Pravilnik o manje složenim radovima

NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o manje složenim radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

250

Na temelju članka 25.a stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 78/15, 118/18 i 110/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O MANJE SLOŽENIM RADOVIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se manje složeni radovi koje vode osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

građevine 3.b skupine, u smislu ovoga Pravilnika, su zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti

građevine 3.b skupine s najviše dvije stambene jedinice, u smislu ovoga Pravilnika, su zgrade stambene namjene s najviše dvije stambene jedinice čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

Popis manje složenih radova

Članak 3.

(1) Manje složeni radovi koje vode osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit su:

1. Zidarski radovi

2. Fasaderski radovi

3. Krovopokrivački radovi

4. Tesarski radovi

5. Klesarski radovi

6. Zemljani radovi (iskopi do dubine od 1,0 m od razine okolnog tla i iskopi do 30 m3)

7. Izolaterski radovi

8. Gipsarski radovi

9. Betonski radovi (izrada trakastih temelja i zidova od nearmiranog betona do C12/15 i podloga od nearmiranog betona do C16/20)

10. Ugradnja vanjske stolarije i bravarije

11. Vodoinstalaterski radovi

12. Radovi ugradnje instalacija grijanja

13. Radovi ugradnje instalacija klimatizacije

14. Plinoinstalaterski radovi

15. Elektroinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine s najviše dvije stambene jedinice, bez nadzora i upravljanja.

16. Radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike u bazene koji nisu za javnu uporabu.

17. Manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod održavanja obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.).

(2) Manje složeni radovi koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja su:

1. Zidarski radovi na građevinama 3.b skupine

2. Fasaderski radovi na građevinama 3.b skupine

3. Krovopokrivački radovi na građevinama 3.b skupine

4. Tesarski radovi na građevinama 3.b skupine

5. Klesarski radovi na građevinama 3.b skupine

6. Vodoinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine

7. Radovi ugradnje instalacija grijanja do 20 kW

8. Radovi ugradnje instalacija klimatizacije do 12 kW

9. Plinoinstalaterski radovi do 12 kW

10. Elektroinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine s najviše dvije stambene jedinice, bez nadzora i upravljanja.

Popis manje složenih radova za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova

Članak 4.

Manje složeni radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova su:

1. Redovno održavanje postojeće građevine prema posebnom propisu kojim se uređuje održavanje građevina

2. Redovno održavanje i hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara

3. Pripremni radovi (predradnje kao što su sječenje gustog šiblja i stabala, košenje svih vrsta trava, čupanje korijenja, čišćenje terena od smeća i manjih prepreka, čišćenje terena od raslinja, šiblja i stabala odnosno svako čišćenje terena za potrebe izvođenja radova u vodogradnji i cestogradnji)

4. Betonski radovi (ručna ugradba betona u nearmirane konstrukcije u količini do 0,3 m3/m2)

5. Limarski radovi

6. Staklarski radovi

7. Teracerski radovi uključujući izradu kulira, dekorativnog betona i sl.

8. Podopolagački radovi i radovi oblaganja

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarski i ličilački radovi

11. Izrada gipsane plastike

12. Hortikulturno uređenje i radovi uređenja okoliša.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/8

Urbroj: 531-01-20-12

Zagreb, 10. siječnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.