Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 14/2020 (5.2.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

256

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018. i 47/2019.) članak 5. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Ako je rok za dostavu iz stavka 1. točaka 3., 6. i 8. ovog članka subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.«

Članak 2.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u točki 33. dodaje se podtočka 7), koja glasi: »Ako se radi o stečajnoj masi (nakon zaključenja stečajnog postupka) koja se upisuje u sudski registar, potrebno je upotrijebiti matični broj 60006000 i stvarni OIB stečajne mase. Isto se odnosi i na likvidacijsku masu.«

Članak 3.

U tablici ispod točke 84., u opisu instrumenata »R1028« i »R1033«, riječi »ulaganja u nekretnine« zamjenjuju se riječima »materijalne imovine koja se mjeri po fer vrijednosti«.

Članak 4.

U točki 129. iza podtočke 5) dodaje se podtočka 6), koja glasi:

»Modalitet »E« – samo za instrumente na strani pasive koji nemaju dospijeće, perpetualne obveznice i/ili slične instrumente, a koji imaju karakteristike dodatnoga osnovnog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013. Instrumenti s ovim modalitetom iskazuju se u portfelju »XXX«.

Članak 5.

U točki 191. podtočki 2) briše se točka sa zarezom i riječi »nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska udruga banaka«.

Članak 6.

U točki 214. podtočki 45) na kraju odlomka dodaje se tekst koji glasi: »Količina vrijednosnog papira dostavlja se samo na mjesečnoj osnovi, i to za nekonsolidirana i nerevidirana izvješća.«

Članak 7.

U Prilogu 8. dodaju se redci od 13835. do 13877., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13835.AAP0501XXX131.3.2020.
nedospjele obveze po izdanim obveznicama
13836.AAP0501XXX231.3.2020.
dospjele obveze po izdanim obveznicama
13837.AAP0501XXX331.3.2020.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13838.AAP0501XXX431.3.2020.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13839.AAP0501XXX731.3.2020.
diskont
13840.AAP0501XXX831.3.2020.
premija
13841.AAP0501XXX1131.3.2020.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13842.AAP0501XXX1231.3.2020.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13843.AAP0501XXX6331.3.2020.
količina vrijednosnog papira
13844.AAP0501XXX7231.3.2020.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
13845.ADP0501XXX1831.3.2020.
ukupne obveze s osnove glavnice
13846.ADP0501XXX1931.3.2020.
ukupne obveze s osnove kamata
13847.ADP0501XXX3731.3.2020.
plan otplate kamata
13848.ADP0501XXX7231.3.2020.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
13849.AFP0501XXX131.3.2020.
nedospjele obveze po izdanim obveznicama
13850.AFP0501XXX231.3.2020.
dospjele obveze po izdanim obveznicama
13851.AFP0501XXX331.3.2020.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13852.AFP0501XXX431.3.2020.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13853.AFP0501XXX731.3.2020.
diskont
13854.AFP0501XXX831.3.2020.
premija
13855.AFP0501XXX1131.3.2020.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13856.AFP0501XXX1231.3.2020.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13857.AKP0501XXX1831.3.2020.
ukupne obveze s osnove glavnice
13858.ANP0501XXX131.3.2020.
nedospjele obveze po izdanim obveznicama
13859.ANP0501XXX231.3.2020.
dospjele obveze po izdanim obveznicama
13860.ANP0501XXX331.3.2020.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13861.ANP0501XXX431.3.2020.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13862.ANP0501XXX731.3.2020.
diskont
13863.ANP0501XXX831.3.2020.
premija
13864.ANP0501XXX1131.3.2020.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13865.ANP0501XXX1231.3.2020.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13866.AAA0902NPO1031.3.2020.
fer vrijednost zemljišta
13867.AAA0903NPO1031.3.2020.
fer vrijednost građevinskih objekata
13868.AAA0904NPO1031.3.2020.
fer vrijednost postrojenja i opreme
13869.AAA0905NPO1031.3.2020.
fer vrijednost namještaja, transportnih uređaja i slične imovine
13870.AAA0906NPO1031.3.2020.
fer vrijednost stambenih zgrada i stanova
13871.AAA0907NPO1031.3.2020.
fer vrijednost ostale materijalne imovine
13872.AMA0902NPO1031.3.2020.
fer vrijednost zemljišta
13873.AMA0903NPO1031.3.2020.
fer vrijednost građevinskih objekata
13874.AMA0904NPO1031.3.2020.
fer vrijednost postrojenja i opreme
13875.AMA0905NPO1031.3.2020.
fer vrijednost namještaja, transportnih uređaja i slične imovine
13876.AMA0906NPO1031.3.2020.
fer vrijednost stambenih zgrada i stanova
13877.AMA0907NPO1031.3.2020.
fer vrijednost ostale materijalne imovine


Članak 8.

U Prilogu 11. mijenjaju se redci 62. i 63. te glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
62.Ako je Značajka kapitala = »P«, »H« ili »D«, tada je Instrument P*.42330. 9. 2018.20. 3. 2020.
63.Ako je Značajka kapitala = »H«, »P« ili »D«, tada je Portfelj = »ATR« i Instrument počinje s P.42430. 9. 2018.20. 3. 2020.


Dodaju se redci od 184. do 186., koji glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
184.Ako je Značajka kapitala = »P«, »H«, »D« ili »E«, tada je Instrument P*.42331. 3. 2020.
185.

Ako je Značajka kapitala = »H«, »P« ili »D«, tada je Portfelj = »ATR«.

Ako je Značajka kapitala = »E«, tada je Portfelj = »XXX«.

42431. 3. 2020.
186.Ako je Oznaka retka = »KS« i ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«61431. 3. 2020.


Članak 9.

U dijelu 4. točka 222. Sadržaj polja (Prilog 12.1.) alineja 19. mijenja se i glasi:

− Polje 23 (Značajke kapitala) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, značajka kapitala može biti »N«, »P«, »H«, »A«, »D« ili »E«.

Članak 10.

U točki 273. podtočka 7) mijenja se i glasi:

»7) ulazni slog ostalih izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH«, »KS« i »IZ«).«.

Iza podtočke 7) dodaje se podtočka 8), koja glasi:

»Ulazni slog izvješća »IZ«.«.

U prilogu 12. iza tablice 12.7. dodaje se nova tablica, koja glasi:

»12.8. Ulazni slog izvješća »IZ««

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija polja
1.Oznaka retkaAN21 – 2
2.Datum stanjaN83 – 10
3.Oznaka izvješćaAN211 – 12
4.Redni broj retka u datumuN813 – 20
5.Oznaka komitentaAN221 – 22
6.Komitent MBRN823 – 30
7.Komitent nerezidentAN3031 – 60
8.Redovno/Storno/IspravakAN161 – 61
9.ŽupanijaN262 – 63
10.DržavaAN264 – 65
11.Sektor nerezidentaN466 – 69
12.Vrsta povezanostiAN170 – 70
13.Udjeli povezanosti / DZ, FDAN2071 – 90
14.InstrumentAN591 – 95
15.ISIN / Vremenski razredAN1296 – 107
16.ValutaAN3108 – 110
17.Izvorno dospijeće / Dani stjecanjaAN6111 – 116
18.Otkazni rokAN3117 – 119
19.Vrsta indeksacijeAN1120 – 120
20.Valuta indeksacijeAN3121 – 123
21.PortfeljAN3124 – 126
22.Utrživost kreditaAN1127 – 127
23.Značajke kapitalaAN1128 – 128
24.Rizična skupina / Korištenje imovineAN2129 – 130
25.Ugrađeni derivatAN1131 – 131
26.Odnosna varijabla / Stjecanje imovine / Vrsta kamatne stopeAN2132 – 133
27.PredznakAN1134 – 134
28.IznosN15135 – 149
29.Vrsta iznosaN2150 – 151
30.Komitent PBRAN14152 – 165Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 13-020/01-20/BV

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.