Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

NN 16/2020 (12.2.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

HRVATSKI SABOR

332

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/08
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

U Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17. i 115/18.) u članku 4. iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

»26. Individualna vodoopskrba je oblik pojedinačne opskrbe vodom pod uvjetom da je potrošnja manja od 10 m³/dan odnosno namijenjena za manje od 50 osoba uz uvjet da se na istoj ne obavlja komercijalna ili javna aktivnost.«.

Članak 2.

U članku 5. podstavku 1. iza riječi: »predstavlja« dodaje se riječ: »potencijalnu«.

U podstavku 2. iza riječi: »predstavljaju« dodaje se riječ: »potencijalnu«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – na mjestu izlaska iz slavine,«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 6. podstavku 2. riječi: »na mjestima potrošnje« zamjenjuju se riječima: »na mjestima izlaska iz slavine«.

Članak 5.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju utvrđivanja odstupanja od parametara sukladnosti na mjestu izlaska iz slavine vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koje su posljedica neprikladne unutarnje mreže ili njezina lošeg održavanja, odgovornost za odstupanja snosi vlasnik odnosno korisnik unutarnje mreže.«.

Članak 6.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze individualne vodoopskrbe, radi zaštite zdravlja potrošača, dužne su obavijestiti stanovništvo koje se vodom opskrbljuje iz sustava individualne vodoopskrbe o sljedećem:

– da su izuzeti od plana monitoringa i da se na njih odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju,

– da je voda koja se koristi iz individualnih vodoopskrba potencijalno zdravstveno neispravna te da može imati negativne učinke na zdravlje,

– da ako se dokaže zdravstvena neispravnost vode iz individualnih vodoopskrba na bilo koji način, jedinica lokalne samouprave u suradnji s mjesno nadležnim zavodom za javno zdravstvo daje savjete zahvaćenom stanovništvu na koji se način voda može koristiti (npr. prokuhavanjem) ili ju se ne smije uopće koristiti za ljudsku potrošnju.

(4) Savjeti iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka potrošačima koji se koriste vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz individualne vodoopskrbe daju se vlasniku odnosno korisniku i moraju se objaviti i na mrežnim stranicama nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije.

(5) U svrhu provedbe ovoga članka zavodi za javno zdravstvo dostavljaju jedinicama lokalne samouprave informaciju o zdravstvenoj neispravnosti vode za ljudsku potrošnju te daju savjete o načinu korištenja vode za ljudsku potrošnju za potrošače.«.

Članak 7.

U članku 29. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – na mjestu izlaska iz slavine,«.

Članak 8.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

Sanitarni inspektori Državnog inspektorata će temeljem članka 32. ovoga Zakona, uz mišljenje Stručnog povjerenstva iz članka 11. ovoga Zakona, u slučaju utvrđivanja odstupanja od parametara sukladnosti na mjestu izlaska iz slavine vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koje su posljedica neprikladne unutarnje mreže ili njezina lošeg održavanja u objektima iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona, prilikom donošenja mjera kojima naređuju sanaciju unutarnje mreže do osiguranja zdravstveno ispravne vode osobito voditi računa:

– da su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se smanjio ili uklonio rizik nepoštivanja vrijednosti parametara,

– da su provedene sve korektivne aktivnosti koje se mogu poduzeti, i/ili da su poduzete druge mjere, poput odgovarajućih tehnika pročišćavanja, radi promjene prirode ili svojstava vode prije dopremanja, te smanjivanja ili uklanjanja rizika da voda nakon opskrbe neće biti sukladna vrijednostima parametara.«.

Članak 9.

Iza članka 46. dodaju se članci 46.a i 46.b koji glase:

»Članak 46.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u županiji odnosno Gradu Zagrebu ako ne provodi obvezu obavješćivanja stanovništva na način propisan člankom 26. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako ne provodi obvezu obavješćivanja stanovništva na način propisan člankom 26. stavkom 3. ovoga Zakona.

Članak 46.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se analizom službenih uzoraka dokaže prekoračenje mikrobioloških parametara kao posljedica nepravilnog provođenja dezinfekcije vode (članak 15. stavak 2. podstavak 2., a u vezi s člankom 5. i člankom 6. stavkom 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se inspekcijskim nadzorom utvrde nedostaci u provedbi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) odnosno planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (članak 15. stavak 2. podstavak 3.).

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi.

(6) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako je prekoračenje indikatorskih parametara u vodi za ljudsku potrošnju u službenim uzorcima iznad vrijednosti M.D.K.-a odobrenih rješenjem ministra nadležnog za zdravstvo kojim se odobrava odstupanje (članak 6. stavak 1., članak 15. stavak 1. i članak 22. stavak 1.).

(8) Za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne provodi analize vode sukladno dinamici propisanoj pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(10) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(11) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik.

(12) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba.

(13) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći pravnoj osobi.

(14) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(15) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći i fizičkoj osobi obrtniku.

(16) Za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći i fizičkoj osobi.«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/186

Zagreb, 31. siječnja­­­­ 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.