Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

321

Na temelju odredbe članka 93. stavka 12. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (»Narodne novine« br. 68/2019) u članku 5. stavku 9. broj i oznaka »1%«« zamjenjuju se brojem i oznakom »1‰«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-2

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.