Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

NN 9/2020 (22.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

174

Na temelju članka 37. stavka 7. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 116/18), u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predavači moraju imati završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicine, farmacije, medicinske biokemije, sanitarnog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, nutricionizma ili biotehnologije.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ispitna komisija sastoji se od tri člana, od kojih je jedan državni službenik s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sanitarne inspekcije – predsjednik komisije, a ostala dva člana određuje zdravstvena ustanova sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Članove ispitne komisije iz članka 2. ovoga Pravilnika ravnatelj imenuje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Dosadašnja ispitna komisija nastavlja s radom do dana imenovanja članova iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/134

Urbroj: 534-02-1-2/6-20-22

Zagreb, 13. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG III.