Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

322

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavaka 8. i 9., članka 126. stavka 8. i članka 133. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018, dalje u tekstu: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine 02/20«) u članku 5. stavku 7. točki e) pozivanje na točke »b) do e)« mijenja se u pozivanje na točke »a) do d)«.

U stavku 8. pozivanje na točke »b) do e)« mijenja se u pozivanje na točke »a) do d)«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. točki 1. broj »5.« zamjenjuje se brojem »6.«, a broj »6.« zamjenjuje se brojem »7.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 18. broj »8.« zamjenjuje se brojem »10.«

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. broj »10.« zamjenjuje se brojem »11.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. broj »5.« zamjenjuje se brojem »6.«, a broj »6.« zamjenjuje se brojem »7.«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. broj »20.« zamjenjuje se brojem »21.«.

U stavku 3. broj »20.« zamjenjuje se brojem »21.«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. broj »20.« zamjenjuje se brojem »21.«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 2. broj »8.« zamjenjuje se brojem »9.«.

Stavak 4. se briše, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-01

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.