Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

319

Na temelju članka 201. i članka 428. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18) i članka 12. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (»Narodne novine«, broj 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Članak 6. Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 66/19) mijenja se i glasi:

»Na podružnicu društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. točaka 1., 6., 11., 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika i odredbe članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-1

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.