Pravilnik o kartografskim znakovima

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o kartografskim znakovima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

314

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 24. siječnja 2020. godine donio je

PRAVILNIK

O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikazivanja sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, posebnih geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima.

Članak 2.

(1) Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se za prikazivanje stalnih geodetskih točaka, zgrada i drugih građevina te izgrađenih površina, vodova i njima pripadajućih objekata katastra infrastrukture, prometa, vegetacije, vrsta uporabe zemljišta i posebnih pravnih režima na zemljištu, voda i s njima povezanih objekata, reljefa, granica i graničnih oznaka te toponima i kratica koje se koriste za prikazivanje.

(2) Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se prilikom izrade situacija, geodetskih i drugih elaborata, nacrta i skica, a upotrebljavaju se i prilikom prikupljanja, obrađivanja, pohranjivanja i održavanja topografske, katastarske i drugih izmjera, za vođenje i održavanje topografskih, katastarskih i drugih baza podataka koje sadrže georeferencirane prikaze, za izradu službenih državnih karata i za izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata, katastra infrastrukture i drugih službenih evidencija koje sadrže georeferencirane podatke.

Članak 3.

Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom obavezno se upotrebljavaju:

– za izradu i održavanje detaljne topografske karte mjerila 1:25 000 i Hrvatske osnovne karte mjerila 1:5000 i 1:10 000 određenih propisima kojima se uređuje topografska izmjera i izrada državnih karata

– za izradu i održavanje katastarskih planova svih mjerila, preglednih katastarskih karata i skica izmjere za potrebe katastarske izmjere i tehničke reambulacije te za izradu geodetskih elaborata određenih propisima kojima se uređuje katastar nekretnina

– za izradu geodetskih podloga koje služe za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i za izradu drugih geoereferenciranih prikaza određenih propisima kojima se uređuje prostorno uređenje

– za izradu geodetskih podloga, geodetskih situacijskih nacrta, geodetskih projekata, elaborata iskolčenja građevine i drugih georeferenciranih prikaza određenih propisima kojima se uređuje gradnja

– za izradu i održavanje plana infrastrukture i preglednih karata vodova te za skice izmjere određenih propisima kojima se uređuje katastar infrastrukture, za izradu geodetskih podloga zaštićenih područja

– za vođenje i održavanje podataka o posebnim pravnim režimima u katastarskom operatu i

– za izradu svih georeferenciranih prikaza stanja u prostoru koji se izrađuju u okviru pružanja geodetskih usluga pravnim i fizičkim osobama sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti.

Članak 4.

Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1:500 do 1:25 000 i objavljuje se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Članak 5.

Za prikazivanje sadržaja na svim georeferenciranim prikazima iz članka 3. ovoga Pravilnika, mogu se upotrebljavati i drugi kartografski znakovi koji nisu sadržani u Zbirci kartografskih znakova, ali uz obvezatno objašnjenje svakog takvog znaka na georeferenciranom prikazu.

Članak 6.

Kartografski znakovi za mjerila od 1:500 do 1:2000 mogu se upotrebljavati u nepromijenjenom obliku (istog izgleda i veličine) i za krupnija mjerila od 1:500 na svim georeferenciranim prikazima.

Članak 7.

Za izdavanje podataka i javnih isprava koje se temelje na katastarskom operatu i podataka državnih karata koje su u službenoj uporabi, a koji nisu usklađeni s ovim Pravilnikom, mogu se koristiti oznake propisane prijašnjim propisima do njihovog usklađenja s oznakama iz ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 104/11 i 59/18).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 935-05/19-01/36

Urbroj: 541-1-20-30

Zagreb, 24. siječnja 2020.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.