Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

389

Na temelju članka 19. stavka 2., a u vezi s člankom 16. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14., 69/17. i 98/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SUFINANCIRANJU SREDSTAVA ZA RAD TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU POSTUPKA IZVLAŠTENJA

Članak 1.

U Pravilniku o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja (»Narodne novine«, broj 17/16.), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje udjela korisnika izvlaštenja u sufinanciranju sredstava za rad upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove izvlaštenja ili Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) na poslovima izvlaštenja sukladno odredbi članka 19. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14., 69/17. i 98/19.).«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/01

Urbroj: 514-05-02-02/1-20-01

Zagreb, 9. siječnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.