Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

318

Na temelju odredbe članka 36. stavka 19. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Članak 6. Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine« broj 68/19) mijenja se i glasi:

»Namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu koji djeluju zajednički, dužni su osim zahtjeva iz članka 2. ovoga Pravilnika i dokumentacije iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. Zakona.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-4

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.