Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

317

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 24. siječnja 2020. godine donio je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVNOJ GRANICI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije o državnoj granici na kopnu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: evidencija).

(2) Državna granica na kopnu Republike Hrvatske u smislu ovoga Pravilnika, obuhvaća sve državne granice na kopnu sa susjednim državama.

Članak 2.

Svrha evidencije je jednoznačno vođenje podataka o državnim granicama na kopnu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Evidencija sadrži podatke o državnim granicama na kopnu preuzete iz međunarodnih ugovora o državnoj granici koje Republika Hrvatska sklapa sa susjednim državama te podatke za pripremu sklapanja međunarodnih ugovora o državnim granicama.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) delimitacija (razgraničenje) državne granice je postupak kojim se definira protezanje državne granice između susjednih država

b) demarkacija državne granice, koja pretpostavlja njezinu prethodnu delimitaciju, je postupak označivanja granične crte na terenu graničnim oznakama

c) državna granica je ploha koja prolazi graničnom crtom po zemljinoj površini, sadrži smjer težišnice u svakoj točki granične crte te odvaja kopneno područje, morski prostor i unutarnje vode, zračni prostor te podzemlje Republike Hrvatske i susjedne države

d) granična crta je crta koja međusobno povezuje točke na zemljinoj površini kojima se proteže državna granica, čije su koordinate određene u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

e) granična oznaka je stabilizirana točka državne granice koja neposredno na graničnoj crti ili stabilizirana točka koja posredno na državnom području, označava graničnu crtu

f) identificiranje graničnih crta je postupak određivanja protezanja neuređenih državnih granica na osnovi elemenata navedenih u međunarodnim ugovorima ili međunarodnim aktima

g) neuređene državne granice su one granice za koje ne postoje dogovori susjednih država o identificiranju, utvrđivanju, delimitaciji, demarkaciji graničnih crta i održavanju graničnih oznaka ili su one privremeno regulirane međunarodnim ugovorom ili međunarodnim aktom, nisu prošle postupak demarkacije pa sukladno tome granične crte nisu označene na terenu niti su izrađeni granični dokumenti na osnovi kojih bi se one mogle održavati

h) održavanje državne granice je postupak periodičkog obnavljanja graničnih oznaka kojima je označena granična crta

i) točka državne granice je jednoznačno određena točka s poznatim koordinatama u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

j) uređene državne granice su one granice za koje postoji pravni temelj (međunarodni ugovor) na osnovi kojih su one uređene, a granične crte su označene graničnim oznakama na terenu i

k) utvrđivanje granične crte je postupak usklađivanja protezanja granične crte nastale kao rezultat prethodne identifikacije granične crte.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 5.

(1) Sadržaj evidencije uređene državne granice su dokumentacija i podaci o načinu označivanja i održavanja granične crte, a za neuređene državne granice su dokumentacija i podaci vezani za identifikaciju granične crte.

(2) Podaci o načinu označivanja i održavanja uređene državne granice zajedno s podacima o lomnim točkama granične crte sadržani su u dokumentima o granici.

(3) Za identifikaciju neuređene državne granice preuzimaju se dokumentacija i podaci iz službene katastarske evidencije, prikazane na odgovarajućim službenim katastarskim planovima važećima u trenutku proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske.

(4) Osim dokumentacije i podataka iz stavka 3. ovoga članka, za identifikaciju neuređene državne granice mogu se koristiti i svi ostali dostupni dokumenti i podaci.

(5) Ostali dokumenti i podaci nastali tijekom rada na obnovi i održavanju uređene granične crte, kao i dokumenti vezani za identifikaciju neuređenih graničnih crta sastavni su dio evidencije.

Članak 6.

(1) Postavljanje posebnih obavijesnih ploča i signalizacija u blizini granične crte, na prometnicama i drugim komunikacijama, kojima se upozorava na približavanje graničnoj crti, propisano je posebnim zakonom kojim se uređuje nadzor državne granice.

(2) Postavljanje posebnih obavijesnih ploča i signalizacija u blizini granične crte iz stavka 1. ovoga članka, obavlja Državna geodetska uprava na prijedlog ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (granična policija).

(3) Oblik, dimenzije, vizualni identitet, sadržaj znakovlja i teksta na posebnim obavijesnim pločama uređen je posebnim propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

(4) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i Državna geodetska uprava usuglašavaju jedinstvene identifikacijske oznake posebnih obavijesnih ploča na način da sadrže akronim policijske uprave, redni broj posebne obavijesne ploče i akronim granične postaje.

III. EVIDENCIJA I ODRŽAVANJE UREĐENE GRANIČNE CRTE

Članak 7.

Podaci o označivanju uređene granične crte sadržani su u dokumentima o granici koji su prilozi međunarodnom ugovoru, a sastoje se od:

1. Plana granice

2. Opisa granice i

3. Popisa koordinata.

Članak 8.

(1) Plan granice je skup grafičkih prikaza o položaju točaka državne granice te objektima u području uz graničnu crtu prikazan na odgovarajućim kartografskim podlogama.

(2) Način izrade plana granice, mjerilo, podjela na listove, opis i kartografski znakovi, propisuju se tehničkom uputom koju usvaja nadležno međunarodno tijelo.

Članak 9.

Opis granice sadrži podatke o numeraciji, načinu stabilizacije, udaljenosti između točaka državne granice te opis smjera protezanja granične crte.

Članak 10.

(1) Popis koordinata točaka državne granice sadrži koordinate točaka državne granice određene u referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

(2) Ako su međunarodnim ugovorom propisane koordinate točaka državne granice u drugim koordinatnim sustavima, u evidenciji se vode i te koordinate.

Članak 11.

O točkama državne granice u evidenciji se vode sljedeći podaci:

1. Jedinstveni identifikacijski broj

2. Koordinate iz članka 10. ovoga Pravilnika

3. Način označivanja i vrsta oznake i

4. Veza s katastarskom evidencijom.

Članak 12.

Jedinstveni identifikacijski broj obvezno sadrži broj točke državne granice određen međunarodnim ugovorom te druge tehničke podatke.

Članak 13.

(1) Podaci o načinu označivanja i vrsti granične oznake propisuju se tehničkom uputom.

(2) Tehničku uputu iz stavka 1. ovoga članka donosi međunarodno tijelo utvrđenim međunarodnim aktom koji uređuje obnavljanje i održavanje državne granice.

Članak 14.

Veza s katastarskom evidencijom su podaci o matičnom broju i nazivu katastarske općine te broju katastarske čestice na kojoj se nalazi granična oznaka, a preuzimaju se iz službene katastarske evidencije.

Članak 15.

Evidencija sadrži i tehničke upute za rad stručnih i radnih mješovitih skupina, zapisnike sa sastanaka troslojne hijerarhije ustroja mješovitih tijela nadležnih za državne granice, podjelu nadležnosti za održavanje graničnih oznaka, izmjene i dopune dokumenata državne granice te drugu tehničku dokumentaciju nastalu tijekom rada na održavanju granične crte.

IV. EVIDENCIJA I ODRŽAVANJE NEUREĐENIH GRANIČNIH CRTA

Članak 16.

Podaci vezani za identifikaciju neuređenih graničnih crta na kopnu, izvode se iz službene katastarske evidencije Republike Hrvatske koja je polazna osnova u postupku utvrđivanja državnih granica na kopnu, a prikazuju se primarno na službenim katastarskim planovima i sekundarno na službenim topografskim kartama mjerila 1:25 000 i 1:100 000, 1:200 000, kao i na Hrvatskoj osnovnoj karti i digitalnoj ortofotokarti mjerila 1:5000.

Članak 17.

(1) Za neuređene državne granice sa susjednim državama s kojima su potpisani međunarodni ugovori ili međunarodni akti o državnoj granici, a koji su u privremenoj primjeni, protezanje granične crte preuzima se iz kartografskih prikaza koji su njihov sastavni dio.

(2) Ukoliko kartografski prikazi nisu sastavni dio međunarodnih ugovora ili međunarodnih akata, podaci vezani za uređenje neuređene granične crte na kopnu izvode se iz službene katastarske evidencije Republike Hrvatske.

Članak 18.

(1) Za neuređene državne granice na kopnu sa susjednim državama s kojima nisu potpisani međunarodni ugovori ili međunarodni akti o državnoj granici, granične crte na kopnu izvode se iz službene katastarske evidencije Republike Hrvatske.

(2) Prije izvođenja neuređene granične crte na kopnu, iz stavka 1. ovoga članka, provjerava se usklađenost tehničkog i knjižnog dijela katastarskog operata rubnih katastarskih općina Republike Hrvatske.

(3) Podaci iz evidencije državne granice koriste se u poslovima državne izmjere i katastra nekretnina.

V. VOÐENJE EVIDENCIJE

Članak 19.

(1) Evidenciju vodi Državna geodetska uprava.

(2) Evidencija se vodi u elektroničkom i analognom obliku.

Članak 20.

(1) Upis novih podataka u evidenciju provodi Državna geodetska uprava po stupanju na snagu međunarodnih ugovora ili međunarodnih akata o uspostavi ili promjeni državne granice.

(2) Izmjene podataka o točkama granične crte u evidenciji provode se na temelju pravovaljanih dokumenata s pripadajućom tehničkom dokumentacijom usvojenom od nadležnog međunarodnog tijela.

(3) Upis novih podataka o posebnim obavijesnim pločama u evidenciju provodi Državna geodetska uprava po uspostavi posebnih obavijesnih ploča na prijedlog ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(4) Izmjene podataka o postojećim posebnim obavijesnim pločama u evidenciji provode se na temelju obavijesti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 21.

U svrhu provedbe postupka promjene podataka u službenim evidencijama Državne geodetske uprave, podaci o promjenama državne granice dostavljaju se nadležnim ustrojstvenim jedinicama Državne geodetske uprave.

VI. IZDAVANJE PODATAKA O DRŽAVNIM GRANICAMA NA KOPNU

Članak 22.

(1) Podaci o uređenim i neuređenim graničnim crtama koji se vode u evidenciji su javni, a izdaju se sukladno pravilniku iz članka 171. stavka 5. i odluci iz članka 171. stavka 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18).

(2) Podaci o graničnim crtama i graničnim oznakama za uređene državne granice izdaju se u digitalnom i analognom obliku.

(3) Podaci o graničnim crtama za neuređene državne granice izdaju se u digitalnom obliku s naznakom da je riječ o neuređenoj državnoj granici.

VII. PODACI O POSEBNIM OBAVIJESNIM PLOČAMA

Članak 23.

(1) Podaci o posebnim obavijesnim pločama vođeni u evidenciji su namijenjeni potrebama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i Državne geodetske uprave.

(2) Podaci o posebnim obavijesnim pločama dostavljaju se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove na njihov zahtjev u digitalnom i analognom obliku.

VIII. OBAVIJEST O OBVEZI ČUVANJA GRANIČNIH OZNAKA I POSEBNIH OBAVIJESNIH PLOČA

Članak 24.

(1) Nositelji prava na katastarskim česticama na kojima se nalaze granične oznake i/ili posebne obavijesne ploče, obavještavaju se o obvezi njihovog čuvanja.

(2) Obavijest o obvezi čuvanja graničnih oznaka i posebnih obavijesnih ploča nositeljima prava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Državna geodetska uprava.

(3) Nositeljima prava iz stavka 1. ovoga članka u svrhu čuvanja graničnih oznaka i posebnih obavijesnih ploča dostavljaju se položajni opisi graničnih oznaka i/ili posebnih obavijesnih ploča koje se nalaze na njihovim katastarskim česticama.

IX. POHRANA I PRIKAZ PODATAKA
EVIDENCIJE

Članak 25.

(1) Podaci evidencije čuvaju se u geoinformacijskom sustavu državne granice Republike Hrvatske koji se nalazi u Državnoj geodetskoj upravi te u sustavu digitalnog arhiva Državne geodetske uprave.

(2) Podaci iz evidencije čuvaju se trajno.

(3) Prikaz granične crte na službenim katastarskim planovima i državnim kartama izrađuje se na temelju podataka iz evidencije.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, br. 109/08).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/19-01/07
Urbroj: 541-1-20-26
Zagreb, 24. siječnja 2020.

Glavni ravnatelj

dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.