakon provedenog postupka o imenovanju povjerljive osobe, odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika donosi ministar u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu očitavanja na Poziv.

(2) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

III. OPOZIV POVJERLJIVE OSOBE I IMENOVANJE NOVE POVJERLJIVE OSOBE

Članak 7.

(1) Opoziv povjerljive osobe može zatražiti najmanje 20% zaposlenika Ministarstva.

(2) Prijedlog za opoziv upućuje se Kabinetu ministra koji odlučuje o opozivu u roku od 15 dana od primitka prijedloga za opoziv.

(3) Dužnost povjerljive osobe prestaje ako povjerljiva osoba povuče svoj pristanak iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako povjerljivoj osobi prestane radni odnos u Ministarstvu te zbog drugih opravdanih razloga.

(4) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 15 dana od donošenja odluke o opozivu iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu.

(6) Treća osoba iz stavka 5. ovoga članka može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu i bez provedbe postupka imenovanja ako se ne radi o osobi čijem se imenovanju usprotivilo najmanje 20% zaposlenika.

(7) Odluka o imenovanju nove povjerljive osobe nakon opoziva ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga, donosi se u roku od 30 dana od donošenja odluke o opozivu, odnosno prestanka dužnosti iz drugog razloga, a čijim donošenjem prestaje dužnost povjerljive osobe.

Članak 8.

Informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti i postupku prijave nepravilnosti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

Članak 9.

(1) Povjerljiva osoba zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

(2) Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovoga članka prati i provodi primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te je dužna sudjelovati u programima edukacija koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 10.

(1) Prijavitelj nepravilnosti prijavu podnosi usmeno na zapisnik, pisanim putem ili putem elektroničke pošte na Obrascu za prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Obrazac) na adresu navedenu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka koji se nalazi u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

(3) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka mora biti vlastoručno potpisan od strane prijavitelja nepravilnosti.

(4) Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o eventualnoj potrebi i načinu dopune prijave, o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje u skladu sa posebnim zakonima.

V. POSTUPANJE PO PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 11.

(1) Za svaku zaprimljenu prijavu nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.

(2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

(3) Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 12.

(1) Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

(2) Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovoga članka, postupa se u skladu sa člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno ako se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

Članak 13.

(1) Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba prosljeđuje podatke iz prijave čelniku ustrojstvene jedinice u Ministarstvu, uz obavijest Kabinetu ministra, radi sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđivanja mogućnosti ispravka nepravilnosti.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se uz uputu o dostavi povratne informacije u zakonskom roku, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.

(3) Ako povjerljiva osoba nakon ispitivanja prijave nepravilnosti utvrdi da je prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave stavljen u nepovoljan položaj, obvezna je u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odgovornosti Ministarstva i odgovorne osobe, upoznati Kabinet ministra o istome, kako bi se zaustavile ili otklonile štetne posljedice prema prijavitelju nepravilnosti.

Članak 14.

(1) Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji ili se ista ne može ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi, sa svim ostalim potrebnim podacima, prosljeđuje se tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju prijave.

(2) Ako se nepravilnost odnosi na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnostima prosljeđuje i osobi za nepravilnosti.

Članak 15.

(1) Ispitivanje nepravilnosti unutar Ministarstva provodi se u roku od 60 dana od zaprimanja prijave u svrhu utvrđivanja postojanja nepravilnosti te mogućnosti njenog rješavanja.

(2) O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog pravobranitelja u roku od 30 dana od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, posebno naglašavajući jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena.

Članak 16.

Ako prijavitelj nepravilnosti zatraži, povjerljiva osoba će u roku od 15 dana od saznanja o poduzetim mjerama o tome obavijestiti prijavitelja.

Članak 17.

(1) Povjerljiva osoba obvezna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u osobni očevidnik državnog službenika.

(2) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Pravo uvida u podatke iz prijave nepravilnosti, pohranjenima u Ministarstvu, ima pravo samo povjerljiva osoba.

(4) Dokumentacija vezana za postupke po prijavama nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa, a vodi se u papirnatom obliku.

(5) Evidencija iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku zaštićenom od neovlaštenog pristupa.

(6) Povjerljiva osoba obvezna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(7) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže pet godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 18.

Na temelju evidencije o prijavljenim nepravilnostima iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika i podataka iz spisa predmeta iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Ministarstvu.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa. 011-02/19-02/148

Urbroj: 534-02-1/1-20-18

Zagreb, 15. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Obrazac

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

Podaci o podnositelju prijave nepravilnosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:

__________________________________________________

__________________________________________________

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________


Datum podnošenja prijave:

_________________________________________