Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

320

Na temelju odredbe članka 6. stavka 6., članka 15. stavka 4. i članka 218. stavka 8. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/2019, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova (»Narodne novine« br. 28/2019) članak 35. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) najmanje 70% neto vrijednosti imovine AIF-a mora biti uloženo u nekretnine ili imovinu koja se smatra ulaganjem u nekretnine u smislu članka 23. stavaka 1. – 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-2

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.