Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

325

Na temelju odredbe članka 202. stavak 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA

Članak 1.

U Prilogu Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (»Narodne novine« broj 23/16, 27/16 i 60/19) mijenjaju se obrasci broj 2., 3., 6., 15., 20. i 33. na način kako je navedeno u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«

(2) Ovaj Pravilnik i obrasci iz Priloga ovoga Pravilnika iz stavka 1. ovoga Pravilnika se prvi put primjenjuju na dostavu mjesečnog izvješća sa stanjem na dan 31. 1. 2020., tromjesečnog statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 3. 2020. i godišnjeg statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 12. 2020.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Prilog broj 2. SP-1-O rizici Statistički podaci o osiguranju prema rizicima unutar vrste osiguranja
Prilog broj 3. SP-1-O – EU rizici Statistički podaci o osiguranju u EU


Prilog broj 6. SP-4.1-O Statistički podaci o novozaračunatoj premiji životnih osiguranja

Prilog broj 15. SP-13-O Statistički podaci o matematičkoj pričuvi

Prilog broj 33. SP-1-R rizici Statistički podaci o reosiguranju prema rizicima unutar vrste osiguranja