Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

391

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 16. stavka 2., članka 18. stavka 6., članka 21. stavka 4. i članka 48. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15 i 98/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, obrasca programa rada neprofitne pravne osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, obrasca za podnošenje izvješća o provedbi trogodišnjeg programa rada pravne osobe, obrasca za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, minimalni sadržaj plana provođenja humanitarne akcije i plana korištenja prikupljene humanitarne pomoći, te sadržaj izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnosi se nadležnom upravnom tijelu na Obrascu broj 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Neprofitne pravne osobe dužne su, uz Zahtjev iz članka 2. ovoga Pravilnika, dostaviti Trogodišnji Program rada koji se odnosi na naredne tri godine od dana podnošenja zahtjeva na Obrascu broj 2. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći dužne su nadležnom upravnom tijelu dostaviti Izvješće o provedbi Trogodišnjeg programa rada na Obrascu broj 3. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Neprofitne pravne osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika dužne su voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj humanitarnoj pomoći i nadležnom upravnom tijelu dostavljati Izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći na Obrascu broj 4. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenje humanitarne akcije podnosi se na Obrascu broj 5. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Organizator humanitarne akcije dužan je uz Zahtjev iz članka 6. ovoga Pravilnika dostaviti i Plan provođenja humanitarne akcije na Obrascu broj 6. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Organizator humanitarne akcije dužan je uz Zahtjev iz članka 6. ovoga Pravilnika dostaviti i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći na Obrascu broj 7. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe kojima je izdano rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije dužne su nadležnom upravnom tijelu dostavljati Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji na Obrascu broj 8. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, broj 120/15).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/7

Urbroj: 519-04-3-2/1-20-7

Zagreb, 5. veljače 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.

Obrazac broj 1.

Obrazac broj 2.

Obrazac broj 3.

Obrazac broj 4.

Obrazac broj 5.

Obrazac broj 6.

Obrazac broj 7.

Obrazac broj 8.