Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta

Ministarstvo pravosuđa

312

Na temelju članka 126.c stavka 3. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. i 70/19.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU NAPLATE I VISINI NAKNADE PRIJEPISA TONSKE SNIMKE ROČIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak naplate i visina naknade prijepisa tonske snimke ročišta.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Stranke, punomoćnici i zastupnici mogu tražiti prijepis tonske snimke ročišta zahtjevom u prijemnoj pisarnici suda ili pisanim putem (poštom, elektroničkom poštom i faksom).

Članak 4.

Za prijepis tonske snimke ročišta naplaćuje se naknada troškova, i to za:

• jednu stranicu formata »A4« – 1,00 kn.

Članak 5.

Stranke, punomoćnici i zastupnici koji su tražili prijepis tonske snimke ročišta bit će pozvani pisanim putem, telefonom, brzojavom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način da na žiro-račun suda uplate naknadu troškova usluge prijepisa tonske snimke ročišta. O tome će se sastaviti službena bilješka, ako o pozivanju na uplatu nema drugog pisanog dokaza.

Članak 6.

(1) Nakon uplate naknade troškova na žiro-račun suda sudski službenik u roku od osam dana izradit će prijepis tonske snimke ročišta.

(2) Ako stranka u roku od 5 dana od zaprimanja poziva da uplati naknadu troškova usluge prijepisa tonske snimke ročišta, ne uplati naknadu troškova smatrat će se da je odustala od zahtjeva.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100009
Urbroj: 514-05-01-02-01/3-19-01
Zagreb, 13. siječnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.