Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.

NN 15/2020 (7.2.2020.), Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.

Vlada Republike Hrvatske

305

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA 2020. – 2024.

I.

Donosi se Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktom, klase: 602-01/19-01/00776, urbroja: 533-08-20-0021, od 29. siječnja 2020. godine.

II.

Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana iznose 27.077.500,00 kuna.

Financijska sredstva u iznosu od 16.377.500,00 kuna za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana osigurana su Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru Razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Programa 3701, na aktivnosti A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, i to: u iznosu od 3.000.000,00 kuna u 2020. godini, te u istim iznosima u 2021. i 2022. godini, te na aktivnosti A577016 Prevencija nasilja i ovisnosti, u iznosu od 2.377.500,00 kuna u 2020. godini, te u iznosu od 2.650.000,00 kuna u 2021. i 2.350.000,00 kuna u 2022. godini.

Za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana u 2023. i 2024. godini sredstva će biti planirana u okviru istih aktivnosti, u iznosu od 5.350.000,00 kuna godišnje.

Ostali dionici u provedbi Akcijskog plana svoje aktivnosti provodit će u sklopu redovitih djelatnosti te nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

III.

Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela i organizacije uključene u provedbu Akcijskog plana te da objavi Akcijski plan na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/10

Urbroj: 50301-27/20-20-4

Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.