Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

253

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15, 78/16 i 116/17) u članku 4. stavku 1. točki 7. podtočka 1. briše se.

Podtočka 9. mijenja se i glasi:

» – Proizvođač je proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu;«

Točka 18. mijenja se i glasi:

»Piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, prirodna mineralna voda i prirodna izvorska voda, voćni sirupi, voćni sokovi i nektari, mlijeko i tekući mliječni proizvodi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže;«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 4. iza riječi: »ambalaže« briše se točka i dodaju se riječi: »ili ju izvoziti na obradu u skladu s ovim Pravilnikom.«.

U stavku 5. iza riječi: »obrađivaču« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili izvezenim na obradu«.

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Sakupljač je obvezan po zahtjevu Fonda te pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji je u posjedu otpadne ambalaže, preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu.

(2) Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže za količine otpadne ambalaže predane obrađivaču te za troškove izvoza otpadne ambalaže iz Republike Hrvatske, sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom Fonda i sakupljača te ovom Pravilniku.

(3) Fond obavlja obračun troška usluge sakupljanja iz stavka 2. ovoga članka po vrsti materijala na temelju podataka iz Obrasca AO4 i jediničnih cijena utvrđenih ugovorom Fonda i sakupljača.

(4) Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan je otpadnu ambalažu iz reciklabilnog komunalnog otpada, prikupljenu u sklopu usluge povezane s javnom uslugom sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje komunalnim otpadom, a koju financira Fond, predati sakupljaču.

(5) Sakupljač je dužan preuzeti pošiljku otpadne ambalaže iz reciklabilnog komunalnog otpada, od davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koja odgovara specifikaciji prihvatljive pošiljke otpadne ambalaže, sukladno ugovoru iz stavka 8. ovoga članka.

(6) Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ima pravo na naknadu od Fonda za troškove sakupljanja, uključujući i razvrstavanje, otpadne ambalaže predane sakupljaču sukladno cijenama i uvjetima utvrđenim ugovorom Fonda i davatelja javne usluge iz stavka 8. ovoga članka.

(7) Fond obavlja obračun troška sakupljanja otpadne ambalaže iz reciklabilnog komunalnog otpada na temelju podataka iz Izvješća davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada o prikupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO5) iz Priloga IX. ovoga Pravilnika i Potvrde sakupljača o preuzetim količinama otpadne ambalaže od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac AO6) iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

(8) Ugovorom iz stavka 5. i stavka 6. ovoga članka uređuje se:

– specifikacija prihvatljive pošiljke otpadne ambalaže koja se predaje sakupljaču i čije troškove sakupljanja financira Fond

– način sakupljanja otpadne ambalaže u sklopu sakupljanja reciklabilnog otpada, uključujući vrste otpadne ambalaže koje se sakupljaju zajedno odnosno odvojeno te učestalost sakupljanja

– cijena sakupljanja otpadne ambalaže u sklopu sakupljanja reciklabilnog otpada, uključujući prihvatljivi trošak razvrstavanja sakupljenog otpada i

– ostala pitanja u vezi otpadne ambalaže sakupljene u sklopu reciklabilnog otpada.

(9) Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je voditi evidenciju o otpadnoj ambalaži predanoj sakupljaču i do konca mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Registar izvješće na Obrascu AO5.

(10) Naknadu iz stavka 6. ovoga članka Fond isplaćuje davatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na temelju količina iz Obrasca AO5 i Obrasca AO6.«

Članak 4.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako u Republici Hrvatskoj ne postoji kapacitet za obradu pojedinog otpadnog ambalažnog materijala ili ostataka nakon obrade otpadne ambalaže, obrađivač je dužan ostatke od obrade otpadne ambalaže izvoziti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku, a sakupljač je dužan takvu otpadnu ambalažu izvoziti iz Republike Hrvatske na oporabu postupkom iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu će Fond snositi troškove sakupljača za izvoz takve otpadne ambalažu ako je izvoz obavljen u skladu s prethodnom suglasnosti koju je sakupljaču obvezan izdati Fond. Fond je dužan izvijestiti Ministarstvo o izdanim suglasnostima i razlozima izvoza.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Fond obavlja izračun ukupne vrijednosti otpadne ambalaže, odnosno ukupnog troška obrade otpadne ambalaže po vrsti materijala na temelju podataka iz Obrasca AO5 iz Priloga IX., Obrasca AO6 iz Priloga X. i Obrasca AO7 iz Priloga XI. ovoga Pravilnika te naplaćuje obrađivaču preuzetu otpadnu ambalažu, odnosno plaća obrađivaču za pokriće troškova obrade.

(6) Cijenu za preuzetu otpadnu ambalažu i iznos koji Fond plaća obrađivaču utvrđuje i ugovara Fond u posebnom postupku, za razdoblje od jedne godine ili kraće razdoblje, uzimajući u obzir tržišne cijene kao i troškove oporabe i zbrinjavanja otpadne ambalaže.«

Članak 5.

U članku 22. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Sustav povratne naknade je sustav gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l i namijenjenoj za pića iz članka 4. stavka 1. točke 18. ovoga Pravilnika, u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade.

(2) Povratna naknada je novčani iznos koji proizvođači koji stavljaju na tržište pića pakirana u jednokratnu ambalažu od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l plaćaju na račun Fonda. Proizvođač iznos povratne naknade naplaćuje od kupca prodajom proizvoda, a krajnji korisnik ili potrošač ostvaruje pravo na povrat iznosa povratne naknade od prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem povratom otpadne ambalaže od pića. Fond vraća prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem isplaćeni iznos povratne naknade iz iznosa povratne naknade koju je proizvođač uplatio u Fond.«

Članak 6.

U članku 24. stavku 7. iza riječi: »potrošača« dodaju se riječi: » – fizičke osobe«.

Članak 7.

U članku 32. stavak 1. briše se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

Članak 32.a

Do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu i odredbama ovoga Pravilnika poslove gospodarenja otpadnom ambalažom obavljaju osobe s kojima Fond ima sklopljen ugovor o sakupljanju i obavljanju poslova centara, na način i pod uvjetima reguliranim predmetnim ugovorima, sukladno naknadama iz članka 25. stavaka 7., 8., 9., i 10., te cijenama preuzimanja otpadne ambalaže utvrđenih sukladno članku 20. stavku 3. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

Članak 9.

U cijelom tekstu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15, 78/16 i 116/17) riječ »Agencija« u određenom rodu i padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 10.

Prilozi II., VIII., IX., X. i XV. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15,78/16 i 116/17) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV. i V. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Odredbe članka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalažu volumena jednakog 0,20 l stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/19-04/03

Urbroj: 517-03-2-2-19-28

Zagreb, 17. siječnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

Obrazac AO1

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU/

IZVOZNIKU/IZNOSNIKU


Zaokružiti:

A) PROIZVODNJA U RH

B) UVOZ/UNOS U RH

C) IZVOZ/IZNOS

D) POVLAČENJE S TRŽIŠTA RH

RAZDOBLJE:


Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-mail adresa:
NKD:
OIB:
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI:
PODACI O PROIZVOĐAČU
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/PDV identifikacijski broj:

PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH


Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-mail adresa:
OIB:
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE
GTIN PROIZVODA**Količina (kom)
  
III. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE (OSIM AMBALAŽE NAVEDENE POD TOČKOM II.)
Vrsta ambalažnog materijala

UKUPNO

(tona)

Količina

(kom)

PLASTIKA (PET pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
PLASTIKA (PET – mlijeko i tekući mliječni proizvodi) – < 0,2 l
PLASTIKA (PET ostalo)

METAL Al

METAL Al – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
METAL Al – mlijeko i tekući mliječni proizvodi – < 0,2 l
METAL Fe

METAL – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
METAL – mlijeko i tekući mliječni proizvodi – < 0,2 l
PAPIR/KARTON

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA*

PLASTIKA
STAKLO
METAL
ALUMINIJ
ŽELJEZO
TEKSTIL
DRVO
PAPIR I KARTON
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA od pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA – mlijeko i tekući mliječni proizvodi – < 0,2 l
DRVO
TEKSTIL
PLASTIKA (polimeri)
PLASTIKA (polimeri) – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
PLASTIKA (polimeri) – mlijeko i tekući mliječni proizvodi – < 0,2 l
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 15 < 50 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona
STAKLO
STAKLO – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
STAKLO – mlijeko i tekući mliječni proizvodi – < 0,2 l
AMBALAŽA ONEČIŠĆENA OPASNIM TVARIMA
PLASTIKA
STAKLO
METAL
ALUMINIJ
ŽELJEZO
TEKSTIL
DRVO
PAPIR I KARTON
 

* Ukupnu količinu višeslojne (kompozitne) ambalaže potrebno je raščlaniti po materijalima od kojih se sastoji (zbroj svih materijala treba biti jednak količini višeslojne (kompozitne) ambalaže)

**GTIN se unosi u Registar prilikom prvog stavljanja novog pića na tržište (čl. 23. st. 1. Pravilnika)

Potpis
Mjesto:
Datum:Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 ZagrebPRILOG II.

Obrazac AO4

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI

ZA MJESEC:___________________________Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:_____________________________________________________________


I. PODACI O SAKUPLJAČU
Naziv:
Tel/fax:


Adresa sjedišta tvrtke:OIB:IBAN:


Osoba za kontakt:

Područje:

E-mail:II. PODACI O SAKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (PREUZETA OD POTROŠAČA RUČNO I PUTEM AUTOMATIZIRANIH UREĐAJA)
NAZIV I SJEDIŠTE PRODAVATELJA /RECIKLAŽNOG DVORIŠTAVRSTA OTPADNE AMBALAŽE
PETSTAKLOAL/FE
BR. VREĆA/ SPREMNIKAKGBR. VREĆA/ SPREMNIKAKGBR. VREĆA/ SPREMNIKAKG
RVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNO
             
             
             
             
             
             
             
             
UKUPNO
UKUPNO (KG)


III. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE PREDANOJ OPORABITELJU

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE


NAZIV OPORABITELJAPREDANO OPORABITELJUUKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
BROJ VREĆA/SPREMNIKAKG
PET
   
   
UKUPNO PET
STAKLO
   
   
UKUPNO STAKLO
AL-FE LIMENKE
   
   
UKUPNO AL/FE


IV. PODACI O PREUZETOJ OTPADNOJ AMBALAŽI OD DAVATELJA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
VRSTA OTPADNE
AMBALAŽE
NAZIV DAVATELJA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAPREUZETO (KG)NAZIV
OPORABITELJA
PREDANO
OPORABITELJU (KG)
UKUPNO NA
SKLADIŠTU
SAKUPLJAČA (KG)
PLASTIKA
     
     

UKUPNO

PLASTIKA

STAKLO
     UKUPNO

STAKLO

METAL
     UKUPNO

METALV. PODACI O SAKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI PUTEM VLASTITE SAKUPLJAČKE MREŽE
VRSTA OTPADNE AMBALAŽE

SAKUPLJENO

(KG)

NAZIV OPORABITELJAPREDANO
OPORABITELJU (KG)
UKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
PLASTIKA
    
    
UKUPNO PLASTIKA
STAKLO    
UKUPNO STAKLO
METAL
    
    
UKUPNO METAL
TEKSTIL
    
    
UKUPNO TEKSTIL
DRVO
    
    
UKUPNO DRVO
PAPIR I KARTON
    
    
UKUPNO PAPIR I KARTON
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)
    
    
UKUPNO VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)
OSTALO
    
    
UKUPNO OSTALO


VI. PODACI O SAKUPLJENOJ KOLIČINI OTPADNE AMBALAŽE ONEČIŠĆENE OPASNIM TVARIMA
VRSTA OTPADNE AMBALAŽE

SAKUPLJENA KOLIČINA

(KG)

NAZIV OPORABITELJA

PREDANO
OPORABITELJU

(KG)

UKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA

(KG)

PLASTIKA
    
STAKLO
    
METAL
    
TEKSTIL
    
DRVO
    
PAPIR I KARTON
    


Osoba odgovorna za točnost podataka:

(Sakupljač)

Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PRILOG: dokaz o predanim količinama otpadne ambalaže oporabitelju (preslika pratećeg lista za otpad ili dokumenta o prekograničnom prometu otpada i vagarski list oporabitelja) i dokaz da su izvoz i obrada izvezene otpadne ambalaže obavljeni pod uvjetima i u skladu s propisima koje u svezi toga propisuje zakonodavstvo EU

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG III.

Obrazac AO5

IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA O PRIKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI

ZA MJESEC:________________________Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:__________________________________________________________


I. PODACI O DAVATELJU USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Naziv:Tel/fax: ______________________________
Adresa sjedišta tvrtke:OIB: ______________________________
IBAN: ______________________________
E-mail: ______________________________
Osoba za kontakt:Područje: ______________________________


II. PODACI O ODVOJENO PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE
VRSTA OTPADNE
AMBALAŽE
PRIKUPLJENO I
RAZVRSTANO
PREDANO SAKUPLJAČUNAZIV SAKUPLJAČAUKUPNO NA SKLADIŠTU (KG)
PLASTIKA
    
    
UKUPNO PLASTIKA
STAKLO
    


UKUPNO STAKLO
METAL
    


UKUPNO

METAL


Osoba odgovorna za točnost podataka:

(Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada)

Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG IV.

Obrazac AO6

POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

ZA MJESEC:________________________Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:__________________________________________________________I. PODACI O DAVATELJU USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Naziv:______________________________Tel/fax: ______________________________
Adresa sjedišta tvrtke:______________________________OIB: ______________________________
______________________________IBAN: ______________________________
______________________________E-mail: ______________________________
Osoba za kontakt:______________________________Područje: ______________________________


II. PODACI O DAVATELJU USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Naziv:______________________________Tel/fax: ______________________________
Adresa sjedišta tvrtke:______________________________OIB: ______________________________
______________________________IBAN: ______________________________
______________________________E-mail: ______________________________
Osoba za kontakt:______________________________


III. PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA ODVOJENO PRIKUPLJENE OTPADNE AMBALAŽE
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEKOLIČINA (KG)
PLASTIKA
STAKLO
METAL


Osoba odgovorna za točnost podataka:Osoba odgovorna za točnost podataka:
(Sakupljač)(Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada)
Ime i prezimeIme i prezime
Ime, prezime i potpis odgovorne osobeIme, prezime i potpis odgovorne osobe


Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG V.

Obrazac AO10

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/

UVOZNIKU/UNOSNIKU/

IZVOZNIKU/IZNOSNIKU


Zaokružiti:

A) PROIZVODNJA U RH

B) UVOZ/UNOS U RH

C) IZVOZ/IZNOS

D) POVLAČANJE S TRŽIŠTA RH

RAZDOBLJE:
Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
E-mail adresa:
NKD:
OIB:
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI:
PODACI O PROIZVOĐAČU
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/PDV identifikacijski broj:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:Faks:
e-mail adresa:
OIB:
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE

Vrsta ambalažnog materijala

IZVAN SUSTAVA POVRATNE NAKNADE

UKUPNO

(tona)

UKUPNO (komada)
PLASTIKA (PET od pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
PLASTIKA (PET od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
PLASTIKA (PET ostalo)
METAL (Al od pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
METAL (Al od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
METAL (Al ostalo)
METAL (Fe od pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
METAL (Fe od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda ) – < 0,2 l
METAL (Fe ostalo)
PAPIR/KARTON
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA od pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda – < 0,2 l
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA*
PLASTIKA
STAKLO
METAL
ALUMINIJ
ŽELJEZO
TEKSTIL
DRVO
PAPIR I KARTON
DRVO
TEKSTIL
PLASTIKA (ostali polimeri pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
PLASTIKA (ostali polimeri pića, od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
PLASTIKA (ostali polimeri)
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 15 < 50 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona
STAKLO (pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
STAKLO (od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) – < 0,2 l
STAKLO (ostalo)

Ambalaža onečišćena opasnim tvarimaUKUPNO (tona)
PLASTIKA
STAKLO
METAL
ALUMINIJ
ŽELJEZO
TEKSTIL
DRVO
PAPIR I KARTON

Vrsta ambalažnog materijala u

SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (≥ 0,2 l)

UKUPNO

(tona)

UKUPNO

(komada)

PET – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda
PET – mlijeko i tekući mliječni proizvodi
STAKLO – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda
STAKLO – mlijeko i tekući mliječni proizvodi
AL LIMENKE – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda
AL LIMENKE – mlijeko i tekući mliječni proizvodi
FE LIMENKE – pića, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda

FE LIMENKE – mlijeko i tekući mliječni proizvodi
* Ukupnu količinu višeslojne (kompozitne) ambalaže potrebno je raščlaniti po materijalima od kojih se sastoji (zbroj svih materijala treba biti jednak količini višeslojne (kompozitne) ambalaže)
Mjesto:Potpis
Datum:
    
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb