Pravilnik o dopuni Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

NN 17/2020 (14.2.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

419

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SASTAVU STOŽERA, NAČINU RADA TE UVJETIMA ZA IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/19), u članku 2. stavku 1. iza podstavka 21. briše se točka i dodaje se podstavak 22. koji glasi:

» – Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/274
Urbroj: 511-01-152-20-9
Zagreb, 11. veljače 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.