Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

NN 17/2020 (14.2.2020.), Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Ministarstvo poljoprivrede

420

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: Upisnik), sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu.

(2) Božićnim drvcem smatra se stabalce četinjače, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

(3) Dobavljač božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: dobavljač) je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i/ili izvozom božićnih drvaca.

(4) Proizvodnja božićnih drvaca je proizvodnja stabalaca koja se stavljaju na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

(5) Stavljanje na tržište božićnih drvaca je izlaganje božićnih drvaca s ciljem prodaje, ponuda božićnih drvaca za prodaju, te njihova prodaja ili isporuka drugoj osobi, uključujući isporuku na temelju ugovora o pružanju usluga.

(6) Proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

(7) Pravo na upis u Upisnik ima fizička i pravna osoba s prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se zemljište nalazi na području Republike Hrvatske.

UPIS U UPISNIK I PRIJAVA PROMJENA TE BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 2.

(1) Upisnik uspostavlja i vodi nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(2) Dobavljač se upisuje u Upisnik kod nadležnog tijela prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe, a fizička i pravna osoba s prebivalištem/sjedištem na teritoriju EU prema mjestu proizvodnje.

(3) Upisni broj dobavljača dodjeljuje se prema uputi iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Zahtjev za upis/promjenu u Upisnik podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu BD-1 iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obavezno se prilaže dokumentacija navedena u Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač je dužan nadležnom tijelu u roku od 60 dana od nastanka prijaviti promjenu:

1. naziva/imena i prezimena

2. organizacijskog oblika

3. sjedišta/prebivališta

4. katastarske općine, broja katastarske čestice, površine katastarske čestice, vrste božićnih drvaca

5. ugovora o zakupu/koncesiji

6. djelatnosti (prestanak).

(4) Dobavljač koji stavlja božićna drvaca na tržište, je dužan osobi zakonom ovlaštenoj za provođenje nadzora predočiti rješenje o upisu u Upisnik.

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo o upisu dobavljača u Upisnik, promjeni upisanih podataka i brisanju dobavljača iz Upisnika donosi rješenje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju prijave promjene upisanih podataka iz članka 3. stavka 3. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo izdaje obavijest o izvršenoj promjeni podatka u Upisniku.

(2) Nadležno tijelo rješenje / obavijest dostavlja dobavljaču i ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.

Nadležno tijelo će brisati dobavljača iz Upisnika:

– na zahtjev dobavljača

– na prijedlog nadležne inspekcije ako se utvrdi da dobavljač ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu ili ako je dobavljač prestao obavljati djelatnost dobavljača

– ako ne dostavlja podatke iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

EVIDENCIJA O STANJU BOŽIĆNIH DRVACA

Članak 6.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca u elektroničkom obliku.

(2) Dobavljač je dužan podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine na propisanim obrascima BD-2/I i BD-2/II iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. / nadležno tijelo dužno je na razini županije odnosno Grada Zagreba objedinjene podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti Ministarstvu do 1. svibnja tekuće godine na propisanom obrascu BD-3 iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

STAVLJANJE BOŽIĆNIH DRVACA U PROMET I TERETNI LIST (POPRATNICA)

Članak 7.

(1) Dobavljač koji se bavi proizvodnjom božićnih drvaca smije u promet staviti samo ona božićna drvca za koje je izdan teretni list (popratnica) za božićna drvca.

(2) Teretni list (popratnica) izdaje se za božićna drvca koja se prvi put stavljaju u promet, a prilikom njihovog daljnjeg stavljanja u promet izdaje se otpremnica.

(3) Zahtjev za izdavanje teretnog lista (popratnice) i obrazac teretnog lista (popratnice) nalaze se u Prilogu 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Dobavljač koji se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca je dužan posjedovati dokaz o porijeklu božićnih drvaca.

(2) Dostatnim dokazom o porijeklu božićnih drvaca smatra se račun, otpremnica, fitosanitarni certifikat ili isprava koja u zemlji proizvodnje ima značaj teretnog lista (popratnice).

Članak 9.

(1) Teretni list (popratnicu) za božićna drvca porijeklom s površina u privatnom vlasništvu izdaje Ministarstvo na zahtjev dobavljača.

(2) Prije izdavanja teretnog lista (popratnice), dobavljač je dužan Ministarstvu dostaviti potvrdu o upisu u Upisnik koju izdaje nadležno tijelo.

(3) Potvrda o upisu mora sadržavati: upisni broj, naziv / ime i prezime dobavljača, katastarsku općinu i katastarsku česticu s nazivom vrste božićnih drvaca po čestici i brojem božićnih drvaca namijenjenih za prodaju.

(4) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske ili Hrvatskih šuma d.o.o. popratnicu izdaje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

(5) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u zakupu ili koncesiji popratnicu izdaje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

(6) Važenje teretnog lista (popratnice) je od 1. studenog do 7. siječnja.

(7) Troškove izdavanja popratnice snosi dobavljač.

Članak 10.

(1) Dobavljač je prilikom prodaje božićnih drvaca dužan na svako božićno drvce staviti obavijest o proizvodu (markicu) u skladu s posebnim propisom.

(2) Obavijest o proizvodu iz stavka 1. ovoga članka mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

– naziv vrste božićnog drvca na hrvatskom jeziku

– naziv / ime i prezime te sjedište / adresu dobavljača

– osobni identifikacijski broj dobavljača

– upisni broj dobavljača

– porijeklo proizvodnje.

Članak 11.

Prilozi od 1. do 7. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača božićnih drvaca (»Narodne novine«, broj 27/15).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/49

Urbroj: 525-11/0606-19-2

Zagreb, 7. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA UPIS I PROMJENU U UPISNIK BOŽIĆNIH DRVACA

BD-1

PRILOG 2.

EVIDENCIJA O STANJU BOŽIĆNIH DRVCA ZA DOBAVLJAČE KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM BOŽIĆNIH DRVACA

BD-2/I

PRILOG 3.

EVIDENCIJA UPISNIKA DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

BD-3


PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

UPUTA ZA DODJELU UPISNOG BROJA DOBAVLJAČA

Upisni broj dobavljača sastoji se od brojčane oznake županije, godine i mjeseca upisa u Upisnik te rednog broja pod kojim je dobavljač upisan u tekućoj godini.

Upisni broj formira se kako slijedi:
brojčana oznaka
županije /
godina/mjesec .redni broj upisa u tekućoj godini


Primjeri upisnog broja: IX/2019/11.15.; X/2019/12.100.

Popis županijaBrojčana oznaka županije
ZAGREBAČKA ŽUPANIJAI
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAII
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAIII
KARLOVAČKA ŽUPANIJAIV
VARAŽDINSKA ŽUPANIJAV
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJAVI
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAVII
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAVIII
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAIX
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJAX
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAXI
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAXII
ZADARSKA ŽUPANIJAXIII
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAXIV
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJAXV
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAXVI
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAXVII
ISTARSKA ŽUPANIJAXVIII
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJAXIX
MEĐIMURSKA ŽUPANIJAXX
GRAD ZAGREBXXI


PRILOG 7.

POPIS DOKUMENTACIJE ZA UPIS I PRIJAVU PROMJENA U UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

Fizička osobaObrtPravna osoba
– Preslika osobne iskaznice

– Preslika osobne iskaznice obrtnika

– Izvod iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci

– Preslika potpisnog kartona

– Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe

– Izvod iz sudskog registra/registra udruga ne stariji od 6 mjeseci

– Preslika potpisnog kartona

– Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a, ne stariji od 30 dana – Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a, ne stariji od 30 dana – Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a, ne stariji od 30 dana
– Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a – Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a – Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a
– Preslika ugovora o zakupu / koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba – Preslika ugovora o zakupu / koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba – Preslika ugovora o zakupu/ koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba
– Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ili presliku ugovora o zakupu/ koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici – Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ili presliku ugovora o zakupu/ koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici – Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ili presliku ugovora o zakupu / koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici