Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 16/2020 (12.2.2020.), Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Ministarstvo zdravstva

395

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« na vrijeme od pet godina.

2. Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dužan je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/17-01/35

Urbroj: 534-04-2-1/5-20-20

Zagreb, 22. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.