Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjernim jedinicama

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjernim jedinicama

Državni zavod za mjeriteljstvo

396

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERNIM JEDINICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, broj 88/15) u članku 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – Direktiva Komisije (EU) 2019/1258 оd 23. srpnja 2019. o izmjeni Priloga Direktivi Vijeća 80/181/EEZ u pogledu definicija osnovnih SI jedinica radi prilagodbe tehničkom napretku (SL L 196, 24. 7. 2019.).«

Članak 2.

U DODATKU ovoga Pravilnika, POGLAVLJU I. točki 1. SI JEDINICE I NJIHOVI DECIMALNI VIŠEKRATNICI I NIŽEKRATNICI podtočka 1.1. Osnovne SI jedinice mijenja se i glasi:

»1.1. Osnovne SI jedinice

VeličinaJedinica
NazivZnak
vrijemesekundas
duljinametarm
masakilogramkg
električna strujaamperA
termodinamička temperaturakelvinK
množina (količina tvari)molmol
svjetlosna jakostkandelacd


Definicije osnovnih SI jedinica

Jedinica vremena

Sekunda, simbol s, je SI jedinica vremena. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost frekvencije cezija ΔνCs, frekvencije hiperfine tranzicije neperturbiranog osnovnog stanja atoma cezija 133, iznosi 9 192 631 770 kada je izražena u jedinici Hz, koja je jednaka jedinici s-1.

Jedinica duljine

Metar, simbol m, je SI jedinica duljine. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost brzine svjetlosti u vakuumu c iznosi 299 792 458 kada je izražena u jedinici m/s, pri čemu se sekunda definira na temelju vrijednosti ΔνCs.

Jedinica mase

Kilogram, simbol kg, je SI jedinica mase. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost Planckove konstante h iznosi 6,626 070 15 x 10-34 kada je izražena u jedinici J s, koja je jednaka jedinici kg m2 s-1, pri čemu se metar i sekunda definiraju na temelju vrijednosti c i ΔνCs.

Jedinica električne struje

Amper, simbol A, je SI jedinica električne struje. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost elementarnog naboja e iznosi 1,602 176 634 x 10-19 kada je izražena u jedinici C, koja je jednaka jedinici A s, pri čemu se sekunda definira na temelju vrijednosti ΔνCs.

Jedinica termodinamičke temperature

Kelvin, simbol K, je SI jedinica termodinamičke temperature. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost Boltzmannove konstante k iznosi 1,380 649 x 10-23 kada je izražena u jedinici J K-1, koja je jednaka jedinici kg m2 s-2 K-1, pri čemu se kilogram, metar i sekunda definiraju na temelju vrijednosti h, c i ΔνCs.

Jedinica množine (količine tvari)

Mol, simbol mol, je SI jedinica množine (količine tvari). Jedan mol sadržava točno 6,022 140 76 x 1023 elementarnih jedinki. Taj je broj fiksna brojčana vrijednost Avogadrove konstante, NA, kada je izražena u jedinici mol-1 i naziva se Avogadrov broj.

Količina tvari u sustavu, simbol n, je mjera broja pojedinačno navedenih elementarnih jedinki. Elementarna jedinka može biti atom, molekula, ion, elektron, druga čestica ili druga pojedinačno navedena skupina čestica.

Jedinica svjetlosne jakosti

Kandela, simbol cd, je SI jedinica svjetlosne jakosti u danom smjeru. Definira se tako da se uzme da fiksna brojčana vrijednost svjetlosne učinkovitosti monokromatskog zračenja frekvencije 540 x 1012 Hz, Kcd, iznosi 683 kada je izražena u jedinici lm W-1, koja je jednaka jedinici cd sr W-1 ili cd sr kg-1 m-2 s3, pri čemu se kilogram, metar i sekunda definiraju na temelju vrijednosti h, c i ΔνCs.

1.1.1. Posebni naziv i znak izvedene SI jedinice temperature za izražavanje Celzijeve temperature

VeličinaJedinica
NazivZnak
Celzijeva temperaturaCelzijev stupanj°C


Celzijeva temperatura t definira se kao razlika t = T – T0 između dviju termodinamičkih temperatura T i T0, pri čemu je T0 = 273,15 K. Interval ili razlika u temperaturi može se izraziti u kelvinima ili u Celzijevim stupnjevima. Jedinica »Celzijev stupanj« jednaka je jedinici »kelvin«.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/06

Urbroj: 558-01/1-20-3

Zagreb, 5. veljače 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.