Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

324

Na temelju članka 51. stavka 7., članka 52. stavka 7., članka 59. stavka 5. i članka 62. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 16. siječnja 2020. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« br. 72/19) u članku 9. stavku 1. i 2. riječi »članka 2. stavka 2. točke 1« zamjenjuju se riječima »članka 2. stavka 1. točke 1«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. popis suradnika kandidata u smislu članka 3. točke 30.b Zakona koji sadrži podatke o imenu i prezimenu suradnika, OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta i presliku osobne iskaznice ili putovnice suradnika te dokaz za svakog suradnika da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona, kad je primjenjivo zbog članak 59. stavka 6. Zakona o osiguranju.«

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. ispunjenu i potpisanu Izjavu iz Priloga 3. ovog Pravilnika«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. točki 1. riječi »stručna znanja, sposobnost i iskustvo« zamjenjuju se riječima: »stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo kako je i navedeno u članku 2. Pravilnika«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 2. dodaju se riječi: »planirani opseg nadležnosti kandidata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti« na obrascu (Prilog 1).

Članak 6.

U prilogu 1. – Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za imenovanje člana uprave u dijelu s prilozima zahtjevu, iza točke 9. dodaje se nove točke 10., 11. i 12. koje glase:

»10. pri inicijalnom imenovanju u tom Društvu podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član društva, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti

11. popis suradnika kandidata u smislu članka 3. točke 30.b Zakona koji sadrži podatke o imenu i prezimenu suradnika, OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta i presliku osobne iskaznice ili putovnice suradnika te dokaz za svakog suradnika da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona, kad je primjenjivo

12. dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 13.

Članak 7.

U Prilogu 3. mijenja se naziv priloga i glasi »Izjava da kandidat za člana uprave, prokurist, član nadzornog odbora, ovlašteni zastupnik podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak«.

Članak 8.

U prilogu 3., pitanje broj 3. mijenja se i glasi:

»3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 3. stavka 2. točke 4. ovog Pravilnika?«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-3

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.