Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

NN 9/2020 (22.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

175

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (»Narodne novine«, broj 116/18), u članku 3. stavku 2. iza riječi: »prehrambeno-prerađivačka«, dodaje se zarez, a riječ: »zanimanja« zamjenjuje se s riječi: »trgovačka«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 6. iza riječi: »ugostiteljstvu«, dodaju se riječi: »i/ili trgovini«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz članka 5., stavaka 8. do 15. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovoga članka polažu tečaj po proširenom programu.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predavači koji predaju na tečaju, odnosno provode edukaciju polaznika moraju imati završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij medicine – specijalist epidemiologije, sanitarnog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, nutricionizma ili biotehnologije.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ispitna komisija za provjeru znanja osoba koje rade u objektima pod sanitarnim nadzorom utvrđene posebnim propisima o hrani sastoji se od tri člana od kojih je jedan državni službenik s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sanitarne inspekcije – predsjednik komisije, a ostala dva člana određuje zdravstvena ustanova sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 4. riječi: »od kojih je jedan doktor medicine iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se s riječima: »sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

Prilog IV. zamjenjuje se novim Prilogom IV. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Članove ispitne komisije iz članka 5. ovoga Pravilnika ravnatelj imenuje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Dosadašnja ispitna komisija nastavlja s radom do dana imenovanja članova iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/133

Urbroj: 534-02/1-2/6-20-25

Zagreb, 13. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG IV.