Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

NN 15/2020 (7.2.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

307

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/19-01/30, urbroja: 2163/1-01/4-19-03, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine, a kojom se proširuje obuhvat i mijenja naziv luke Ribarska koliba – Verudella u luka Bunarina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/13

Urbroj: 50301-27/12-20-2

Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.