Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

NN 18/2020 (19.2.2020.), Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Ministarstvo poljoprivrede

465

Na temelju članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11. i članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOM SUSTAVU KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA »DOKAZANA KVALITETA«

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– sadržaj Zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« (u daljnjem tekstu: Zahtjev)

– sadržaj Specifikacije proizvoda (u daljnjem tekstu: Specifikacija)

– postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom

– sadržaj Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti)

– sadržaj zahtjeva za proširenje ovlaštenja kontrolnih tijela i obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

– izgled i način korištenja znaka Dokazana kvaliteta

– vođenje evidencije korisnika oznake »Dokazana kvaliteta«.

Postupak obavješćivanja

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241/1, 17. 9. 2015.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je dobrovoljni sustav uspostavljen radi postizanja bolje prepoznatljivosti i promidžbe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji imaju posebne karakteristike te u svrhu zaštite proizvođača od nepoštenih praksi, a kojeg uspostavlja i provodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

b) znak Dokazana kvaliteta je grafička oznaka namijenjena označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete proizvedenih sukladno Specifikacijama proizvoda za koje je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« i za koje proizvođač ima važeću Potvrdu o sukladnosti

c) glavno vidno polje je vidno polje ambalaže kako je definirano u članku 2. stavku 2. podstavku (1) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.)

d) Specifikacija je dokument koji definira posebne karakteristike poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda i sastavni je dio Zahtjeva za priznavanje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete

e) posebna karakteristika u vezi s proizvodom podrazumijeva karakteristike kako je definirano u članku 97. st. 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), (u daljnjem tekstu: Zakon)

f) skupina znači svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, koje predstavlja većinu registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« ili pravna osoba kojoj su temeljem zakonskih odredbi prenesene ovlasti za zastupanje registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« i

g) glavni sastojak je sastojak koji čini više od 50% poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, ključan je za njegovu proizvodnju te mu daje posebne karakteristike.

II. POSTUPAK PRIZNAVANJA OZNAKE »DOKAZANA KVALITETA«

»Dokazana kvaliteta«

Članak 4.

»Dokazana kvaliteta« je nacionalni sustav kvalitete namijenjen označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture, koji se proizvode sukladno Specifikacijama iz članka 99. stavka 1. Zakona.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«

Članak 5.

(1) Podnositelj Zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) za određeni proizvod može biti proizvođač ili skupina proizvođača koja predstavlja proizvođače i prerađivače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(2) Kada Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nije skupina proizvođača već pojedinac, mora dokazati da je jedini proizvođač toga proizvoda te biti upisan u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka može biti i pravna osoba kojoj su posebnim zakonom dane ovlasti za zastupanje interesa većine proizvođača.

Zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«

Članak 6.

(1) Zahtjev se podnosi Ministarstvu na obrascu iz Priloga III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te se uz njega dostavlja i:

– Izjava podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da predstavlja većinu proizvođača i/ili većinu prerađivača u odgovarajućem sektoru ili Izjavu podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da je jedini proizvođač tog proizvoda

– Specifikaciju

– Punomoć ovjerenu od javnog bilježnika (dostaviti samo ako proizvođača ili skupinu proizvođača zastupa ovjereni zastupnik ili opunomoćenik).

(2) Obrazac Zahtjeva, Izjava podnositelja zahtjeva i Punomoć iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u tiskanom obliku uz priloženu upravnu pristojbu sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama, a Specifikacija u elektroničkom obliku na nekom od elektroničkih medija.

Specifikacija proizvoda

Članak 7.

(1) Specifikacija mora sadržavati:

a) sektor i vrstu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se traži priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«

b) opis postupaka proizvodnje

c) posebne karakteristike proizvoda temeljene na objektivnim, mjerljivim i drugim kriterijima koji obuhvaćaju:

– sastav proizvoda

– način proizvodnje glavnog sastojka

– kvalitetu glavnog sastojka

– dobrobit životinja

– hranidbu životinja

– duljinu prijevoza

– brzinu prerade glavnog sastojka

– tretiranje pri skladištenju i transportu

– podrijetlo glavnog sastojka

– zaštitu okoliša.

d) opis sustava sljedivosti kroz cijeli postupak proizvodnje i/ili prerade proizvoda.

(2) Posebne karakteristike iz stavka 1. točke c) ovoga članka moraju jamčiti specifična svojstva proizvoda ili specifične metode poljoprivredne djelatnosti ili proizvodnje ili kvalitetu završnog proizvoda koja značajno premašuje komercijalne standarde za robu uz javno zdravlje, zdravlje životinja ili zaštitu okoliša.

(3) Posebne karakteristike proizvoda opisane u Specifikaciji moraju biti temeljene na minimalno tri kriterija iz stavka 1. točke c) ovoga članka, koji moraju biti zadovoljeni u proizvodnji ili preradi proizvoda.

Izmjena potvrđene Specifikacije

Članak 8.

Specifikacija za koju je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« može se izmijeniti podnošenjem Zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije Ministarstvu.

Pravo korištenja znaka

Članak 9.

Svaki subjekt u poslovanju s hranom ima pravo koristiti znak Dokazana kvaliteta kako je propisano u poglavlju IV. ovoga Pravilnika, ako je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom.

III. POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI I NADZOR

Potvrđivanje sukladnosti

Članak 10.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom provodi ovlašteno kontrolno tijelo sukladno članku 99. Zakona.

(2) Svaki proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda koji želi koristiti oznaku »Dokazana kvaliteta« mora odabrati ovlašteno kontrolno tijelo iz stavka 1. ovoga članka i pokrenuti postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.

(3) Ovlašteno kontrolno tijelo provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom po Planu kontrole za određenu Specifikaciju koji je izradilo Ministarstvo i objavilo na mrežnim stranicama.

Sadržaj Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

Članak 11.

(1) Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela

– redni broj Potvrde o sukladnosti

– naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake

– adresu lokacije proizvodnog objekta

– vrsta proizvoda za koji je potvrđena sukladnost

– količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost

– datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti i

– potpis odgovorne osobe.

(2) Prilog Potvrde o sukladnosti sadrži podatke o serijama (lotovima) i količinama proizvoda gdje je to primjenjivo.

(3) Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti izdaje se na određeni vremenski rok, a sukladno Planu kontrole.

Poništavanje (suženje i povlačenje) Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

Članak 12.

U slučaju kada se tijekom službenih kontrola utvrdi kod gotovog proizvoda odstupanje od zahtjeva iz Specifikacije, Plana kontrole ili sadržaja izdane Potvrde o sukladnosti, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola dužna je o tome obavijestiti ovlašteno kontrolno tijelo, a ono je dužno razmotriti utvrđena odstupanja i pokrenuti postupak suženja u dijelu koji se odnosi na seriju proizvoda kojoj pripada proizvod kod kojeg je utvrđeno odstupanje ili povlačenje u cijelosti Potvrde o sukladnosti.

Ovlašćivanje kontrolnih tijela

Članak 13.

(1) Kontrolno tijelo iz članka 99. stavka 3. Zakona Ministarstvu podnosi Zahtjev za proširenje ovlaštenja na obrascu iz Priloga IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz ispunjen obrazac iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo obvezno je dostaviti i upravnu pristojbu sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama te sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

a) dokaz o akreditaciji sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065 za područje obuhvaćeno ovim Pravilnikom

b) potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i

c) popis djelatnika i vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom sa sljedećom dokumentacijom:

– Životopisom i

– Dokazom o osposobljenosti.

(3) Popis ovlaštenih kontrolnih tijela iz članka 99. stavka 7. Zakona, Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 14.

Ovlaštena kontrolna tijela imaju sljedeće obveze:

– voditi popis korisnika znaka i svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda i podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom

– voditi evidenciju o izdanim i poništenim Potvrdama o sukladnosti

– dostavljati polugodišnja izvješća o provedenim kontrolama Ministarstvu na obrascu iz Priloga V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i

– surađivati s Ministarstvom.

Obavještavanje

Članak 15.

Odabrano ovlašteno kontrolno tijelo iz članka 10. ovoga Pravilnika obavještava Ministarstvo o korisnicima znaka Dokazana kvaliteta (proizvođačima i skupinama proizvođača) kojima je izdana Potvrda o sukladnosti ili kojima je Potvrda o sukladnosti oduzeta.

Način vođenja evidencije korisnika oznake »Dokazana kvaliteta«

Članak 16.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju korisnika oznake »Dokazana kvaliteta« u elektronskom obliku i objavljuje ju na svojim mrežnim stranicama.

(2) U evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisuju se naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake, vrsta proizvoda koji nosi oznaku i datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti.

IV. ZNAK DOKAZANA KVALITETA

Korištenje znaka

Članak 17.

(1) Znakom Dokazana kvaliteta s naznakom države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti i kod kojih država na znaku označava zemlju gdje je taj proizvod proizveden i/ili prerađen, a ista je kao i zemlja podrijetla glavnog sastojka.

(2) Znakom Dokazana kvaliteta bez naznake države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti i kod kojih zemlja u kojoj su proizvedeni i/ili prerađeni nije ista kao i zemlja podrijetla glavnog sastojka.

Izgled znaka

Članak 18.

(1) Znak Dokazana kvaliteta sastoji se od dva grafička elementa nalik uglatim zagradama, crvene boje, nepotpune ispune koja podsjeća na otisak pečata.

(2) Pozadina znaka Dokazana kvaliteta za proizvode iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika sastoji se od:

– dva grafička elementa nalik uglatim zagradama, crvene boje, nepotpune ispune koja podsjeća na otisak pečata

– natpisa koji se sastoji od tri riječi različite veličine. Prve dvije riječi ispisane su verzalnim slovima: riječ DOKAZANA, smještena je centrirano u odnosu na oblik, osnovna linija riječi poravnata je s unutarnjom linijom uglatih zagrada dok je riječ KVALITETA smještena usred zagrada. Treća riječ označava DRŽAVU PODRIJETLA, drugog je pisma te značajnije manja od prve dvije riječi.

(3) Znak iz stavka 2. ovoga članka prikazan je u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Pozadina znaka Dokazana kvaliteta za proizvode iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika sastoji se od:

– dva grafička elementa nalik uglatim zagradama, crvene boje, nepotpune ispune koja podsjeća na otisak pečata

– dvije riječi različite veličine, obje ispisane verzalnim slovima: riječ DOKAZANA, smještena je centrirano u odnosu na oblik, osnovna linija riječi poravnata je s unutarnjom linijom uglatih zagrada, riječ KVALITETA smještena je usred zagrada.

(5) Znak iz stavka 4. ovoga članka prikazan je u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Znak Dokazana kvaliteta uvijek mora imati jednaki oblik.

(7) Priručnik s uputama za korištenje znaka i grafički izgled znaka Dokazana kvaliteta dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva.

Višebojne izvedbe

Članak 19.

Znak Dokazana kvaliteta može se koristiti u sljedećim bojama:

(a) boje Pantone: Pantone Red 032 C

(b) procesne boje (CMYK): C0 / M100 / Y100 / K0

(c) boje RGB: R255 / G0 / B0.

Pozitivna ili negativna izvedba

Članak 20.

Ako nije moguća izvedba u znaka Dokazana kvaliteta u navedenim bojama koristi se pozitivna ili negativna izvedba. Izvedba na svijetloj pozadini uvijek je crne boje, dok je izvedba na tamnoj pozadini uvijek bijele boje.

Font

Članak 21.

(1) Font Festivo Letters No.1 koristi se za natpis DOKAZANA KVALITETA.

(2) Font Gentlemens Script koristi se za ispisivanje DRŽAVE PODRIJETLA.

(3) Veličina fonta razmjerna je veličini simbola te pozadini i rubu. Kod ispisivanja države podrijetla dozvoljeno je smanjivati veličinu ukoliko se radi o dugačkom nazivu ili o više riječi.

Veličina i mjesto znakova na ambalaži i naljepnicama

Članak 22.

(1) Najmanja dopuštena veličina znaka Dokazana kvaliteta je 30 mm u širini. U posebnim prilikama zbog malih ambalaža i proizvoda veličina se može smanjiti na 20 mm.

(2) Dopušteno je samo cjelokupno povećanje ili smanjenje veličine znaka Dokazana kvaliteta.

(3) Na ambalaži i proizvodima, veličina znaka Dokazana kvaliteta mora se nalaziti u glavnom vidnom polju.

Posebna uporaba

Članak 23.

(1) Kod oglašavanja u tiskanim i audiovizualnim medijima, veličina znaka Dokazana kvaliteta koristi se u višebojnoj izvedbi opisanoj u članku 19. ovoga Pravilnika. Ako to nije moguće, veličina znaka Dokazana kvaliteta može se koristiti u jednobojnoj izvedbi.

(2) U tiskanim i audiovizualnim medijima, veličina znaka Dokazana kvaliteta mora biti jasna, vidljiva i čitljiva.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 306-01/19-01/18

Urbroj: 525-14/0838-20-1

Zagreb, 31. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

IZGLED ZNAKA DOKAZANA KVALITETA ZA PROIZVODE IZ ČLANKA 17. STAVKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

PRILOG II.

IZGLED ZNAKA DOKAZANA KVALITETA ZA PROIZVODE IZ ČLANKA 17. STAVKA 2. OVOGA PRAVILNIKA

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE OZNAKE »DOKAZANA KVALITETA«(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


1. VRSTA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv Podnositelja zahtjeva
Pravno-organizacijski oblik Podnositelja zahtjeva
Adresa Podnositelja zahtjeva
Ime i prezime odgovorne osobe
Broj telefona, fax, e-mail


3. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo staviti križić X):

☐ Izjava podnositelja Zahtjeva

☐ Specifikacija proizvoda

☐ Punomoć ovjerena od javnog bilježnika (dostaviti samo ako proizvođača ili skupinu proizvođača zastupa ovjereni zastupnik ili opunomoćenik)

Mjesto i datum:Pečat i potpis odgovorne osobe:
____________________________________________


PRILOG IV.

ZAHTJEV ZA PROŠIRENJE OVLAŠTENJA KONTROLNOG TIJELA(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt podaci

Telefon:

E-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe
Naziv oznake za koju je kontrolno tijelo akreditirano od strane Hrvatske akreditacijske agencije


2. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženi dokument upisom X):

☐ Dokaz o akreditaciji sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065 za područje obuhvaćeno ovim Pravilnikom

☐ Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku

☐ Popis djelatnika i vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom, zajedno sa životopisom i dokazom o osposobljenosti te Izjava o poslovnoj suradnji sa vanjskim suradnicima

Datum i mjesto:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG V.

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM SLUŽBENIM KONTROLAMA
za razdoblje od _____ do _____ ______ godine

1. OPĆI PODACI O OVLAŠTENOM KONTROLNOM TIJELU

Naziv ovlaštenog kontrolnog tijela
Adresa
Odgovorna osoba


2. PODACI O OCJENITELJIMA U STALNOM RADNOM ODNOSU

Redni br.Ime i prezimeNazivi proizvoda koje kontrolira
   
   
   
   
   


3. PODACI O OCJENITELJIMA U UGOVORNOM ODNOSU

Redni br.Ime i prezimeNazivi proizvoda koje kontrolira
   
   


4. PODACI O UKUPNO PROVEDENIM KONTROLAMA

4.1. Popis svih proizvoda za koje ovlašteno kontrolno tijelo provodi postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom

Redni br.Vrsta proizvoda
  
  
  


4.2. Ukupno provedene kontrole u izvještajnom razdoblju za pojedini proizvod

Vrsta proizvodaBroj kontroliranih subjekataUkupan broj provedenih kontrola*Broj izdanih Potvrda o sukladnostiBroj izdanih Priloga Potvrdi o sukladnostiBroj utvrđenih velikih nesukladnosti
TDL
        
        
        
        
        


* T – terenska kontrola, D – dokumentacijska kontrola, L – laboratorijska kontrola

5. PODACI O PROVEDENIM KONTROLAMA PO PROIZVOĐAČU/
SUBJEKTU U LANCU PROIZVODNJE

Izvješće o certifikaciji po proizvođaču / subjektu u lancu proizvodnje

KONTROLIRANI SUBJEKT:
Datum kontroleNajavljeno (NA) / Nenajavljeno (NE)Vrsta kontrole: terenska (T) / dokumentacijska (D) / laboratorijska (L)Broj uzorkovanjaBroj velikih nesukladnostiBroj (šifra) izdane Potvrde o sukladnosti / Priloga PotvrdiBroj (šifra) Uvjerenja o sukladnosti faze
       
       
       


U prilogu:

☐ Zapisnici o provedenim kontrolama (priložiti)

☐ Analitička izvješća (priložiti)

Dodatne napomene:


Datum i mjesto:Potpis odgovorne osobe