Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

Ministarstvo pravosuđa

388

Na temelju članka 44. stavka 2., a u vezi s člankom 16. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14., 69/17. i 98/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVLAŠTENIH NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (»Narodne novine«, broj 17/16.), u članku 5. stavku 1. iza riječi i brojeva u zagradama: »Narodne novine«, broj 74/14.«, dodaju se brojevi: »69/17. i 98/19.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/02

Urbroj: 514-05-02-02/1-20-01

Zagreb, 9. siječnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.