Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

NN 17/2020 (14.2.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Vlada Republike Hrvatske

417

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19 i 98/19) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Članak 1.

U Uredbi o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (»Narodne novine«, broj 100/13) u članku 1. riječi: »Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 200, 30. 7. 2005.), koja je posljednji put izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1352/2011 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1236/2005)« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) (SL L 30, 31. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/125)«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za dozvolu za uvoz ili izvoz robe podnosi se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na obrascu: »Zahtjev za uvoz ili izvoz robe koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne«, koji je propisan u Prilogu I. i sastavni je dio ove Uredbe.

Zahtjev za dobivanje dozvole za pružanje brokerskih usluga podnosi se Ministarstvu na obrascu: »Zahtjev za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne«, koji je propisan u Prilogu II. i sastavni je dio ove Uredbe.

Zahtjev za dobivanje dozvole za pružanje tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu na obrascu: »Zahtjev za pružanje tehničke pomoći povezane s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne«, koji je propisan u Prilogu III. i sastavni je dio ove Uredbe.«.

Članak 3.

U članku 3. stavcima 1. i 2. riječi: »Uredbe (EZ) 1236/2005« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) 2019/125«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »uvozne dozvole za robu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći«, riječi: »iz Priloga III. Uredbe (EZ) 1236/2005« zamjenjuju se riječima: »iz Priloga III. i IV. Uredbe (EU) 2019/125«, a riječi: »Ministarstva vanjskih i europskih poslova« brišu se.

U stavku 2. riječi: »iz članka 6. Uredbe (EZ) 1236/2005« zamjenjuju se riječima: »navedenima u člancima 12. i 17. Uredbe (EU) 2019/125«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. riječi: »izvozne ili uvozne« brišu se.

U stavku 2. riječi: »izvozna ili uvozna« brišu se.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Dozvole iz članka 2. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe izdaju se u dva primjerka, od kojih je jedan primjerak za podnositelja zahtjeva, a drugi za pismohranu.«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječi: »izvoznu ili uvoznu« i riječi: »izvozna ili uvozna« brišu se.

U stavcima 2. i 3. riječi: »izvoznu ili uvoznu« brišu se.

Članak 8.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Izvoznik, uvoznik, broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć dužna je roku od 15 dana od dana izvoza ili uvoza robe ili pružanja usluge podnijeti izvješće Ministarstvu o izvozu, odnosno pruženoj usluzi te dostaviti kopiju dozvole, a kod izvoza i uvoza robe dostaviti i kopiju jedinstvene carinske deklaracije.

Nositelj globalne izvozne dozvole sukladno članku 2. podstavku q Uredbe (EU) 2019/125 dužan je dva puta godišnje, do 15. siječnja i 15. srpnja, podnijeti izvješće Ministarstvu o obavljenom izvozu.

Izvoznik je dužan 30 dana nakon prvog izvoza temeljem opće izvozne dozvole Unije iz članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/125 podnijeti izvješće Ministarstvu o izvozu.

Korisnik opće izvozne dozvole Unije iz stavka 3. ovoga članka dužan je dva puta godišnje, do 15. siječnja i 15. srpnja, podnijeti izvješće Ministarstvu o obavljenom izvozu.

Izvješća iz stavaka 1. i 2. ovog članka podnose se Ministarstvu na obrascu: »Izvješće o obavljenom poslu«, koji je propisan u Prilogu IV. i sastavni je dio ove Uredbe.

Izvješća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka podnose se Ministarstvu na obrascu: »Izvješće o izvozu robe koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne temeljem opće izvozne dozvole Unije (EU GEA 2019/125)«, koji je propisan u Prilogu V. i sastavni je dio ove Uredbe«.

Članak 9.

U članku 9. stavcima 1. i 2. riječi: »Uredbe (EZ) 1236/2005« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) 2019/125«.

Članak 10.

U cijelom tekstu Uredbe riječi: »Državni ured« iz određenog padeža zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/88

Urbroj: 50301-23/22-20-3

Zagreb, 13. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA UVOZ ILI IZVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA MUČENJE ILI IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE

(čl. 2. Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA POVEZANIH S ROBOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA MUČENJE ILI IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE

(čl. 2. Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

PRILOG III

ZAHTJEV ZA PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI POVEZANE S ROBOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA MUČENJE ILI IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE

(čl. 2. Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

PRILOG IV.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POSLU

☐ pojedinačna dozvola☐ za pružanje brokerskih usluga☐ za pružanje tehničke pomoći☐ globalna dozvola


(Članak 7.a Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

Br. dozvoleOznaka robe iz Priloga II, III i IV Uredbe (EU) 2019/125Opis robe/opis tehničke pomoćiKoličina robe i jedinica mjere prema dozvoli*Izvezena količina robe i jedinica mjere*Vrijednost izvezene robe /tehničke pomoći (u eurima)DržavaodredištaDatum izvoza/izvršenja tehničke pomoćiBr. JCD*
         
         
         
         


*ispunjava nositelj dozvole za izvoz ili posredovanje

(Mjesto i datum)
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe)


PRILOG V.

IZVJEŠĆE O IZVOZU ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA MUČENJE ILI IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE TEMELJEM OPĆE IZVOZNE DOZVOLE UNIJE (EU GEA 2019/125)

(Članak 7.a Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

Opća izvozna dozvola Unije – EU GEA 2019/125
Datum izvozaOznaka robe iz Priloga II, III i IV. Uredbe (EU) 2019/125Opis robeKoličina robe i jedinica mjereVrijednost izvezene robe
(u eurima)
PrimateljDržava odredištaBr. JCD
        
        
        
        


Izjavljujem da sam koristeći Opću izvoznu dozvolu Europske Unije EU GEA 2019/125 udovoljio/la uvjetima i zahtjevima za primjenu dozvole iz Priloga V Uredbe (EU) 2019/125.


Mjesto i datumIme i prezime te potpis odgovorne osobe